Het logo • Wat is een goed logo? Waaraan moet het voldoen? • 1/2  [checklist]

Het logo • Wat is een goed logo? Waaraan moet het voldoen? • 1/2  [checklist]

Waaraan moet een logo voldoen om een goed logo te zijn? Als je weet welke rol een logo tegen­woor­dig (nog) vervult, dan ben je al een eind op weg. Daar­naast moet het logo in al zijn eenvoud wel het merk straks vertegen­woor­digen én dat hoeft echt niet in al zijn facet­ten. Dat is nergens voor nodig.

Kijk je naar de eisen, dan zijn die voor logo’s, beeld­merken en woord­merken vrijwel iden­tiek. Je hebt func­tio­nele en tech­nische eisen; dit zijn de rand­voor­waar­den. Daar­naast zijn er eisen die horen bij onze emo­tio­nele reac­ties. Dit zijn de sleutels tot succes.

Wij komen aan 10 sleutels en gaan ze alle­maal bekij­ken. Stap maar snel in!

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar hebben we al enorm veel gezien en bekeken. We waren nogal onder de indruk van Brand Signa­ture en volgden de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter-ontwer­pen tijdens ons bezoek aan Typografie.

Vandaag en de komende dagen gaan we op verken­nings­tocht en bekij­ken aan de hand van 10 sleutels alle eisen waar­aan een logo vandaag de dag moet voldoen. Laten we maar snel vertrekken.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Voorwoord
De waar­de van het logo versus de eisen aan het logo

Door het digitale tijd­perk heeft het logo aan belang gewon­nen én verlo­ren. Er is niet voor niets al jaren een discus­sie gaan­de over het belang van een logo in de klas­sieke vorm. Heeft het logo nog wel genoeg waar­de, is de rol niet enorm verkleind en moet je er nog wel zakken met geld in investeren?

Vroeger kon je met het logo nog een goede eerste indruk maken. Tegen­woordig mag je hopen dat het gezien wordt.

Dit zijn zeer belang­rijke punten met betrek­king tot het succes van het logo, maar laten we ervan uitgaan dat het besluit is geval­len en er een (nieuw) logo, beeld­merk of woord­merk moet en gaat komen. Aan welke eisen moet het dan voldoen? Dit zijn de sleutels tot succes, maar helaas geen garan­tie voor succes. Was het maar zo’n feest.

Maar als het logo hier­op aansluit en je de sleutels in je voor­deel weet te gebruiken, dan heb je gedaan wat je kon doen en valt er op het logo – in ieder geval op die zaken – niets af te dingen.

Hier­over ging het artikel: Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is?.

LET OP!  Vanaf nu noemen we alles ‘logo’

Vanaf nu noemen we de gemaakte keuze gewoon logo of het moet niet stroken met de context. Zouden we steeds beeld­merk, woord­merk en/of logo moeten schrij­ven, dan wordt de tekst niet pretti­ger lees­baar. Je kunt dus zelf verder ‘logo’ vervangen door jouw of de keuze.

 

Sleutel #1
Noodzaak en/of relevantie

Welk nut heeft het logo of heeft deze straks? Vervult het logo een belang­rijk doel of gaat het deze straks vervullen?

Dit zijn niet zomaar wat vragen, maar belang­rijke vragen om deze ontdek­kings­reis mee te beginnen. Dit is de belang­rijk­ste sleutel tot het succes van het logo. De bekend­ste logo’s hebben name­lijk een heel belang­rijk punt gemeen: ze spelen een onmis­bare rol voor het merk en de markt waar­op het merk zich richt.

Om uit te groeien tot een krachtig en bekend logo, is het belangrijk dat het logo een onmisbare rol voor het merk vervult.

Vrijwel alle bekende logo’s zijn belang­rijk om het juiste merk te kiezen. Vaak zijn dit consu­men­ten­merken en schitte­ren de logo’s op de verpak­kingen. Ze vervul­len dus een duide­lijke rol voor het merk.

