Wat is typografie? En wat betekent het voor een merk en de branding?

Wat is typografie? En wat betekent het voor een merk en de branding?

Typografie is de kunst van het vorm­geven van letters en van het plaat­sen van letters. Het draagt niet alleen bij aan over­brengen van letter­lijke bood­schap­pen, maar ook aan de herken­baar­heid van merken. Daarom onder­breken we onze reis, voor een verken­nings­tocht door dit gespe­cia­li­seerde vakgebied.

We volgen de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken, passe­ren de boek­druk­kunst en eindi­gen bij digitale letter­ontwer­pen. Ga weer mee en ontdek hoe unie­ke letter­types van grote invloed zijn op de visu­ele ­iden­ti­teit en op de com­mu­ni­catie van merken.

Ontdek de rol van typo­gra­fie in het leven van merken én in ons dage­lijks leven.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar bekeken we onder meer Beeld­merk, Woordmerk, Geschiedenis van Logo en de keuze voor wel of geen Logo. We bezochten Walt DisneyInformatie-overload, Restyling, Refresh, Redesign, Favicon en Twibbon en waren nogal onder de indruk van Brand Signa­ture.

Vandaag dus de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter­ontwer­pen. Stap maar snel in!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is typografie?

Onze definitie

Typografie gaat over de keuze van lettertypes en de manier waarop deze worden gebruikt.


Met andere woorden

Typografie is jargon én vakjargon. Het is de kunst en tech­niek van het plaatsen van tekst op een pagina of op een andere drager. Dit kan zowel gaan over druk­werk als digitale uitingen. Typo­grafie betreft dan ook onder andere het kiezen van letter­types (font-families, fonts), letter­groottes, onder­linge afstan­den, onder­linge verhou­dingen en de kleu­ren van de letters.

Het lijkt misschien klein en onbelangrijk, maar typografie kan écht het verschil maken in hoe een boodschap overkomt op het publiek

In de regel heeft typo­grafie als doel: tekst lees­baar en aan­trek­ke­lijk eruit laten zien. Het moet de inhoud ervan probleem­loos over­brengen en de bood­schap zo begrijpe­lijk als moge­lijk maken. Een enkele keer gaat het vooral en/of alleen om een artistieke uiting en kan de leesbaarheid niet ertoe doen.

 

Wat is typografie?

 

 

Typografie als vakgebied

Typografie is een belang­rijk vakgebied binnen grafisch ontwerp. Er bestaan zelfs speci­fieke oplei­dingen en cursus­sen om typo­grafie te (be)stu­de­ren, zoals hier aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Mensen die letters ontwer­pen, worden typo­grafen en/of letter­ont­wer­pers genoemd. Zij zijn gespe­cia­li­seerd in het creë­ren van unie­ke letter­ont­wer­pen of in het aan­pas­sen van bestaande letter­types. Ze passen dan een letter­type aan aan speci­fieke behoef­ten of stijlen.

Doorgaans is hun doel de letter­types uniek, func­tio­neel en voor het oog aan­trek­ke­lijk te maken. Letter­ontwer­pers kunnen werken als:

 • zelf­stan­dige ontwer­per;
 • ontwerper bij de gro­te­re typo­grafie-, ontwerp-­bureaus, uitge­ve­rijen, web­bu­reaus, et cetera.
 • ontwerper bij een font­leve­ran­cier als Adobe Fonts, Monotype, Fontshop, Google Fonts, et cetera.

Alle voorbeelden bieden unieke kansen voor letter­ont­wer­pers om hun crea­ti­vi­teit en vaar­dig­heden toe te passen. De een zoekt de flexi­bi­li­teit om met verschil­lende soor­ten klan­ten en aan een grote diver­si­teit aan projec­­ten te werken, de ander kiest voor meer vastig­heid.

Wat zijn de grote en betere fontleveranciers?

Er zijn meerdere font­leve­ran­ciers wereld­wijd te vinden, maar er is wel een groot verschil in kwali­teit. We hebben 11 grotere en betere voor je uitgekozen. Elk van deze leve­ran­ciers heeft unieke eigen­schap­pen en focus­gebieden. Ze bieden alle­maal nuttige hulp­middelen voor onder meer grafisch ontwerpers, web-devel­opers en app-developers om voor hun projec­ten geschikte letter­types te vinden.

