Wat is het verschil tussen de huisstijl en de corporate identity?

Wat is het verschil tussen de huisstijl en de corporate identity?

De termen ‘huisstijl’ en ‘corpo­rate iden­tity’ worden regel­matig door elkaar gebruikt. Corpo­rate iden­tity wordt ook vaak gebruikt als de Engelse vertaling van huisstijl, maar daarmee doen we corpo­rate iden­tity wel tekort. Er zijn wel veel overeen­komsten, maar de termen hebben toch een iets andere bete­ke­nis. We zoomen in!

Dit blogartikel is een supplement van: Wat is een huis­stijl nou écht? … en wat is de rol ervan voor een sterk merk?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visuele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We vertrok­ken bij Huisstijl en beke­ken het belang ervan. We gaan nog kijken hoe je eraan komt en aan welke eisen een goede Huis­stijl moet voldoen, maar nu is het eerst tijd voor een uitstapje naar de overeen­komsten en verschil­len tussen Huis­stijl en Cor­po­rate Iden­tity. Ga je mee?

 

Wat is de huisstijl?

Ook al staat alles in dit blogartikel, even heel kort voor de volledigheid. De huis­stijl is het visuele deel van de merk­identiteit waarmee het merk zichzelf visueel presen­teert aan de wereld. Dit gebeurt met de inzet van het logo, kleuren­palet, letter­typen, beeld­materiaal en andere visuele – grafische – elementen.

Anno 2024 heeft de huis­stijl invloed op de grafische vormgeving van alle commu­ni­catie-middelen, of zou dat moeten hebben. Het is een belang­rijk onder­deel van de corpo­rate iden­tity, maar is dus niet hetzelfde.

 

Wat is de corpo­rate identity?

In vergelijking met huis­stijl dekt de corpo­rate iden­tity een veel bredere lading. De term verwijst naar ‘alle aspecten’ van de merk­identiteit. Dit gaat over de manier waarop een bedrijf of orga­ni­sa­tie zichzelf in de volle breedte presenteert aan de wereld, maar ook hoe het intern functioneert.

De corporate identity gaat dus veel verder dan alleen de visuele grafische aspec­ten, zoals dat bij de huis­stijl het geval is. Het omvat wel de huisstijl, maar bijvoor­beeld ook hoe een merk zich gedraagt. De corpo­rate iden­tity gaat dus ook over de bedrijfs­cultuur en het gedrag naar en van de mede­werkers.

Corporate identity gaat over een veel breder spectrum dan de huisstijl en gaat zelfs over gedrag en bedrijfscultuur. Het is de basis voor een succesvol merk.

Als de corpo­rate iden­tity ‘alle aspecten’ van de merk­identiteit omvat, dan moet je dus naast de huis­stijl en het gedrag ook denken aan zaken als de visie, missie, kern­waarden (en merk­waarden), merk­persoon­lijk­heid, commu­ni­catie-stijl, et cetera, en aan de manier waarop deze worden gepresen­teerd aan de buitenwereld.

Dit is geen vormgeving, maar branding in zijn puurste vorm en ook hierbij is consis­tentie door­slag­gevend voor het succes ervan.

 

Aldus

Een goed ontwikkelde corpo­rate iden­tity helpt bij het opbouwen van een sterk merk dat consis­tent is in alles wat het doet. De huis­stijl is hiervan een belang­rijk onder­deel en moet zo worden ingezet dat het de merk­identiteit visueel presenteert en versterkt.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luchtige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visuele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspirerende inzichten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reisverhalen. Na deze stop reizen we verder via de eisen voor een goede HuisstijlHuisstijl-handboek naar Corpo­rate Identity.

Daarna vervolgen we onze reis. Via Merk­wereld, Dopa­mine en Merk­beleving gaan we rich­ting onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Hoe zorg je dat je deze reis niet mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met huisstijlen

Je hebt een nieuwe huisstijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len van huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home