Wat is marketing? • 2/3 • Diverse vormen van marketing

Wat is marketing? • 2/3 • Diverse vormen van marketing

Hoeveel soorten marketing zijn er? Eerlijk gezegd: veel, heel veel. Marketing is een containerbegrip geworden. Het vormt nu de para­plu waaronder alle soorten en vormen van marketing, branding en nog meer activiteiten vallen.

Te veel soorten om op te noemen, maar allemaal met hetzelfde einddoel: (meer) omzet genereren. Het verschil is de manier waarop ze dat doen. We zoomen in!

Omdat we in ons werk dagelijks met diverse vormen van marketing te maken hebben, kom je ook in ons blog regelmatig marketing-gerelateerde* termen tegen. Afhanke­lijk van de kennis op dit gebied, hebben deze termen soms wat meer uitleg nodig. Voor de uitleg van die termen is dit blog­artikel bedoeld en nergens anders voor. Daarnaast verwijzen we sowieso met handige linkjes naar aanvullende informatie in andere blog­artikelen.

* Wij weten dat je woorden als marketing-gerelateerd ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat gaan we doen en hebben we gegaan?

  • Deel 1 – Uitleg marketing en tradi­tio­nele marketing.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – Uitleg diverse vormen van marketing
  • Deel 3 – Uitleg marketing-strategie en marketing-analyses  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

 

Wat is branding en wat is content‑marketing?

Voor de volledigheid nemen we deze 2 termen hier ook op. Deze 2 vormen zijn een belangrijk onderdeel van onze corebusiness en hebben we eerder al in ons blog uitvoerig aandacht aan geschonken en zullen dat ook zeker blijven doen.

We verwijzen je daarom naar de volgende blog­artikelen en pagina’s:

 

Wat is direct‑marketing?

Direct-marketing is een vorm van marketing waarbij een organi­satie ‘direct’ in contact treedt met perso­nen binnen de doel­groepen – lees: met de poten­tiële klant. Dit kan door het inzetten van post (direct mail), telefoon* (tele-marketing), e‑mail*, social media of andere online platformen. ‘Persoonlijke’ kortingen worden hierbij vaak gebruikt als extra aanmoediging.

De keuze van de instrumenten hangt af van in hoeverre de organi­satie beschikt over de nodige gegevens om in contact te treden met de doel­groepen. Denk hierbij aan: post­adressen, e‑mail­adressen en telefoon­nummers.

* Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet ingegaan. Deze wet legt het telefonisch benaderen van potentiële klanten en andere partijen voor directe verkoop aan banden. Klik hier voor meer uitleg over deze nieuwe wet. Voor het versturen van marketing-gerelateerde e‑mail, bestaat er al jaren een wet. De regels waarmee je hierbij rekening moet houden (OPTA) vind je op de website van ACM.


Gericht op 1 duidelijk conversie‑doel

Direct-marketing is erop gericht aan te zetten tot actie; tot het zetten van een zeer duide­lijke conversie-stap. Door te kiezen voor een duide­lijke doel­stelling, is het resultaat relatief goed meetbaar. Het blijft natuur­lijk wel slechts een onder­deeltje van het grotere geheel; van de gehele marketing-mix.*

Denk hierbij aan uitnodigingen – vaak met een uiterste geldigheidsdatum – om…

  • iets te kopen tegen een lagere prijs bij het inleveren van een kortingsbon.
  • een unieke landingspagina te bezoeken.
  • de app installeren en te gebruiken waardoor je direct korting krijgt op je eerste aankoop via de app.
  • te bellen naar een bepaald telefoon­nummer.
  • te genieten van een gratis kopje koffie met appel­taart bij een treinkaartje.
  • ‘alleen dit weekend’ een gratis proefrit te komen maken.
  • een cadeautje op te komen halen.

* Op de marketing-mix komen we in deel 3 binnen­kort uitgebreid terug. Als je je nog niet hebt aangemeld voor onze gratis e‑mailalert, klik dan hier.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Wat is influencer‑marketing?

Influencer-marketing is niet onze core­business, maar aan deze interessante vorm van content-marketing hebben we natuur­lijk wel reeds 2 blog­artikelen gewijd. Influencer-marketing kan namelijk een zeer grote posi­tieve invloed hebben op de conversie.

 

Wat is guerrilla‑marketing?