Laten we beginnen met een lijst met aan­bie­ders die alle­maal bekend staan om hun letter­types die geschikt zijn voor print, web en andere ontwerp-toepas­singen. De een legt wat meer de nadruk op modern en func­tio­neel, de ander staat bekend om zijn esthe­tisch aan­trekke­lijke letter­types en de volgende varieert weer van klassiek tot modern.

Daarna volgt een lijst met leve­ranciers die we graag wat nader toelich­ten, maar elke leve­ran­cier heeft zijn eigen unieke stijl en focus. Ze spelen alle­maal een rol in het vorm­geven van het typo­gra­fische landschap

 • Adobe Fonts [vh. Typekit] – Een service van Adobe die toegang biedt tot een uitge­brei­de biblio­theek aan letter­types die gratis kunnen worden gebruikt in de soft­ware van het merk en bij andere ontwerp-toe­pas­sin­gen.  Naar website.
 • Google Fonts – Deze gratis service biedt web- en app-developers en -ontwer­pers de moge­lijk­heid om open source-letter­­types te inte­gre­ren in hun web­sites en projec­ten. De letter­types zijn geschikt voor online of digi­taal gebruik.  Naar website.
 • Dalton Maag – Deze studio richt zich met name op het ontwer­pen van letter­types die bruik­baar zijn in verschil­len­de talen en cultu­rele con­tex­ten. Ze werken samen met bedrij­ven van over de hele wereld.  Naar website.

Bekende letterontwerpers

Enkele bekende letter­ont­wer­pers zijn: Matthew Carter, Dick Dooijes, Adrian Frutiger, Eric Gill, Jonathan Hoefler, Akira Kobayashi, Jan van Krimpen, Sjoerd de Roos, Erik Spiekermann, Jan Tschichold, Gerard Unger en Hermann Zapf.

Dit zijn slechts enkelen van de vele geta­len­teer­de letter­ont­wer­pers wereld­wijd. Stuk voor stuk hebben ze een belang­rijke bijdrage gele­verd aan de typo­grafie van toen en nu. Ze wisten iconische letter­­types te creë­ren die op grote schaal werden gebruikt en herkend én in de huidige wereld nog steeds van grote waarde zijn.

Nederlandse kunstacademies hebben een flink aantal bekende letterontwerpers opgeleverd.

Daarnaast zijn er rela­tief veel Neder­landse letter­ont­wer­pers. Nederland heeft name­lijk een rijke typografische geschie­de­nis. Nederland heeft ook enkele zeer goed aange­schre­ven design-oplei­dingen zoals de Design Academy Eindhoven, die typografie en letter­ontwerp in haar curriculum heeft en veel geta­len­teerde ontwer­pers voortbrengt.

Op Wikipedia staat een lijst met letter­ont­wer­pers. Hierop zie je ook een flink aantal Nederlandse letter­ont­wer­pers. We zijn 3e in de rang­lijst na de Verenigde Staten en Frankrijk, maar als je kijkt naar hoe klein ons landje daar­bij verge­le­ken is, dán staan wij gewoon op nummer 1!

 

 

Typografie door de tijden heen - Geschiedenis

 

Typografie door de tijden heen

De relatie tussen typo­grafie en de uitvin­ding van de boek­druk­kunst is van groot belang geweest, zonder boek­druk­kunst had typo­grafie zoals we het nu kennen simpel­weg niet bestaan. Kalligrafie wordt op zijn beurt weer beschouwd als de voor­loper van typografie.


 

Kalligrafie begin van de typografie

 

Kalligrafie

Kalligrafie is de kunst van het schrij­ven en vorm­geven van letters op een deco­ra­tieve en artis­tieke manier én vaak met de hand. Het vereist een vaar­dige hand, schrijf­gerei en gevoel voor esthe­tiek om prach­tige hand­geschre­ven teks­ten te creëren.

Voordat de boek­druk­kunst in 1435 werd uitge­von­den, werden boeken, manus­cripten en andere geschre­ven materialen met de hand geko­pieerd door kopiis­ten en monni­ken. De kalli­gra­fische stijlen waren vaak geïn­spi­reerd op regio­nale tradi­ties. Elk schrijf­sel was uniek vanwege de indivi­dua­li­teit van de kalli­graaf. Dit resul­teerde in varia­ties in letter­vormen en -stijlen.

