Het logo • Wat is een goed logo? Waaraan moet het voldoen? • 2/2  [checklist]

Het logo • Wat is een goed logo? Waaraan moet het voldoen? • 2/2  [checklist]

Waaraan moet een logo voldoen? Belang­rijke vraag en dus kom je ook niet weg met een kort antwoord. Wie de ijzer­sterke logo’s die de tand des tijds hebben door­staan goed bekijkt, heeft al snel door dat er meer is dan wat je op het eerste gezicht ziet.

Wat is het geheim? Wat is de geheime code tot dit geheim? Stel we verge­lij­ken het logo met een schat­kist. Wat zijn dan de sleutels tot deze schatkist?

We hebben de eerste 5 sleutels al beke­ken, maar zouden nog terugkomen op de 5e sleutel. Daarna zetten we onze reis voort, onthul­len de laatste 5 sleutels en staan even stil bij de kracht van kleuren en vormen. Stap maar snel in, dan gaan we weer op pad!

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar hebben we al enorm veel gezien en bekeken. We waren nogal onder de indruk van Brand Signa­ture en volgden de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter-ontwer­pen tijdens ons bezoek aan Typografie.

Momenteel zijn we op verken­­nings­­tocht en bekij­ken aan de hand van 10 sleutels alle eisen waar­­aan een logo vandaag de dag moet voldoen. Laten we maar snel verder­gaan.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle versla­gen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over bran­ding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artike­len over branding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Terugblik
Van emoties tot niet te vergeten logo’s

In deel 1 werd duide­lijk dat opval­len en verbin­ding maken tegen­woordig de groot­ste uitda­ging voor logo’s is. Logo’s moeten het doel­publiek aanspre­ken en in een later stadium in staat zijn om de waar­de van het merk voor deze mensen te weerspiegelen.

De besproken sleutels zijn:

LET OP!  we noemen hier alles ‘logo’

Ieder merk is vrij om te kiezen voor een logo, beeldmerk of woord­merk, maar we noemen in deze serie de gemaakte keuze gewoon logo of het moet niet volstaan. Zouden we steeds beeld­merk, woord­merk en/of logo moeten schrijven, dan wordt de tekst niet pretti­ger lees­baar. Je kunt dus zelf verder ‘logo’ vervangen door jouw keuze.

 

Sleutel #5
Eenvoudig, begrijpelijk, onthoudbaar, herkenbaar, onderscheidend en opvallend

Hier zijn we in deel 1 geëindigd. Die waren de 6 kleinere sleutels die een mooi samen­hangend geheel vormen. We sommen ze hier kort nog even op en gaan dan direct door met ‘Wat moet je doen?’.

 

 • Eenvoudig – Een goed logo is krach­tig in al zijn eenvoud en heeft geen uitleg nodig en is dus direct te begrijpen.
 • Begrijpelijk – De meeste mensen willen hun tijd niet verliezen aan het bestuderen van weer een logo. Je krijgt hooguit een flits van ze. Als het logo dan te begrijpen is, wordt het na een paar keer zien toch vaak ook wel onthouden.
 • Onthoudbaar – Hoe beter het logo te onthouden is, hoe groter de impact zal zijn. Wanneer iets ‘blijft hangen’, zullen mensen eerder met datgene verbinden!
 • Herkenbaar – Het merk moet snel te identi­fi­ce­ren zijn aan het logo. Het logo moet hier­voor zich­zelf onder­scheiden van andere logo’s.
 • Onderscheidend – Het merk moet snel te onder­schei­den zijn van de con­cur­ren­tie en daar­voor ook opvallen tussen de logo’s van de con­currenten.
 • Opvallend – Het merk moet snel tussen de rest uit te pikken zijn en het liefst als eerste.

Wat moet je doen?

Om het logo eenvou­dig, begrijpe­lijk en onthoud­baar en herkenbaar, onder­schei­dend en ook nog opvallend te maken en te houden, kun je het volgende doen:

 • Distilleer ideeën én beelden naar hun zuiver­ste vorm.
 • Gebruik zo min moge­lijk elementen.
 • Communiceer het merk zo helder mogelijk.
 • Blijf ver weg van symbolische hoogstandjes.
 • Vorm een samenhangend én onder­scheidend geheel.
 • Verzamel en bestudeer logo’s van concur­renten.
  • Weeg het belang af van zichtbaar­heid wat het merk doet.
 • Gebruik kleuren die passen bij de branche.
 • Zorg dat het merk er snel tussen de con­cur­ren­tie uit te pikken is.
 • Zet het logo zo vaak als mogelijk in (beeld). ‘Herhaling’ werkt nog steeds het beste.