Wanneer het logo geen rol vervult – zoals bij veel lokale dienst­ver­le­nende orga­ni­sa­ties die het voor­al van mond-tot-mond-reclame moeten hebben –, is de kans vrijwel nihil dat het logo uitgroeit tot een wereld­beroemd logo.

Toege­ge­ven, de nood­zaak zegt weinig over of het logo goed of slecht is, maar wel heel veel over de uitein­de­lijke waarde. Deze waarde zegt wel iets over hoeveel geld én moei­te je erin moet investeren.

Ook bij de investeringen in een logo moet je kritisch kijken naar de ROI; naar de Return On Investment.

Bovendien hebben we tijdens onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ gezien dat wereld­beroemde logo’s niet alle­maal veel hebben gekost én dat er zelfs meer­dere oprich­ters verant­woor­de­lijk zijn/waren voor hun krach­tige logo’s. De inves­te­ring zegt dus ook niets over de uitein­de­lijke waarde.  Zie onder­staand boxje voor de linkjes.

Tot slot is ook nog eens de rol van het logo al zo’n stuk verkleind, dat het in een wereld met miljar­den logo’s lastig is de impact van het logo van Coca-Cola te evena­ren. Dit heeft ook met de reeds besproken discus­sie over de zin en onzin van weer een nieuw logo te maken.  Lees meer.

Kort en krachtig

 • Consu­men­ten­merken zijn vaak herken­baar aan de logo’s op de verpak­kingen.
 • Voor lokale dienst­ver­le­nende orga­ni­sa­ties die het voor­al van mond-tot-mond-reclame moeten hebben, is een logo doorgaans zo goed als waardeloos.
 • De nood­zaak zegt:
  • … weinig over of het logo goed of slecht is;
  • … heel veel over de uitein­de­lijke waarde;
  • … wel iets over hoeveel geld én moei­te je in een logo moet investeren.
 • De inves­te­ring zegt:
  • … niets over de uitein­de­lijke waarde.
 • De waarde van logo’s is over het algemeen enorm verkleind door de huidige hoeveelheid aan logo’s.

Wat moet je doen?

Mocht het nodig zijn, dan moet je jouw of hét verwach­ting­patroon met betrek­king tot het succes van het logo bijstel­len. Het merk kan niet bepalen of het logo een belang­rijke rol gaat spelen in het leven van de (poten­tiële) klanten.

Dat is alles wat je nu kunt doen; het verwach­tings­patroon afstem­men op de werke­lijke haal­baarheid.

 

Sleutel #2
Passend bij doel­groep(en)

De doel­groep(en) is zo enorm belang­rijk voor het bouwen van een sterk merk, dat wij dit voor het merk zelf plaatsen.

Reden #1
Een merk komt tot leven dankzij de doel­groe­pen

Zonder markt geen sterk merk. Dit kon je lezen in onze serie over sterke merken. We vatten het zeer kort voor je samen, want dit is wel belangrijk.

Een sterk merk is iets dat leeft in de hoof­den van het publiek. Het gaat over de belevings­wereld van het publiek bij het merk. Mensen kennen het merk een bepaalde waar­de toe; de waar­de die het voor hun verte­gen­woordigt.

Mensen bepalen of het merk sterk is of niet, en dus niet het merk zelf. Een merk kan het publiek niets opleggen.

Een goed logo maakt een connectie met de doel­groepen, maar daarvoor moet je deze mensen wel eerst door en door kennen.

Het is dus niet raar dat wij niet het merk, maar de doel­groep(en) steeds weer op de eerste plaats zetten. Zij zijn diege­nen waar het merk continu de connec­tie mee moet maken. Dit gebeurt 24/7 en 365 dagen per jaar.

Bij Sleutel #4 komen we hierop nog uitge­breid terug.

Reden #2
Ook vertrouwen in merken is laag

De zojuist genoemde connec­tie tussen merk en doel­groep(en) is enorm belangrijk. Dat geldt zeker nu, want we bevin­den ons in een tijd waar het vertrou­wen in over­heid, media en merken extreem laag is. Overheid, media en merken staan er niet goed op en dit bete­kent dat merken nu mens­gerich­ter moeten zijn dan ooit te voren.  Lees meer hier­over in de trends van 2023.