Elke kalligraaf schiep zijn stijl met kunstzinnige letters en unieke krullen.

Het ligt voor de hand dat kalli­grafie zich anders had ontwik­keld als boek­druk­kunst niet was uitge­von­den. Ondanks dat de boek­druk­kunst de manier van het verme­nig­vul­di­gen van schrijfsels en het publi­ce­ren ervan revo­lu­tio­nair veran­der­de, wordt de esthe­tische en artis­tieke waar­de van kalli­grafie nog steeds gewaar­deerd. Kalli­grafie heeft dan ook een blijvende invloed gehad op de ontwik­ke­ling van typo­gra­fie en letter­ontwerp.

Vandaag de dag wordt kalli­gra­fie nog steeds beoe­fend als een kunst­vorm en is het een inspi­ra­tie­bron voor veel moderne letter­ont­wer­pers.

 

Kalligrafie en typografie

 


Boekdrukkunst en typografie

Boekdrukkunst en typografie gaan hand in hand. Met de intro­duc­tie van de boek­druk­kunst in Europa rond 1450, veran­der­de het proces van hand­matig kopië­ren. Vanaf nu kon men teksten sneller en effi­ciën­ter repro­du­ce­ren. Dit leidde tot de behoefte aan goede letters die konden worden gebruikt bij het druk­ken van boeken.

Vakmensen begonnen aandacht te beste­den aan de consis­ten­tie en unifor­mi­teit van letters, zodat ze gemak­ke­lijk konden worden herhaald bij het drukken. Letter­ont­wer­pen werd een vak en zorgde voor letter­­types die een belang­rijke rol speel­den bij het drukken én het lezen van boeken.

Boekdrukkunst verbond losse letters tot woorden, zinnen en alinea’s.

Een van de meest bekende letter­ont­wer­pers uit deze periode is Johan­nes Guten­berg. Hij wordt beschouwd als de uitvin­der van de moderne boek­druk­kunst, maar Gutenberg werkte ook nauw samen met ervaren letter­ontwer­pers. Samen zorg­den ze voor lees­bare en esthe­tisch aan­trek­ke­lijke letters die geschikt waren voor het druk­ken op papier.

Dit vroeg om letters die niet alleen herhaald, maar ook steeds anders met elkaar gecombineerd konden worden.

Dit was een belangrijk moment in de geschie­de­nis van het letter­ontwerp. Nu konden letter­ont­wer­pers hun ontwer­pen op grote schaal versprei­den en een breder publiek berei­ken. Hier­door werden ontwer­pers wel gedwongen om na te denken over de lees­baar­heid en het uiter­lijk van hun letters op een druk­pers. Dit leidde weer tot inno­va­ties in de typografie.

 

Boekdrukkunst en typografie

 


Digitalisering en typografie

In de huidige digitale wereld blijft het werk van letter­ont­wer­pers van groot belang, zij het op een andere manier en misschien ook wel op een andere schaal. Terwijl de tradi­tio­nele boek­druk­kunst gelei­de­lijk wordt vervangen door digi­tale plat­for­men en e‑books, speelt typo­grafie nog steeds een belang­rijke rol in de lees­baar­heid en aant­rek­kelijkheid.

Nieuwe mogelijkheden vragen om nieuwe inzichten en een andere benadering van typografie.

Letterontwerpers zijn ook betrok­ken bij het ontwer­pen van digi­tale letter­­types die op een scherm goed lees­baar en esthe­tisch aan­trekke­lijk zijn. Zij moeten reke­ning houden met andere facto­ren dan bij papier. Denk hier­bij dan aan scherm­afme­tingen, scherm­resoluties, het gebruik op de verschil­lende appa­ra­ten en onder verschil­lende omstan­digheden.

Het beroep van letter­ontwerper is hier­mee de laat­ste decen­nia weer flink geëvo­lu­eerd. Tekenden in het verle­den letter­ont­wer­pers hun ontwer­pen nauw­gezet op papier, maken ze tegen­woordig onder andere gebruik van de nieuw­ste digitale tools voor het ontwer­pen en uitwer­ken van hun ontwerpen.

Hoewel iedereen nu letters kan maken met behulp van digitale hulpmiddelen, is niet altijd de nodige vaardigheid en kennis om letter­types van professionele kwaliteit te maken aanwezig.