Distilleer ideeën én beelden naar hun zuiverste vorm

Distilleer ideeën én beel­den naar hun zuiver­ste vorm. Dit maakt een logo herken­baar en onthoud­baar en dus het merk beter iden­ti­fi­ceer­baar. En was dat niet waar het logo voor bedoeld is?

Less is more, als dat ergens voor geldt is dat wel voor logo’s.

Gebruik zo min mogelijk elementen

Een goed logo is sterk in al zijn eenvoud en vertelt zijn bood­schap kort en krach­tig. Denk maar aan de swoosh van Nike, de appel van Apple en de gestileerde letters van McDonalds (M), Albert Heijn (AH), H&M en FedEx.

En vergeet nooit:

Meerdere vormen en details zijn niet te onthouden!

Communiceer het merk zo helder mogelijk

Dit moet je alleen niet te letter­lijk nemen, want een beeldmerk hoeft niet de dienst of het product van een bedrijf te tonen.  Lees meer.

Een logo is puur bedoeld als identi­fi­ca­tie van het merk of de orga­ni­sa­tie. Ze moeten aan het logo wel herken­baar zijn, want het moet ook onder­scheidend zijn van de con­currentie.

En ga je voor een woord­merk of een sym­bool bestaand uit letters? Houd het dan wel leesbaar!

Uitzonderingen bevestigen de regel

Stel je bent timmer­man en hebt een busje om je gereed­schap en andere spullen van klant naar klant mee te vervoe­ren. Je busje staat in de straat voor alle buren van je klant zichtbaar. Je zou dan wel gek zijn om niet heel duide­lijk op je bus te com­mu­ni­ce­ren wat je doet.

De kans dat iemand uit de straat je aan­spreekt voor de volgen­de klus, is natuur­lijk met een duide­lijke bood­schap op je bus veel groter dan zonder.

Het busje mag natuur­lijk niet te verwis­selen zijn met die van je con­cur­rent. Daar­naast hoeven niet alle visu­eel commu­ni­ca­tie­ve elemen­ten in het logo te worden gepropt. Ze kunnen ook dienen als brand signature en op een speelse manier samen met het logo worden gebruikt.

Blijf ver weg van symbolische hoogstandjes

Niemand zegt of beweert dat een goed logo uit symbo­len bestaat. Er zijn genoeg logo’s – woord­merken – om te bewij­zen dat het zonder kan en net zo goed werkt. Deze woord­merken com­muni­ceren het merk­gevoel met alleen de juiste letter­typen en dito kleuren.

En vergeet niet dat hele simpele vormen en kleuren toch een symbo­lische waar­de hebben. Letters met ronde hoeken vertellen een ander verhaal dan letters met dikke schreven.

Vorm een samenhangend én onderscheidend geheel

Om de juiste impact als logo te hebben, moet het logo wel voldoen aan alle hier­boven genoemde punten. Het logo moet daar­van een samen­hangend geheel vormen dat later in staat is de juiste emoties op te roepen bij de doel­groep(en).

Tege­lijk moet het logo ook onder­schei­dend genoeg van de con­cur­ren­tie zijn, maar daar­over hier­onder meer.

Verzamel en bestudeer logo’s van concurrenten

Verzamel de logo’s van de con­cur­ren­ten, want het nieuwe logo moet zich natuur­lijk wel daar­van onder­schei­den. Bestu­deer ze, kijk naar wat ande­ren goed doen en doe daar je voor­deel mee.

Belang zichtbaarheid wat het merk doet

Vervolgens moet je afwe­gen in hoeverre je de dienst van het merk of wat het merk doet, wilt laten zien in het logo. Hier­over schreven we al en onder­streepten dit nogmaals in de box over 94% van de logo’s van top­merken die niet beschrij­ven wat het merk doet.  Terug naar die box.

Als ieder computermerk een computer in zijn logo heeft, is dat niet echt onderscheidend te noemen. Het werkt hooguit verwarrend.