De doel­groe­pen waren natuur­lijk altijd al belang­rijk om reden #1, maar deze reden mag je nu hele­maal niet meer verge­ten. Tenminste, voor­lopig niet!

Hope­lijk heeft dit wan­trou­wen inmid­dels wel zijn diepte­punt bereikt of gepas­seerd, maar niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Daarom is het nu extreem belang­rijk dat álle merk­signa­len op een trans­pa­ran­te of pure manier bouwen aan vertrouwen.


Wat moet je doen?

Zoek het antwoord op: wat spreekt de doel­groep(en) aan? Breng hier­voor ‘alle’ doel­groe­pen in kaart en leef je in. Achter­haal alle bestaan­de infor­ma­tie over de doel­groe­pen en vul die waar nodig aan. Als het goed is staat de doel­groep of staan doel­groe­pen omschre­ven in de brand guide.

Wanneer je helder hebt wat de doelgroepen aanspreekt, moet je dat alleen nog verbeelden.

Gebruik perso­na’s als die er zijn of zorg daar­voor. Leef je – het liefst aan de hand van deze perso­na’s – zoveel moge­lijk in in de wereld van de doel­groep(en).

Wat beweegt deze mensen? Hoe kun je ze ‘emo­tio­neel’ bewe­gen? Wat hebben ze nodig van het merk om de connec­tie met het merk te kunnen maken? Hoe krijgt het logo voor hen waar­de en wordt het relevant?

Leef je in! … en dat tot in de kleinste details.

 

Sleutel #3
Passend bij het merk

Het logo moet het merk vertegen­woor­digen… en dat het liefst in al zijn facet­ten. Dit is een veel gedane uitspraak, maar dit is ONmogelijk.

Oké, hier komen we op glad ijs. Tijd voor een onder­bouwing.

Wat is een  logo?

Een logo is in princi­pe niet meer dan een grafisch element met een naam. Het is niet meer dan een merk­element dat wordt ingezet binnen de visu­ele communicatie.

Je bouwt in begin­sel dus ook geen sterk merk met een logo, zelfs geen merk. Misschien – als alles goed uitpakt – kan het logo op een later moment wel daar­aan bijdra­gen. Fingers crossed!

Perceptie van het merk bij de doel­groep

Naast dat de doel­groep(en) het merk een waar­de toekent, is het aan het publiek om het merk te laden. Het is de buiten­wereld die bete­ke­nis geeft aan het merk, want mensen ‘voelen’ wat het merk voor hen bete­kent. Zij voelen hoeveel waar­de het merk heeft in hun leven.  Lees meer.

Dit heeft ook weer alles te maken met perceptie, imago en repu­ta­tie en dus met het beeld dat leeft onder het publiek. Dat is de ware en enige waar­de en/of bete­ke­nis van het merk in de buiten­wereld. Deze waar­de is wat het merk verbindt met de doel­groep(en).

Het logo wordt eindelijk geladen

Die waar­de wordt – áls het publiek het logo kan onthou­den – ook aan het logo gekop­peld. Ja, emoties die het publiek bij het merk heeft, worden – áls men het logo herkent als beho­ren­de tot het merk – ook aan het logo gekop­peld. Op deze manier krijgt het logo waar­de; het logo wordt geladen.

Een goed logo communiceert pas na verloop van tijd het merkgevoel en roept dan hope­lijk de juiste emoties op.

Dan gaat het logo het merk verte­gen­woor­digen en krijgt het logo – einde­lijk – zijn bete­ke­nis. Zonder die waar­de die het publiek aan het merk en vervol­gens aan het logo geeft, blijft het logo een leeg grafisch element met een naam.

Identificeren versus weerspiegelen

Toch moet je nu niet denken dat het logo het merk niet hoeft te weer­spie­ge­len, want het logo moet het merk abso­luut verte­gen­woor­digen en dat ook nog eens jaren volhou­den. Beter sluit het dan wél volle­dig aan bij de merk­identiteit.