Het is mogelijk dat deze vooruit­gang het voor meer mensen eenvou­di­ger en toeganke­lijker heeft gemaakt om zich bezig te houden met letter­ontwerp en bij te dragen aan het vak­gebied. Alhoewel dit niet altijd een posi­tieve bijdrage betrof.

Bij het zien van de vele letter­­types die begin deze eeuw gratis digitaal beschik­baar kwamen, hebben van de eerder genoemde ontwerpers zich waar­schijn­lijk een paar zich flink omgedraaid in hun graf. Er zaten letter­­types tussen die niet af leken en waarvan bijvoor­beeld de onder­linge hori­zon­tale afstanden niet pret­tig waren om naar te kijken. Zeker niet voor mensen uit het grafische vak.

Rammelende lettertypes ooit gemaakt door ‘computernerds’, zijn gelukkig inmiddels vervangen door betere varianten.

Gelukkig hebben veel van deze letter­­types het veld moeten ruimen voor betere digi­tale letter­­types, zoals die nu via onder andere Google beschik­baar worden gesteld.  Ga naar Google Fonts.

Zo zie je maar dat ondanks de nieuw­ste soft­ware, de vaar­dig­heid en kennis die nodig zijn om letter­­types van profes­sio­nele kwali­teit te maken natuur­lijk nog steeds vrij com­plex is. Het ontwerpen van esthe­tisch mooie en harmo­nieuze letter­vormen vereist diep­gaande kennis van letter­ontwerp.

Het vereist inzicht in typo­grafie-principes, propor­ties, balans en lees­baar­heid. Een goede letter­ontwerper word je meestal door oplei­ding, trai­ning en erva­ring en niet door het juiste gereedschap.

 

Wat is typografie? Benamingen.
Een kleine greep uit de benamingen van elementen die binnen de typografie een rol spelen.

 

Typografie is van iedereen

Toch is typografie niet alleen voor­be­hou­den aan ontwer­pers of hobby­isten. Ook voor mensen die geen profes­sio­nele typo­graaf willen worden of zijn, kan het begrij­pen van de basis­principes van typo­grafie ook grote waarde hebben. De juiste letter­keuze kan name­lijk ook de aantrek­ke­lijk­heid en acceptatie van hun documenten verbeteren.

Soorten lettertypes

Lettertypes kun je onder andere indelen in:

 • handgeschreven of kalligrafisch;
 • schreef;
 • schreefloos;
 • zakelijk;
 • robuust, solide en stoer;
 • strak;
 • sierlijk;
 • speels;
 • cartoon-achtig;
 • kinderlijk;
 • modern;
 • futuristisch;
 • klassiek;
 • retro;
 • et cetera, en alle mogelijke combinaties van bovenstaande.
Voorbeelden van lettertypen / fonts voor woordmerken / logo's -klassiek, modern, strak, solide, handgescheven, schreef en schreefloos.

Iedere branche zijn voorkeur

Wanneer je om je heen­kijkt, zie je dat bouw­bedrij­ven, sport­scholen en bijvoor­beeld goederen-vervoer­ders een robuust en stoer letter­type hebben, de uitstra­ling is solide, sterk en krach­tig. Voor de vervoer­ders kan aan dat rijtje snel­heid worden toegevoegd.

Daar tegenover heb je de kleding-, schoenen- en siera­den­merken voor dames. Hier­voor kiest men door­gaans een sier­lijk letter­type voor een elegante en vrouwe­lijke uitstraling. Kapsa­lons, schoon­heids­insti­tu­ten en bijvoor­beeld bloemen­winkels kiezen ook vaak voor dit soort lettertypes.

Lettertypes spreken zonder woorden en zijn medebepalend voor de uitstraling van het merk… van het logo en de huisstijl.

Veel zakelijke dienst­verle­ners zitten daar vaak tussen­in en kiezen voor een klassiek ‘vertrou­wens­waar­dig’ lettertype.

En met wat kleur komen al deze letters ook nog tot leven, maar ga hierin niet over the top.

Voorbeelden van lettertypen / fonts voor woordmerken / logo's -klassiek, modern, strak, solide, handgescheven, schreef en schreefloos in kleur.

 

Typografie binnen de huisstijl en branding

Voor een merk en de branding ervan is typo­grafie ook onmis­baar. Een uniek letter­type draagt vaak bij aan de herken­baar­heid van het merk en kan een ​​speci­­fieke sfeer of karak­­ter­­trek van het merk over­brengen.