We hebben ook reeds aange­geven dat lokale onder­nemingen daar­op een uitzon­de­ring kunnen zijn.

Gebruik kleuren die passen bij de branche

Dit klinkt wellicht niet echt creatief in de oren, maar het kan heel belang­rijk zijn. Je ziet bijvoor­beeld veel blauw bij zake­lijke dienst­ver­le­ners, zeker bij finan­ciële dienst­ver­le­ners. Blauw is nog steeds de kleur van zake­lijk vertrouwen.

Combineer je blauw dan bijvoor­beeld met oranje om het wat persoon­lijker te maken, lijkt het logo al snel op de Rabobank of de ING. Máár wijk je te veel van de norm af, dan kan dit het gevoel van vertrou­wen teniet doen en maak je het het merk juist weer moeilijk.

Kun jij je een hoveniersbedrijf voorstellen zonder groen in het logo?

Ga daarom ook niet voor het origi­neelste logo, want grote kans dat je dan het doel voor­bij­streeft. Zoek de balans tussen eenvoud en origi­na­li­teit. Jezelf onder­schei­den en laten opval­len is iets anders dan niet meer begrepen worden.

En nee, het is ook geen bron voor een goed gesprek. Merken die niet duide­lijk zijn, wekken geen vertrouwen.*

* Bron: Overtuigingskracht, 60 gehei­men van de psycho­lo­gie van het beïn­vloe­den van Noah Goldstein, Steve Martin en Robert Cialdini.

Zorg dat het merk er snel tussenuit te pikken is

Wanneer je zorgt voor een­vou­dig, begrijpe­lijk, onthoud­baar, onder­schei­dend en opval­lend, zal het logo al snel herken­baar zijn.

Houd het resultaat naast de logo’s van de con­cur­ren­ten. Past het logo daar moeite­loos tussen of springt die er net tussen­uit? Zorg hoe dan ook dat het laatste het geval is. Speel met de elemen­ten van het logo en kies net iets andere kleur of laat het letter­type net wat meer afwij­ken van de norm.

Het ontwik­ke­len van huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

 

Sleutel #6
Tijdloos

Een goed logo gaat lang mee; soms wel langer dan een eeuw! Het logo van Coca-Cola stamt bijvoor­beeld al uit 1887. En het is niet eens het oudste logo dat we nu nog kennen.

 

 • Stella Artois – 1366.
 • Nestlé – 1868.
 • Heinz – 1869.
 • Levi’s – 1886.
 • Gillette – 1901.
 • Shell – rond 1900–1904
 • Carlsberg – 1904.
 • Kodak – 1907.
 • Mercedes-Benz en Ford – 1909.
 • Philips – 1921

Als een logo niet voor langere tijd meegaat, hoe kan het dan voor grote herkenbaarheid gaan zorgen?

De hierboven genoemde tijd­loze logo’s hebben wel steeds hele kleine en zorg­vul­dige aanpas­sin­gen onder­gaan, maar de basis bleef intact. Deze sterke merken mogen natuur­lijk niet de indruk wekken vast­ge­roest te zijn, maar de logo’s hebben wel de trends keer op keer over­ste­gen. Een logo dat te tren­dy is, gaat ook niet lang mee.

Invloed op geloofwaardigheid

Daarnaast kun je je afvra­gen of je om de zoveel jaar het logo wilt inrui­len? Het is als een identi­teit van een persoon die steeds vernieuwt, en dat bete­kent voor­al onge­loof­waar­dig­heid. Niets veran­dert steeds van gedaan­te en anders mag je daar wel iets achter zoeken.

We hoeven je vast niet te vertel­len wat dit bete­kent voor het imago in relatie tot betrouw­baarheid.

Invloed op herkenbaarheid

Naast aantasting van de geloof­waar­dig­heid, bouw je met een trendy vaak wisse­lend logo ook niet echt aan herken­baar­heid van het merk.

Extra kosten

Wanneer het logo met alle trends mee­waait, moet ook steeds de hele huis­stijl op de schop. Zeker als kleuren veran­de­ren, dan moet straks ook alles opnieuw worden geschilderd.


Wat moet je doen?

Leer van tijdloze logo’s. Tijdloze logo’s plaatsen kwali­teit boven kwan­ti­teit. Ze leggen de focus op wat werkt, op de essen­tie en de eenvoud. Ze verwij­de­ren veel van de onno­di­ge elemen­ten en ande­re gekke ideeën.