Ook al lijkt het er soms wel op: magische logo’s bestaan niet. De magie hangt af van het grotere plaatje.

Dit betekent alleen niet dat het logo op magische wijze ‘alles’ moet commu­ni­ce­ren waar een merk voor staat. Het is gewoon een merk­ele­ment dat bedoeld is voor iden­ti­fi­ca­tie-doel­einden. Denk maar eens aan een wille­keurig logo. Wat zegt of com­mu­ni­ceert dit logo nou werke­lijk zonder ‘dat wat je denkt te weten over het merk’?

Het is de merk­strate­gie in com­bi­na­tie met een goed ontwor­pen logo die ervoor zorgen dat de doel­groep(en) effectief en effi­ciënt bereikt wordt. Samen kunnen ze de bood­schap, de waar­de en de voor­delen van het merk over­brengen.

Samen kunnen ze visueel meer aandacht trek­ken en magische erva­ringen creë­ren. Maar van alleen een logo mag je dit niet verwachten!


Wat moet je doen?

Om het logo het merk te laten vertegen­woor­digen, moet je het merk wel kennen en begrijpen.

Pak de brand guide weer erbij, want dit gaat over:

En misschien gaat het ook wel over herpo­si­tio­neren en re-branding. Sowieso gaat het over mensgerichtheid de belang­rijkste content-marketing-trend van 2023. Dit heeft alles te maken met het gedaalde vertrou­wen waar­over we eerder spraken.

Een logo kan nooit het hele verhaal vertellen, als het maar een krachtige reminder is aan het verhaal.

Filteren tot de essentie

Probeer al deze zaken te filte­ren tot de essen­tie; tot een krach­tige gemene deler. Denk bijvoor­beeld aan hoog­uit (!) 3 belang­rijke karak­ter­trekken van het merk. Hierbij horen bepaal­de emoties en dus een bepaald gevoel. Naar dit gevoel moet je nu op zoek.

Dit gevoel moet het ‘eenvou­dige’ logo straks kunnen absor­beren van het publiek en vervol­gens ook weer terug kunnen geven aan het publiek. Dit kunnen dan niet te veel emoties zijn, want dit is geen film of encyclopedie.

Het is niet meer dan een gevoel bij het merk dat visu­eel moet worden verme­nig­vul­digd en door­ge­ge­ven. Dit is een wissel­wer­king tussen merk en publiek. Het belang­rijkste is dat het grafische beeld van het logo én dat gevoel straks met elkaar resoneren.

 

Sleutel #4
Oplaadbaar met gevoel

Net als merken krijgen logo’s pas waar­de als de doel­groep(en) daaraan emoties en percepties (beelden in hun hoofd) koppe­len. Dat hebben we bij Sleutel #3 zojuist al uitvoe­rig besproken.

Het succes van een logo gaat dan ook veel verder dan alleen een leuk beeld. Het succes hangt voor­al af van de mate waar­in het logo kan reso­ne­ren met de emoties van de doel­groep(en) en vervol­gens in staat is om deze emotio­nele verbin­ding in stand te houden.

Een eenmaal geladen logo heeft de kracht om onmiddellijk de juiste emoties en associaties op te roepen.

Het logo mag daarom na verloop van tijd niet meer alleen als visu­eel herken­nings­teken dienen, maar moet dan in staat zijn emotio­nele reac­ties van consu­men­ten te verster­ken en verdui­de­lijken. Pas dan maakt een logo bij deze mensen kans om een diepere bete­ke­nis aan het merk te geven.

Dan kan een logo ook het gevoel van vertrou­wen, betrouw­baar­heid en kwali­teit creë­ren, waar­door mensen zich op hun gemak voelen bij het merk. Maar een logo kan natuur­lijk – net als een merk – ook totaal andere emoties oproepen…

… als het logo maar die emoties oproept, waardoor mensen zich verbonden voelen met het merk.

Waarom is emotionele lading belangrijk voor merken?