Binnen een huis­stijl wordt daar­om vaak voor 1 of 2 letter­­types geko­zen en die worden dan door­gaans ‘overal’ gebruikt. Andere letter­­types dan de geko­zen letter­­types mogen dan niet worden gebruikt. Het komt binnen huis­stij­len ook regel­matig voor dat niet alle varian­ten binnen de familie(s) mogen worden gebruikt.

 

Typografie binnen de huisstijl en branding

 


Welke bekende merken zijn herkenbaar aan hun letter­type?

 • Airbnb  – Airbnb heeft een kenmer­kend letter­type (Cereal) en gebruikt het in al het marketing-materiaal en op de web­site. Dit moderne, strakke en toch ook grap­pige letter­­type draagt bij aan de gast­vrije uitstra­ling van het merk. Het heeft bijge­dra­gen aan de unici­teit van Airbnb in de compe­ti­tieve reis­branche.
 • Apple – Apple maakt gebruik van zeer strakke typografie (San Francisco) en voert dit door in al hun producten en marketing-uitingen. Op deze manier draagt het letter­type bij aan de naad­loze en gestroom­lijnde gebruik­ers­erva­ringen die de merk­beleving van het merk vormen.
 • Nike – Om een gevoel van ener­gie en pres­ta­tie over te brengen, maakt het sport­merk in zijn merkwereld al jaren gebruik van een vet­ge­drukt en krach­­tig letter­­type (Futura). De slogan ‘Just Do It’ in de Futura Condensed Extra Bold kenmerkt zich door dit in het oog sprin­gen­de en dyna­mische letter­­type. De letter sluit perfect aan bij de merk­wereld van Nike.

 

Welke bekende merken zijn herkenbaar aan hun letter­type? Voorbeelden van Airbnb, Apple en Nike.

 

Naast deze 3 voor­beel­den zijn bijvoor­beeld ook Adidas (Avant Garde Gothic), Amsterdam (Amsterdam Sans), Chanel (Couture Bold), Booking.com (Booking Sans), Google (Product Sans), McDonald’s (McLawsuit en Helvetica Black), Netflix (Netflix Sans), Samsung (SamsungOne) en Microsoft (Segoe) en Spotify (Circular) herken­baar aan hun eigen letter­­types. Deze lijst is natuur­lijk nog lang niet (en nooit) compleet.

 

Welke bekende merken zijn herkenbaar aan hun letter­type? Voorbeelden van Chanel, Google, McDonals, Netflix, Samsung en Spotify.

 

Maar wat wel duidelijk is of wat we graag duide­lijk willen maken, is dat deze merken zorg­vul­dig hebben geko­zen voor deze letter­­types. Ze zetten ze consis­tent én effec­tief in om zo bij te kunnen dragen aan een krach­tige en her­ken­bare visu­ele ­identi­teit. Stuk voor stuk dragen alle letter­­types bij aan de unieke merkwerelden van ieder merk. Hierdoor weten deze merken zich duidelijk te onderscheiden van andere merken in hun respectievelijke markten.

Buiten de A-merken zijn er ook andere organisaties die hebben gekozen voor hun eigen letter­type. Wat dacht je van onze Rijksoverheid?

De letterkeuze van de Nederlandse Rijksoverheid

De Nederlandse Rijksoverheid gebruikt in de regel het letter­type Rijksoverheid Serif (schreef­letter) en de Rijksoverheid Sans (schreef­loze letter) voor zijn bran­ding én voor de officiële communicatie. Dit letter­type is speciaal ontworpen en werd in 2008 – 2009 in gebruik­geno­men door de Nederlandse Rijksoverheid.

Het is een eigentijds en leesbaar letter­type en ontwor­pen om zowel in digi­tale als gedrukte media goed lees­baar te zijn. De letter­types zijn er in een aan­tal varian­ten, waar­onder Regular, Italic, Bold, en Bold Italic.

Onze Nederlandse overheid toont eenheid in uiterlijk, waarbij branding en kosten-efficiëntie hand in hand gaan.

Het letter­type is onder­deel van het streven naar een uniforme en herken­bare uitstra­ling van alle commu­ni­catie van de Nederlandse over­heid. Het is alleen beschik­baar voor gebruik door over­heids­instanties.

