Wat zijn merkelementen en merksignalen, en de verschillen?

Wat zijn merkelementen en merksignalen, en de verschillen?

Merkelementen en merk­signalen zijn beide onmis­baar voor de herken­baar­heid en identi­teit van een merk én om een sterk merk te bouwen. Naast enkele over­een­komsten, zijn er vooral grote verschil­len tussen deze termen te ontdek­ken. Dus wat is wat precies en wat is het verschil tussen deze termen?

Tijd voor een uitstapje naar merk­elementen en merk­signalen en een kort bezoek aan beeld­taal. Stap in en laten we de bete­ke­nis van deze begrip­pen bekij­ken tijdens onze zomerse reis. Bewonder de verschil­lende soorten merk­elementen en merk­signalen en zie hoe ze bijdra­gen aan het succes van een merk. Laten we gaan!

Dit blogartikel is een direct vervolg op: Merkwereld • Wat is het en waarom is het belang­rijk voor de merk­identiteit?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­ma­tie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We hebben Huisstijl al uitvoe­rig bezocht en zijn deze week over­gestoken naar Corpo­rate Iden­tity en Merk­wereld. In de buurt liggen ook Merk­elementen, Beeld­taal en Merk­signalen. Die gaan we vandaag alle­maal bezich­ti­gen. Instap­pen, want we moeten echt nu gaan!

Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

 

Wat zijn merkelementen?

 

Wat zijn merkelementen?

Laten we beginnen met een beknopte uitleg in de vorm van onze definitie.

Onze definitie

Merkelementen zijn de bouwstenen van een merk, zoals naam, logo en slogan. Ze komen voort uit de merk­identiteit en moeten in de buitenwereld zorgen voor herkenbaarheid.

Er zijn ook partijen die de defi­ni­tie breder trek­ken en onder merk­ele­men­ten alle elemen­ten verstaan die van een merk een merk maken. Dit begint bij de merk­visie en het DNA en loopt tot en met het minst belang­­rijke merk­signaal. Dit komt voor, maar niet vaak.


Met andere woorden

Merkelementen zijn alles dat je van een merk online en offline tegen­komt én met onze zintuigen waar­neem­baar is. Het is dan ook de bewust waar­neem­bare iden­ti­teit en moet daarmee een bepaald gevoel oproepen.

Merkelementen zijn bedacht en moeten uniek zijn, want ze zijn bedoeld om herken­ning en onder­scheid te creë­ren en dus bedoeld om een merk bewust te onder­scheiden van andere merken.

Merkelementen zijn bedoeld om een krachtige merkidentiteit te creëren.

Je kunt merkelementen dus meestal zien, maar soms ook horen op radio en tv. In winkels en op andere plekken zijn ze soms zelfs te ruiken. Betasten en proeven kan ook, maar dat komt wel minder vaak tot zelden voor.


Merkelementen in relatie tot …

Merkelementen zijn direct verbon­den aan de huisstijl. Ze vormen de bouw­stenen én de onder­delen van de huis­stijl, maar zijn ook de uitvoe­ring van de huisstijl. Je moet ze dan ook echt veel breder zien dan een logo en de huisstijl.

Merkelementen zorgen voor een samen­hangend geheel dat de corpo­rate iden­tity en de merk­wereld krach­tig weer­spiegelt. Willen merk­elementen werken voor de bran­ding van een merk, dan moeten ze natuur­lijk wel consis­tent worden toegepast.

Het gebruik van merk­elementen varieert wel per merk en sector, maar ze worden door­gaans ingezet om een consis­tente en herken­bare merk­identiteit te creë­ren en om de merk­beleving te versterken.


Veelvoorkomende merkelementen

Tijdens ons bezoek aan de huis­stijl tijdens onze zomerse reis, hebben we in ‘Wat is een huisstijl nou écht? … en wat is de rol ervan voor een sterk merk?’ ook geke­ken naar waar­uit een huis­stijl bestaat.

Je kon toen zien dat de huis­stijl uit verschil­len­de visu­ele elemen­ten bestond, maar ook dat daar­voor geen vaste regels zijn. We zagen wel bij iedere krach­tige huis­stijl dezelfde elemen­ten terug en die sommen we hier­onder nog even op voor de volledigheid.