Het antwoord ligt in de waar­de die de doel­groep(en) en het publiek aan het merk toekennen. De meeste merken kunnen niet alleen overleven op basis van functionele voordelen of kwaliteit. Vaak zijn er meerdere aanbieders van soortge­lijke producten of diensten. Het draait dan vooral om de emotie die het merk weet op te roepen bij doel­groep(en) en het publiek.*

Deze emotie speelt een rol in het leven van deze mensen, hoe groot of hoe klein die rol ook is. Die rol bepaalt de werke­lijke waar­de en bete­ke­nis van het merk in hun leven.

Merken leven van emoties, want via emoties worden harten gewonnen en wordt er waar­de aan het merk gegeven.

Dit zouden positieve emoties moeten zijn wanneer mensen in aanraking komen met het merk of denken aan het merk. Dit kan varië­ren van gewoon een goed gevoel tot een diepere emotio­nele betrokkenheid.

Merken die erin slagen om een positieve emotionele band met hun doel­groep(en) tot stand te brengen, hebben vaak – dankzij de sterkere merkvoorkeur – een flinke voor­sprong op de con­cur­ren­tie. In ieder geval in de hoofden van die mensen waarmee zij de juiste emotio­nele band wisten te creë­ren; de zoge­naamde breinpositie.

* Lees hier meer over de rol van kwali­teit en merk­trouw in de huidige wereld.


Wat moet je doen?

Om een logo de juiste emotionele lading te laten krijgen, zijn er verschillende aspecten waarmee je rekening moet houden. Dit begint al bij het ontwikkelen van een logo.

Hiervoor moet het logo ten eerste voldoen aan boven­staande punten. Zelf­kennis en een gron­dig begrip van de doel­groep(en) en hun behoef­ten zijn hier­bij essentieel.

Ten tweede moet het logo ook voldoen aan de sleutels die nog gaan volgen. Het logo moet uitein­de­lijk wel met de juiste vormen, kleuren en typo­grafie (keuze letter­type) de gewenste emoties en asso­cia­ties oproe­pen en ook nog eens flexi­bel inzet­baar zijn.

Een logo dat resoneert met de doelgroepen, voegt enorm veel waar­de toe aan het merk.

Nu alleen nog de juiste combi­na­tie van visu­ele elemen­ten en merk­waar­den gebrui­ken. Dat is alles.

Consistent en vaak gebruiken

Daarna is consistentie in het gebruik van het logo van cruciaal belang. Het logo moet keer op keer op de juiste manier worden gebruikt in alle merk­uitingen en -ervaringen.

Het logo moet onthouden (kunnen) worden om uiteinde­lijk geladen te kunnen worden met het gevoel dat bij het merk hoort. Herhaling van de zicht­baar­heid is hier­bij cruciaal.

Ook in de ‘moderne wereld’ gaat de oude reclame-regel nog steeds op: herhaling werkt!

Lees hier wat wordt bedoeld met moderne wereld.

Daarna kan het logo door het steeds weer te laten zien aan de doel­groep(en), steeds weer dezelfde positieve emoties oproepen en dus een steeds weer dezelfde merk­erva­ring bieden. Het gevoel bij het logo en het merk zal hier­door steeds sterker worden.

Alleen door het logo consistent in te zetten, kan het logo gaan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen in en herkenning van het merk bij de doel­groep(en) en ander publiek. Alleen dan kan het logo de juiste waar­de krijgen… zowel voor het merk als voor het publiek.

Nog even dit

Helaas moeten we opmerken dat het opbouwen van een emotionele band met een merk of logo geen garantie is voor het succes van deze zaken. Dit succes is in de huidige wereld van enorm veel verschillende en uiteenlopende factoren afhankelijk. Een doordachte merk­strate­gie en conse­quent merk­beheer (brand-manage­ment) is hierbij onmisbaar.

Goed merkbeheer moet ervoor zorgen dat de merkervaring en de communicatie altijd in lijn zijn met de emoties en de waar­den die het merk wil overbrengen. Dit is een van de factoren die een merk kunnen laten uitgroei­en tot een sterk merk én een factor waarop het merk wél zelf grip heeft.