In verband met het wijd­ver­breide gebruik door zeer veel onder­delen binnen dit orgaan, zullen de kosten – naar alle waar­schijn­lijk­heid – ook veel lager liggen dan de kosten voor ‘alle’ licen­ties van een bestaand letter­type. In zo’n geval is kiezen voor een eigen letter­ontwerp niet uniek, maar komt regelmatig voor.

Lees meer op de web­site Rijkshuisstijl en designworkplan.com

De letterkeuze van de Nederlandse Rijksoverheid. Voorbeelden Rijksoverheid Sans en Serif.

 

Instructies horen in het huisstijl-handboek

 

Instructies horen in het huisstijl-handboek

In het huisstijl-handboek moeten instruc­ties voor goed gebruik van de letter­­types worden opgenomen. Je kunt dan denken aan instruc­ties voor het produ­ce­ren van koppen, intro’s, platte teksten, bijschrif­ten, et cetera. Dit gaat verder dan alleen de grootte en de kleur. Onder­linge afstan­den en dus inter­linie en spatië­ring zijn hier­bij ook belang­rijk.*

Het gebruik kan ook per medium verschi­l­len. Een verpak­king of een poster vraagt bijvoor­­beeld vaak om een ander formaat letter dan een adver­ten­tie. Dus ook dat soort zaken moeten worden gedo­cu­men­teerd en dat op een niet mis te begrij­pen manier.

En wist je dat merken soms hun eigen font laten ontwik­kelen? Dit gebeurt niet alleen om iets unieks te bezitten en te delen, maar ook de kosten voor gebruik kunnen een stuk lager uitvallen. Zeker als het om heel veel gebrui­kers (personeelsleden) en dus licen­ties gaat.

* Interlinie staat voor regel­afstanden en spatië­ring voor de horizon­tale ruimte tussen de letters en/of woor­den. De grootte van de letter is vaak van invloed op de spa­tië­ring.

 

Conclusie
Typografie is onmisbaar voor de branding

Typografie is de kunst van het plaat­sen van tekst op een pagina. Het is ook een vakge­bied op zich en heeft zich ontwik­keld van hand­ge­schre­ven kalli­grafie tot digi­tale letter­ont­wer­pen. Bekende letter­ont­wer­pers hebben iconische lette­r­types gecreëerd en blijven een belang­rijke rol spelen in zowel gedruk­te als digitale media.

Typografie is onmis­baar voor de lees­baar­heid en aantrekke­lijk­heid van bepaalde commu­ni­ca­tie.

De uitvinding van de boek­druk­kunst heeft een sterke invloed gehad op het vak­gebied van typo­grafie. Hoewel de tech­no­lo­gieën zijn veran­derd, blijft de vaar­dig­heid en kennis van profes­sio­nele letter­ont­wer­pers onmis­baar om hoog­waar­dige letter­types te creëren.

Letterontwerpers zijn nog steeds verant­woor­de­lijk voor het ont­wer­pen van lees­bare en aan­trek­ke­lijke letter­types voor aller­hande commu­ni­ca­tie-doel­einden, maar het begrij­pen van basis­princi­pes kan ook voor ande­ren waarde­vol zijn om de aan­trek­ke­lijk­heid van docu­menten te verbeteren.

Rol binnen huisstijlen

Ook voor de branding van merken is typo­grafie onmis­baar. Het draagt bij aan de herken­baar­heid van het merk en het over­brengen van de juiste sfeer.

Het juiste gebruik van letter­types in huis­stij­len en marke­ting-mate­riaal versterkt de consis­ten­tie en identi­teit van het merk. Het is aan te raden de instruc­ties hier­voor – op een niet mis te begrij­pen manier – vast te leggen in het huis­stijl-handboek.

 

Typografie binnen de huisstijl van Amsterdam. Amsterdam Sans.

 

 

Onze toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels naderen we wel het einde van onze indruk­wek­kende zomer­reis, maar geluk­kig zijn we nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot het succes van een goed Logo (of Woordmerk), helpen je met de briefing en komen natuur­lijk ook nog langs Inspiratie. We bekijken nog het speelse Witruimte en sluiten af met grap­pige logo-blunders.

Zorg ervoor dat je dit spectaculaire einde niet mist!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo of krachtig merk­element als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home