Door eigenzinnig te zijn en je niet te laten beïnvloeden, komt het merk vaak sterker over.

Hoewel het raadzaam is te kijken naar de laat­ste trends en ze ook zeker toe te passen als het merk en de doel­groep(en) daar­om vragen, is dit verder abso­luut geen must. Om boven­staande rede­nen en alle andere sleutels is het ook vaak niet eens verstandig.

Als het logo verder aan alle in deze 2 blog­artike­len genoemde eisen voldoet, dan zit het eigen­lijk wel goed en kun je de trends laten voor wat ze zijn. Onthoud dat eenvoud en de juiste kleur­keuze door­gaans de sleu­tel zijn tot trend­loosheid.

Leave trends to the fashion industry.

Bron: onbekend. Het is een algemene uitspraak in de branche.

 

Sleutel #7
Passend bij de sector

Een logo is een spagaat. Aan de ene kant moet het zich onder­scheiden en aan de andere kant confor­me­ren aan de sector. Een serieuze belas­ting­advi­seur met een vro­lijk en speels logo, maakt het zich­zelf heel erg lastig.

Een basis­school met stem­mig zwart en grijs, zal ook niet veel inschrij­vingen hoeven te verwach­ten als het aan het logo ligt.

Dus tja, het merk moet zich links- of rechts­om toch voor een groot deel confor­me­ren aan de sector.


Wat moet je doen?

Eigen­lijk hebben we dit bij Sleutel #5 bij het kopje Wat moet je doen? al bespro­ken. Aan de hand van de verza­mel­de logo’s zie je wat past bij de sector. Verlies hier­bij alleen niet de doel­groep(en) uit het oog.

Kijk voor inspiratie ook bij de concurrentie

Kijk naar concurrerende merken om te zien welke logo’s erin slagen om met de doel­groep(en) te verbin­den en welke hun doel missen. Door de logo’s van de con­cur­ren­tie te analy­se­ren, kun je niet alleen strate­gische inzich­ten verkrij­gen, maar kun je ook een logo reali­se­ren dat zich op gepas­te wijze onder­scheidt van de rest.

 

Sleutel #8
De juiste kleur

De juiste kleur – we noemden het al eerder – is mis­schien wel het belang­rijk­ste element van heden­daag­se goede logo’s. Zeker wanneer een logo heel klein op de mobie­le appa­ra­ten getoond wordt, is het vaak de kleur waaraan het merk als eerste wordt herkend.


Wat moet je doen?

Overweeg welke kleuren het moeten worden. Kijk naar de sector en welke kleuren daar een rol spelen. Kijk ook weer naar de con­cur­ren­ten en welke kleur ertuss­en­uit zou springen, zonder dat het over de top gaat.

Beperk je tot maximaal 3 kleuren en ga niet neuze­len met combi­na­ties van diverse schake­ringen van een kleur. Van deze nuan­ces blijft bij de nieu­we klein­ste weer­gaven niet veel tot niets over.

De eeuwenoude kracht van kleuren en vormen

Kleuren en emoties

Als het gaat om emoties uitlok­ken, dan is niets zo sterk als kleuren. Rood is de kleur van de liefde. Zwart van de dood. Groen is de kleur van de lente en blauw is puur en kalm en straalt rust en vertrou­wen uit. Donker­blauw is niet voor niets de kleur van zake­lijke dienstverleners en veel banken.

Geel staat voor snelheid, blijd­schap en dyna­miek, terwijl rood een warm gevoel en zelfs eetlust opwekt. Beide kleuren zijn boven­dien van grote afstand zicht­baar en trekken de aandacht. Felle keuren staan voor ener­giek, plezier en opwin­ding. Kijk maar naar de kleuren van speel­goed­winkels en fris­dran­ken..

De grijzi­ge varian­ten van de mees­te kleuren zijn al snel wat stem­mi­ger. Kleuren als grijs-bruin, grijs-blauw, grijs-groen zullen bijvoor­beeld in de zake­lijk sector abso­luut niet misstaan. Net als andere donkere kleuren het goed doen in combi­na­tie met blauw.

Kleuren spreken zonder woorden: geel maakt blij, rood verleidt, groen verfrist en blauw kalmeert.