 

Sleutel #5
Eenvoudig, begrijpelijk, onthoudbaar, herkenbaar, onderscheidend en opvallend

We pakken er 6 bij elkaar, want deze 6 kleinere sleutels vormen een mooi samen­hangend geheel. Ondanks de verschil­len, over­lap­pen deze sleutels ook elkaar en lijken soms wel heel veel op elkaar.

Toch zijn ze allemaal belangrijk. De subtiele verschillen zijn écht enorm belang­rijk voor het effect van het logo straks. Ze hebben stuk voor stuk een net iets andere impact op het logo.

 

 • Eenvoudig – Een goed logo is krach­tig in al zijn eenvoud en heeft geen uitleg nodig en is dus direct te begrijpen.
 • Begrijpelijk – De meeste mensen willen hun tijd niet verliezen aan het bestuderen van weer een logo. Je krijgt hooguit een flits van ze. Als het logo dan te begrijpen is, wordt het na een paar keer zien toch vaak ook wel onthouden.
 • Onthoudbaar – Hoe beter het logo te onthouden is, hoe groter de impact zal zijn. Wanneer iets ‘blijft hangen’, zullen mensen eerder met datgene verbinden!
 • Herkenbaar – Het merk moet snel te identi­fi­ce­ren zijn aan het logo. Het logo moet hier­voor zich­zelf onder­scheiden van andere logo’s.
 • Onderscheidend – Het merk moet snel te onder­schei­den zijn van de con­cur­ren­tie en daar­voor ook opvallen tussen de logo’s van de con­currenten.
 • Opvallend – Het merk moet snel tussen de rest uit te pikken zijn en het liefst als eerste.

Eenvoudig

Sommige merken gaan zo diep in de symboliek, dat de symbolen door de grote massa niet worden begrepen. Hetzelfde geldt voor grafische vormen: niet alle vormen hebben een betekenis voor het publiek of worden door ieder­een begrepen.

Ook moet je het logo ook niet hoeven uitleggen. Als mensen het niet snappen, ben je weg! Voor je het weet sla je de plank behoor­lijk mis, zeker buiten Europa.

Een logo is krachtig in al zijn eenvoud. Daarom geldt ook hier: KISS! Keep It Simple (and) Stupid!

Toch zijn er ook symbo­len die mensen feilloos aanvoe­len. Kijk je naar de 3 elemen­ten – vorm, kleur en typo­grafie (keuze letter­type) – die ­een rol spelen binnen het logo, dan hebben ze alle­maal een sym­bo­lische waar­de. De ene kleur is zakelijker dan de andere en de ene vorm speel­ser dan de andere.

Ook is het ene letter­type enorm solide, terwijl het andere zo licht is als een veertje. Met deze elemen­ten kun je ‘eenvou­dig’ spelen.

Begrijpelijk

Wanneer mensen een logo zien, hebben ze mees­tal geen tijd om het logo te bestu­de­ren. Je krijgt vaak niet eens een seconde, hoog­uit een flits. Ze passeren het logo op straat of op de snel­weg, ze zien het logo online ergens tussen alle bood­schappen op social media en misschien ook nog wel ergens in een gedrukt tijdschrift.  Lees meer.

Alleen zijn mensen dan écht niet met het logo bezig. Zeker niet met logo’s van lokale dienst­ver­le­nen­de bedrijven. En toch nemen mensen ze vaak onbe­wust wel héél even waar. Als het logo ze dan zo helder moge­lijk ‘iets’ zegt, dan wordt het na een paar keer zien, toch vaak wel gere­gis­treerd en begint het onthou­den ervan.

Onthoudbaar

Het is dus heel belang­rijk dat het logo te onthou­den is. Dat je het beeld in je gedach­ten kunt oproe­pen, zonder het echt te zien. Waarom?

Wanneer mensen het logo gemak­ke­lijk en snel kunnen oproe­pen, is de kans groter dat ze zich verbin­den aan het merk. Hoe beter het logo te onthou­den is, hoe groter de impact zal zijn. Het zal eerder ‘blijven hangen’ dan een logo dat eerst ontcij­ferd moet worden. Daar hebben we écht geen tijd voor!