Guerrilla-marketing wordt vaak gezien als een vorm van marketing waarbij men met beperkte finan­ciële midde­len een groot resul­taat hoopt te bereiken. Dit door veel aandacht van de pers en van een groot publiek te trekken én te krijgen. Het gaat hierbij dan ook vooral om de origina­li­teit en daarmee om de nieuws­­waardig­heid van de marketing-actie, maar dat hoeft niet per se. Het moet vooral spraak­makend zijn. De tam-tam doet de rest.

Guerrilla-marketing moet wel de pers halen. Probeer dat maar eens zonder échte creativiteit.

Als de actie slaagt, dan liggen de kosten van zo’n marketing-actie vaak veel lager dan de kosten van een tradi­tio­nele campagne, maar ook dat hoeft niet per se. Het gaat vooral om de reuring en de buzz. Hierdoor is het vaak lastig te zeggen of het om een ludieke marketing-actie of om effec­tieve guerrilla-marketing gaat.

What’s in a name?

Door de onduidelijke grens tussen een ludieke marketing-actie en effec­tieve guerrilla-marketing werd de term guerrilla-marketing op den duur te pas en te onpas gebruikt. Guerrilla-marketing-stunt klonk natuur­lijk veel jonger en dynamischer dan marketing-stunt.

Wat de naam ook mag zijn, guerrilla-marketing kan zelden tot nooit zonder écht ‘out of the box denken’. Guerrilla-marketing komt eigen­lijk vooral aan op échte creati­vi­teit en dat kun je van marke­ting in de breedste beteke­­nis niet zeggen. Daarvoor spelen – helaas – teveel cijfers een te belang­rijke rol.

Flashmobs en guerrilla‑marketing

Waarschijn­lijk ben je op social media wel eens filmpjes tegen­gekomen waarbij op drukke open­bare plekken opeens mensen 1 voor 1 begonnen te dansen en uit­einde­lijk samen een vooraf ingestu­­deerde dans uitvoer­den. Dat is een flashmob, maar een flashmob hoeft niet per se een dans te zijn.

Als een merk een flashmob organiseert, is het ‘viral gaan’ van het filmpje het doel en niet de flashmob zelf.

Het fenomeen flash­mobs werd in de slip­stream van de massale omarming van social media steeds popu­lairder. Alhoewel een dans wel heel vaak voorkomt en vooraf moet worden ingestu­deerd, gaat het bij een flashmob toch vooral om het spontane karakter ervan. Het gaat altijd om een groep mensen die iets doen dat niet is aangekondigd en dan ook nog eens vrij ongebrui­ke­lijk is.

De mensen die meedoen worden vaak via berichtjes op social media uitge­no­digd en krijgen via deze weg ook instruc­ties voor wat waar te doen. Wie komt, die komt. Het aantal deel­nemers ligt van te voren dus niet vast.

Wel of geen flashmob? En wel of geen guerrilla-marketing?

Bij de dans van ons voorbeeld lag het aantal deel­nemers wel vast. Iedere deel­­nemer weet wanneer hij moet beginnen met dansen en moet aan­sluiten bij de groep. De vraag is dan ook: was dit wel een echte flash­mob of een op een bijzon­­dere manier uitge­voerde dans op een bijzon­dere locatie? Was het camera-werk misschien net iets te gelikt? Was er een sponsor (die net iets te vaak in beeld kwam)? Wij denken dan ook vaak van niet.

Was het dan een guerrilla-marketing-stunt? Misschien. Die kans is in ieder geval zeer groot, maar hoe uniek en dus nieuws­waardig is het dan nog? Zucht.


Op zijn retour of juist niet?

Door de focus op online lijkt guerrilla-marketing inmiddels zijn beste tijd te hebben gehad. Online promoties waren natuurlijk min of meer gratis en zijn nu – in verge­lij­king met tradi­tio­nele marketing – nog steeds goed betaal­baar. Hiermee is de kans om offline op te vallen eigen­lijk alleen maar vergroot.

Kansen voor kleinere budgetten

Daarom kan guerrilla-marketing nog steeds worden ingezet of zou juist nu moeten worden ingezet. Zeker voor zzp’ers en andere kleine organi­saties kan dit de manier zijn om met een klein budget de doel­groepen op een originele manier te bereiken en te verrassen. En natuurlijk om diepe indruk te maken en zo te voorkomen dat het merk weer (te) snel verge­ten wordt.

Iets wat sowieso niet lukt met een kerst­kaart. Zelfs niet met een hand­geschreven kerst­kaart. Hoeveel aandacht je er ook aan besteedt, je verzuipt gewoon tussen de rest. Beter besteed je die tijd, dat geld en alle moeite aan een krachtiger contact­moment; aan een krachtiger merk­signaal. Guerrilla-marketing ‘kan’ dan je weapon of choice zijn.