Wie zich richt op consu­men­ten, kiest vaak voor meer speels­heid en dyna­miek. De kleur­keuze is dan al snel alles wat fris en vro­lijk is. Partijen die werken met ‘groen’, hebben vaak ook groen in hun logo. Terwijl partij­en die met water te maken hebben, bijna altijd wel blauw in hun logo hebben. Net als een golfje.

Wie in de zorg­sector werkt, komt al snel bij sterie­le kleuren, maar als het gaat om mentale zorg en bege­lei­ding, dan eindig je weer vaak met warme kleuren en ronde vormen. Vormen kunnen name­lijk – net als kleuren – emoties oproepen.

Vormen, kleuren en emoties

Psycholoog Carl Jung (1875 – 1961) herkende in de belang­rijkste geome­trische vormen de arche­typen en beschreef hun psycho­lo­gische beteke­nis. Deze symbo­len hebben al eeuwen hun kracht bewe­zen en ook in de huidige tijd weinig aan kracht ingele­verd. We sommen ze hier kort op.

 • Cirkel – De cirkel staat voor eenheid, heel­heid en onein­dig­heid. Deze vorm wordt ook gebruikt om de cyclus van het leven, spiritu­e­le balans en harmo­nie uit te druk­ken. Het is een zachte zorg­zame vorm die relateert aan emotio­nele warm­te. Deze vorm wordt vaak gekop­peld aan de kleur rood.
 • Vierkant – Het hoeki­ge vier­kant is solide en staat als een huis. Het staat dan ook voor stabi­li­teit, struc­tuur en betrouw­baar­heid. Deze vorm is een stuk killer en wordt dan ook vaak gekop­peld aan de kleur blauw.
 • Driehoek – De driehoek is wat lasti­ger en kan verschil­len­de bete­ke­nis­sen hebben. Dit hangt ook af van de rich­ting waar­heen de driehoek wijst en/of andere context. Zo heeft het wijzend naar boven te maken met manne­lijke energie en kracht. Wijst de driehoek naar bene­den, dan kun je denken aan vrouwe­lijke energie en creati­vi­teit. De kleur die hier­bij hoort is geel.

Vormen en lettertypen

Grafische vormen spelen een rol als het om een logo met een symbool gaat, oftewel: om een klassiek logo. Toch zie je deze vormen ook terug bij letter­typen en dus bij woord­merken.

Wanneer we weer even terug gaan naar de zorgsector, dan zie je niet alleen vaak ronde vormen, maar bijvoor­beeld ook letter­typen met afge­ronde hoeken. Meer hoekige, dunne en futu­ris­tische letter­typen doen het goed voor de techno­lo­gische sector.

Als vormen, letters en kleuren goed gekozen zijn, versterken ze elkaars kracht.

Sierlijke letters zijn weer ideaal voor merken die zich rich­ten op schoon­heid. Terwijl daar­tussen ook partij­en zitten die graag extra betrouw­baar over­komen en kiezen voor een klas­sieke letter met schreef.

Wie zich in de zake­lijke markt begeeft, wil graag als een betrouw­bare partner over­komen. Klassiek, maar ook hoekige letter­typen zijn hier­voor geschikt. Je ziet dan ook vrij vaak letters met schreven voor partij­en in de finan­ciële sector.

Kijk je naar vervoers­orga­ni­sa­ties. Dan zit er vaak een soort van snelheid of bewe­ging in het logo. Zie het logo van de NS. Deze lijkt met de pijlen 2 kanten op te gaan. Ook FedEx heeft stiekem een pijltje.

Verder inzoomen?
Wil je meer weten over kleuren, vormen en arche­typen? Zoek dan gewoon even met Google of een andere zoek­machine. Er zijn zo enorm veel zeer goede arti­ke­len online te vinden, dat wij je graag daar­heen verwijzen.

De eeuwenoude kracht van kleuren en vormen

 

Sleutel #9
Variabel

Tegenwoordig moet het logo zicht­baar en dus ook herken­baar zijn op een breed scala aan toepas­singen. Dit zijn de ‘func­tio­nele eisen’.