Je snapt waarom de vorige 2 punten – eenvou­dig en begrijpe­lijk – zo belang­rijk zijn.

Herkenbaar

Herkenbaarheid, want een logo moet herken­baar zijn. Herken­baar heeft in deze context te maken met iden­ti­fi­ceer­baar. Aan iets herken je iemand of iets; iemand is hier­aan iden­ti­fi­ceer­baar. Dit geldt dus ook voor logo‘s.

Herkenbaarheid zorgt ook voor onder­scheid. Het gaat eigen­lijk ook over punten als: eenvou­dig, begrijp­elijk, onthoud­baar en onder­scheidend.

Herkenbaarheid is belang­rijk zodat mensen direct weten van welk merk een product of visu­ele uiting afkom­stig is. Alleen je kunt natuur­lijk niet ge­lijk verwach­ten dat iemand het merk aan het logo herkent. Daar gaat vaak wel wat tijd overheen. Bovendien is dit ook weer afhanke­lijk van een groot aantal andere factoren.

Onderscheidend

Goede logo’s hebben iets unieks zonder dit te over­drijven. Een logo moet vooral onder­schei­dend zijn vanwege de con­cur­ren­tie. Het is natuur­lijk het symbool om het merk snel te kunnen herken­nen van de con­cur­ren­tie. En het maakt hierbij niet uit of het om de web­site, de gevel of om het product gaat.

Overdrijven is een kunst, maar dat geldt niet voor logo’s!

Toch heeft niet iedere dienst­ver­le­nen­de partij de nood­zaak om zich met het logo zo duide­lijk van con­cur­ren­tie te onder­schei­den als dat het gaat om een alle­daags product in de schappen van Albert Heijn of Kruidvat. Zeker niet als deze partij het moet hebben van mond-tot-mond-reclame, maar dit hebben we uitvoe­rig beke­ken tijdens: Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is?.

Wij weten dat je woorden als mond-tot-mond-reclame mag schrijven als mond-tot-mondreclame, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Opvallend

Tot slot van dit rijtje: opval­lend. Opval­lend is alleen wel een heel gevaar­lijk woord, want voor je het weet denken mensen aan ‘schreeu­wend’ en eindig je met een logo dat erg lelijk is of gewoon nergens op slaat, maar wél opvalt.

Stand out in the crowd!

In deze context bedoelen we met opvallend niet meer en niet minder dan dat je het logo tussen die van de con­cur­ren­ten heel snel ertus­sen­uit moet kunnen pikken. Die lok en schaar voor die kapper gaat het dus niet worden.

Het is ook belang­rijk om te vermel­den dat een beeld­merk niet de dienst of het product van een bedrijf hoeft te tonen. In de regel hoeft een automerk geen auto in zijn logo, een computer­merk geen computer, een fastfood-keten geen fast­food, een bakkers­keten geen brood, een kappers­keten geen schaar, et cetera, et cetera.

Kijk je naar de bekende consumenten-merken, dan zie je eigenlijk aan het logo helemaal niet wat ze doen of leveren.

Het logo van Harley Davidson is bijvoor­beeld geen motor en het logo van Nokia, Oppo of Huawei geen mobiele tele­foon. Ketens als Kinki Kappers en Léon Zuidgeest Kappers hebben bijvoor­beeld ook geen scharen en lokken.

Een logo is puur bedoeld als iden­ti­fi­ca­tie van het merk of de orga­ni­sa­tie. Toch kunnen deze beel­den op busjes van vaklui – hier­over straks meer – of bijvoor­beeld in lokale toeris­tische winkel­straten wel een belang­rijke func­tie hebben. Als toerist vind je het in een vreem­de stad vaak hele­maal niet erg als je snel door­hebt waar de bakker zit.