 

Wat zijn inbound‑marketing en outbound‑marketing?

Inbound‑marketing

Bij deze vorm van marketing gaat men ervan uit dat de doel­groepen, de organi­satie of het aanbod zelf weten te vinden. Het eerste contact wordt bij inbound-marketing vanuit de poten­tiële klant zelf gelegd. Daarom moet men dáár beginnen waar de doel­groepen zich bevinden en/of op zoek zijn. Daar wordt gestart met ‘waarde’ bieden.

Dit is het begin van de klantreis; van de buyer en customer journeys. Vanaf hier is het zaak om tijdens de gehele reis ‘waarde’ te blijven bieden. Zo wordt op een bijna natuurlijke manier de poten­tiële klant steeds verder aan­ge­trokken (pull-strategie). Aan het einde van de klantreis wordt pas een poging gedaan om van de poten­tiële klant een echte klant te maken.

Een pull‑strategie

Inbound-marketing is dus een pull-strategie en absoluut niet gericht op directe actie. Hierbij worden meer traditionele vormen van marketing als adverteren (online en offline) en direct-marketing (bellen, post en e‑mail) geweerd. Deze vormen horen bij outbound-marketing.

De relatie met content‑marketing

Het aanbieden van ‘relevante content’ op de juiste plaats én ervoor zorgen dat deze gevonden wordt via bijvoor­beeld social media en zoek­machines (SEO), is een vorm van inbound-marketing. Content-marketing kun je dan ook inbound-marketing noemen, maar andersom kan dat niet.


Outbound‑marketing

Outbound-marketing is de meer traditionele vorm van klanten werven. De doel­groepen en dus de poten­tiële klanten worden actief benaderd om de marketing-boodschap onder de aandacht te brengen (push-strategie).

In te zetten middelen hierbij zijn: adverteren in kranten, magazines en op tv, radio en internet, verspreiden van promotie-drukwerk, versturen van (al dan niet geadresseerde) post en e‑mails, bellen naar poten­tiële klanten, et cetera.

De relatie met content‑marketing

Een deel van de genoemde middelen is prima in te zetten als drager van de content, zolang als het het merk maar versterkt.

 

Wat is online marketing?

Onder online marketing vallen alle vormen van marketing verspreid via de digitale snelweg. Ook dit is een container­begrip en behelst alle vormen van betaalde promoties voor producten, diensten, merken en orga­ni­saties via het internet. Search Engine Advertising (SEA) en social advertising zijn belangrijke vormen van online marketing.

Synoniemen

Synoniemen zijn: internet-marketing, e‑marketing en web-marketing.


Waar draait het bij online marketing om?

Centraal bij online marketing staat in de regel de website en/of app waarop de producten of diensten vergezeld van de nodige informatie worden aangeboden. Het is bij online marke­ting de bedoeling zo veel mogelijk ‘gasten’ naar die website en/of app te trekken en zo zoveel mogelijk directe omzet te genereren.

Dit gebeurt vooral door betaalde promotie op andere online promotie-platformen en -kanalen als de zoek­machines, social media, e‑mail en bijvoor­beeld web­sites en apps die gerela­teerd zijn aan het aanbod. Boven­­dien wordt linkbuilding* tussen de web­site of app en andere gerela­teerde online plat­formen hiervoor ingezet. Tot slot kunnen hiervoor ook offline kanalen worden ingezet, zolang het maar meer gasten oplevert.

Online marketing trekt hooguit meer gasten naar de website of naar de app. Content‑marketing en conversie‑optimalisatie moeten daar de klus afmaken.

Op de website en/of app kan – of beter ‘moet’ – de gast uiteindelijk dé stap zetten om het aanbod af te nemen. Daarom draait het bij online marketing, net als bij content-marketing, uiteindelijk allemaal om conversie. Conversie-optimalisatie zou dus altijd vooraf moeten gaan aan iedere online-campagne.

* Linkbuilding behoort als activiteit tot de activiteiten die horen bij zoekmachine-optimalisatie (SEO).

Verder inzoomen?

Lees meer over de verschillen tussen online marketing en content-marketing in ‘Content-marketing • Verschillen met andere vormen van marketing [overzicht]’ of ga direct naar het kopje ‘Verschil content-marketing en online marketing’.

 

Binnenkort verder met deel 3

In het laatste deel van deze serie Wat is marketing? zoomen we in op de marketing-strategie en op marketing-analyses. Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te­melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Dan is het geen slecht idee om je onder­aan

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home