Het logo moet bijvoor­beeld minus­cuul worden weer­ge­geven in de apps van de social-media-platformen en misschien ook wel enorm groot op de licht­mast nabij het Prins Clausplein. Hiertus­sen zijn natuur­lijk nog honder­den of misschien wel duizen­den varian­ten te beden­ken. Er kan dan voor 1 versie van het logo worden geko­zen, maar of dat anno 2023 nog werkt?

Het antwoord is geheel afhanke­lijk van het ontwerp. Het ene ontwerp kan zomaar overal tot zijn recht komen, het volgen­de ontwerp heeft meer­dere varian­ten nodig. Hier­voor zijn geen vuist­regels en heeft ieder merk een vrije keuze.

Wij weten dat je woorden als social-media-platformen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wat moet je doen?

Je moet zorgen dat het logo voldoet aan de ‘functio­ne­le eisen’. Maak hier­voor een lijst met alle zaken waar­op het logo straks getoond moet worden en laat het verder over aan de ont­werper(s).

Tijdens ons bezoek aan de func­tio­nele en tech­nische eisen helpen we je ook met deze lijst op weg.

 

Sleutel #10
Voldoet aan technische eisen

De technische eisen verdie­nen apart de aandacht en komen we op terug tijdens onze volgende rondrit. We rijden dan langs alle func­tio­nele en tech­nische eisen.

 

En toen?

Door de juiste combi­na­tie van visuele elemen­ten die aanslui­ten bij de doel­groe­pen en het merk te gebrui­ken, kan een logo worden ontwik­keld dat voldoet aan de 10 sleutels in deze 2 artikelen. Je maakt dan de groot­ste kans dat het logo omarmd wordt door de doel­groep(en) en de maximaal haal­bare waar­de toevoegt aan het merk.

Alle sleutels op een rijtje

Professionals zijn er niet voor niets

Het ontwerpen van zo’n krach­tig en oplaad­baar logo is een uitda­gen­de taak die creati­vi­teit en strate­gisch denken vereist. Het is door­gaans belang­rijk om hier­voor samen te werken met een goed – ervaren – bureau met profes­sio­nele ontwer­pers. Deze ontwer­pers hebben exper­tise in en erva­ring met het creë­ren van aantrek­ke­lijke én oplaad­bare logo’s.

Quote en voorbeelden van logo’s ontworpen door Paula Scher, grafisch ontwer­per.
Paula Scher is een Amerikaanse grafisch ontwer­per en kunste­naar. Ze staat bekend om haar unieke bena­de­ring van typo­gra­fie, kleur­gebruik en lay-out, en heeft een grote stem­pel gedrukt op de visu­ele identi­teit van talloze merken en orga­ni­sa­ties. Haar werk omvat logo’s (waar­onder die van New York City Department of Parks and Recreation), verpak­kings­ontwer­pen, posters, boek­omsla­gen en meer. Scher heeft door de jaren heen verschil­len­de onder­schei­din­gen en erken­nin­gen ontvan­gen voor haar werk en heeft haar stem­pel gedrukt op de sector.

Toekomstplannen

Je weet nu bijna alle sleutels om van een logo een goed logo te maken. Nu alleen nog de func­tio­nele en tech­nische eisen. Die bekij­ken we in het volgen­de artikel. Maar voor het zover is, kun je naden­ken over wat je met het logo wilt aan de hand van alle bespro­ken sleutels.

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels naderen we wel het einde van onze indruk­wek­kende zomer­reis, maar geluk­kig zijn we nog niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We bezoe­ken natuur­lijk eerst nog de func­tio­nele en tech­nische eisen voor een goed Logo (of Woord­merk), helpen je met de briefing en komen zelfs nog langs Inspiratie. We bekij­ken dan het speelse Witruimte. De terug­reis voert ons langs zeer grap­pige logo-blunders.

Zorg ervoor dat je dit specta­culaire einde niet mist én reserveer direct jouw stoel!!!

Houd ook na deze zomer ons blog in de gaten, want we helpen je steeds verder met het uitden­ken van hoe het merk te verster­ken. En heb je geen tijd of zin om daar­op te wach­ten? Dan kun je ons gewoon bellen en gaan we spoedig voor je aan de slag. Merken-bouwen is – zeg maar – hele­maal ons ding.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het over­zicht met alle versla­gen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wij helpen ook met logo’s en huisstijlen

Je hebt een logo of een nieuwe huis­stijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len en/of vernieuwen van logo’s, huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home