94% van de logo’s van topmerken beschrijven niet wat het merk doet

Volgens onder­zoek van het design-bureau Siegel+Gale in 2013, zou het grootste deel van de logo’s van top­merken niet beschrij­ven wat het bedrijf doet. Als het maar voor­al herken­baar is! Het ging om een analyse van de logo’s van 100 sterke merken van Interbrand (bureau dat is gespe­cia­li­seerd in merk­advies).

Siegel+Gale concludeerde dat 94% van de logo’s niet direct duide­lijk maak­te wat het bedrijf doet. Daaren­tegen zorgen deze logo’s wel voor het onder­scheid van andere mer­ken, ze zijn kenmer­kend, herken­baar en onthoudbaar.

Deze logo’s zijn door de jaren heen geladen met het merk­gevoel en sluiten zeer goed aan bij de doel­groep(en).

Neem het logo van Apple. De appel heeft geen enkele link met de produc­ten van het bedrijf. Toch weet ieder­een waar­voor het staat. Het is herken­baar en iconisch. Andere voor­beel­den zijn de logo’s van Nike, McDonald’s, Albert Heijn, Hema, BBC, Airbnb, Google en natuur­lijk Coca-Cola.

Ondanks dat deze merken geen beschrij­ven­de logo’s hebben, is er nog steeds wel en veel over nage­dacht. Het gaat om de bood­schap die het over­brengt en dat doen ze gewoon heel erg goed.

Lokale merken hebben hun eigen spelregels

Uit bovenstaand verhaal wordt wel duide­lijk dat veel leer­scholen en onder­zoe­ken naar merken en hun strate­gieën zich richten op de grote merken. Kleine lokale onder­nemers hebben vaak met andere spel­regels te maken. Een duide­lijk verhaal op de gevel of op de bus met hun gereed­schap, kan voor deze merken juist wonde­ren doen. Dan toch maar die graan­halm, hamer en/of schof­fel erop?


Wat moet je doen?

Op wat je moet doen om het logo eenvou­dig, begrijpe­lijk, onthoud­baar, herkenbaar, onder­schei­dend en ook nog opvallend te maken en te houden, komen we in deel 2 terug.

 

En toen?

Toen was er vast en zeker genoeg stof om over na te denken. Laat alles rustig bezinken. Tijdens de volgende rit – het vervolg op deze – bekij­ken eerst wat je moet doen om het logo eenvou­dig, begrijpe­lijk, onthoud­baar, herkenbaar, onder­schei­dend en ook nog opvallend te maken en te houden.

Aansluitend bezichtigen we de volgende 5 sleutels om als logo door te gaan voor goed logo. De rest van de plannen staan bij het volgen­de kopje.

Mocht je in de tussentijd niet stil kunnen zitten, dán kun je alvast begin­nen met alle infor­ma­tie rond­om het merk te verza­me­len. Wat is het DNA, wat zijn de kern- en merk­waar­den, de merk­iden­ti­teit, et cetera? Liggen deze zaken van de branding al vast in de brand guide? Zo niet, kijk dan eerst daar­naar. De linkjes staan bij Sleutel #3.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels naderen we wel het einde van onze indruk­wek­kende zomer­reis, maar geluk­kig zijn we nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We bezoe­ken natuur­lijk – als beloofd – eerst nog de andere Heden­daagse Eisen voor een goed Logo (of Woord­merk) en komen daar­na nog langs de func­tio­nele en tech­nische eisen.

We kijken ook nog naar een goede brie­fing, maar dat wordt tijdens een van onze laatste uitjes deze zomer. We helpen je dan verder op pad, want een goed logo laat je niet alleen door een goed – erva­ren – bureau ontwikkelen en vervaar­digen, maar voor een goede start, moet je wel duide­lijk aangeven wat je precies wilt.

Naast de brie­fing en komen we nog langs Inspiratie en bekij­ken dan het speelse Witruimte. De terug­reis zet het puntje op de ‘i’ en voert ons langs zeer grap­pige logo-blunders.

Zorg er dus maar voor dat je dit specta­cu­laire einde niet mist én reserveer direct jouw stoel!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s en huisstijlen

Je hebt een logo of een nieuwe huis­stijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len en/of vernieuwen van logo’s, huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home