De kerncomponenten

 • Logo inclusief varianten als de favicon en de Twibbon;
 • kleuren of kleurenpaletten;
 • typo­grafie (lettertypen);
 • karakteristiek beeldmateriaal;
 • andere visuele elementen (iconen, symbolen, patronen, et cetera).

Bovenstaande opsomming bevat de krach­tigste herken­nings­tekens, oftewel: de beeld­taal van het merk. Deze lijst moeten we alleen in de context van merk­elementen wel aan­vullen met de volgende merk­elementen.  Op beel­dtaal komen we zo dade­lijk nog terug.

 

 • Slogan of tagline – Dit is een korte zin – pay‑off, slag­zin, motto, lijfspreuk, mantra – die kan dienen als een merk­element. Deze zin wordt vaak naast het logo geplaatst om de bood­schap van het merk te verster­ken.  Lees meer.
 • Tone of voice (ToV) – Naast visu­ele elemen­ten kan ook de schrijf­stijl en toon van commu­ni­ca­tie een belang­rijk merk­element zijn. Merken kunnen een speci­fieke tone of voice ontwik­ke­len die consis­tent wordt toege­past in hun teksten en marke­ting-bood­schappen.  Lees meer.

De genoemde merkelementen vormen door­gaans het uitgangs­punt voor onder andere onder­staande veel­voor­komende merk­elementen. Je zou ze kern- of uitgangs­compo­nenten kunnen noemen, maar er is geen vaste term voor.

Elk kerncomponent draagt bij aan de alge­hele visu­ele iden­ti­teit van het merk. Ze helpen bij het creë­ren van een herken­bare en samen­hangende merk­beleving, maar bij welke veel­voor­komende merk­elementen zie je deze kern­compo­nenten terug?

Wij weten dat je woor­den als marketing-bood­schappen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Veelvoorkomende merkelementen

 

 • Huisstijl-items als visite­kaartjes, e‑mails, briefpapier, website, app(s), profiel-pagina’s op social media, et cetera.
 • Herkenbare onderdelen van de content-marketing, waaronder weer de web­site en/of app(s), folders en brochures, maar ook down­loadables en posts op social media.
 • Bumpers (intro’s en outro’s) van de video’s;
 • Traditionele marketing-uitingen als adver­tenties, commer­cials op radio en tv, banners, et cetera.
 • Uiterlijk aanbod waaronder de verpakking;
 • Kleding personeel, aankleding en inrich­ting bedrijfspand(en) en uiter­lijk wagenpark.
 • Presentaties op beurzen en in winkels.
 • Et cetera.

Geen regels en geen garanties voor succes

Zoals je ziet zijn er dus naast de kerncompo­nenten, verschil­lende elemen­ten die vaak worden gebruikt om de identiteit van een merk te verster­ken. Het zijn alle­maal visu­ele bouw­stenen die kunnen bijdra­gen aan de herken­baar­heid en bekend­heid, want er zijn geen gouden regels waaraan een merk zich moet houden.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat dit niet meer dan veel voor­komende merk­elementen zijn en dat de waarde ervan voor het bouwen van een sterk merk, per element en per merk verschilt. Er zijn dus ook geen garan­ties voor succes.

Bouw een sterk merk met een unieke en waardevolle combinatie van merkelementen.

Merken hebben de vrijheid om hun eigen invulling te geven aan deze elemen­ten op basis van hun unieke iden­titeit en doelen. Het is belang­rijk om zorg­vuldig te over­wegen welke merk­elemen­ten het meest effec­tief zijn en – misschien wel – profes­sio­neel advies in te winnen om een sterk merk op te bouwen.


Professionele zorg voor merkelementen

Met een deel van onze roots in de wereld van grafisch ontwerp, zorgen wij ook en nog steeds voor onder­scheidende merk­ele­men­ten. Hierover kun je meer lezen op de pagina: ‘Design & dtp, de onmis­bare schakel in het grotere plaatje’.

Voor meer infor­ma­tie kun je natuur­lijk ook direct bellen met: 070 - 381 91 81.

Daarnaast bieden we Dagje Huisstijl voor als je lager wilt of moet instap­pen. In een dag buigen we ons samen over het logo (of het woord­­merk), de kleuren en pakken we ook nog andere kern­compo­nenten en/of merk­elementen op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.

 

Merkelementen en beeldtaal

Merkelementen en beeldtaal zijn niet het­zelfde, maar er bestaan wel over­een­komsten. Daar­naast maakt een slim merk bewust gebruik van beeldtaal.

Oké, dit vereist meer uitleg en nu je weet wat merk­elementen zijn, moeten we waar­schijnlijk eerst beeld­taal toelichten.


Wat is beeldtaal?

Beeldtaal is een manier van infor­ma­tie over­brengen, emoties oproepen en effec­tieve en impact­volle visu­ele bood­schappen creë­ren. Het stelt mensen in staat om snel infor­ma­tie te begrijpen en er een emotio­nele connectie mee te maken.

Beeldtaal spreekt overal, is overal aanwezig en spreekt via visu­ele boodschappen de doelgroepen aan.

Het maakt hiervoor gebruik van de kracht van visu­ele stimuli en kan zo een concept, idee of emotie overbrengen zonder afhan­ke­lijk te zijn van woor­den. Dit gebeurt dan aan de hand van visu­ele elemen­ten als afbeel­dingen, pictogrammen en illus­tra­ties en kan variëren in vorm en stijl.

Beeldtaal wordt veel gebruikt in reclame, design (grafisch ontwerp), branding en com­mu­ni­ca­tie en kan worden gebruikt in verschil­lende media, als websites, advertenties, info­graphics en social media.

Het verschil met merkelementen

Beeldtaal verwijst dus naar de visuele ele­men­ten die worden gebruikt om infor­ma­tie over te brengen, terwijl merk­elementen ver­wijzen naar elemen­ten die een merk iden­tifi­ceren en onder­scheiden. Toch kun je merk­elementen wel beschou­wen als de beeld­taal van een merk, maar hoe komt dit?


Merkelementen als de beeldtaal van het merk

De merkelementen worden voor een zeer groot deel gevormd door de beeld­taal van een merk. Het zijn de visu­ele grafische bouw­stenen die worden gebruikt om de merk­identiteit te com­mu­ni­ceren. Hier­mee wordt infor­ma­tie over de merk­identiteit over­gebracht en wordt dus ook ‘infor­ma­tie over­gebracht’, oftewel: beeldtaal.

Net zoals de tone of voice van een merk bestaat uit woor­den, zins­con­struc­ties en gram­ma­tica-regels om bete­ke­nis over te brengen, bestaat de beel­dtaal van een merk uit de grafische merk­elementen die hetzelfde doen.

Merken als Hema, Coolblue, Suitsupply, Apple zijn meesters in beeldtaal en weten keer op keer de merk­identiteit en de bete­ke­nis ervan over te brengen.

Onder beeldtaal vallen alle aspec­ten die ervoor doen zorgen dat je iets of iemand gelijk visueel herkent. Het feit dat je zonder merk­naam gelijk weet welke reclame van Hema, Coolblue, Suitsupply, Apple of Centraal beheer Achmea is, geeft aan dat zij een sterke beeld­taal inzetten.

Eigenlijk is het net als dat je meteen een schilde­rij van bijvoor­beeld Vincent van Gogh, Salvador Dali of Keith Haring herkent. Dat heeft alles te maken met een samen­spel van afzonder­lijke onder­delen; kleur­gebruik, tech­niek, herha­ling en/of ritme.

Dit komt samen in de stijl – opti­mis­tisch, humo­ris­tisch, surrea­lis­tisch, fris, simpel, et cetera – dat het schilde­rij of het merk uitstraalt en tot de emotie dat dit bij je oproept


Beeldtaal en de waarde voor het merk

Beeldtaal kan een merk dus helpen om bood­schappen en emoties visueel over te brengen. Het stelt het merk in staat om:

 • een consistente en herken­bare merk­identiteit te creëren;
 • op te vallen;
 • zich te differentiëren van concur­renten;
 • een blijvende indruk achter te laten bij het publiek.

Beeldtaal is belangrijk omdat het directe visu­ele commu­ni­catie moge­lijk maakt en dat gebeurt bij de ontvanger op bewust en/of onbewust niveau.


Voorbeelden van zeer krachtige beeldtaal

Hieronder vind je voor­beel­den van zeer krach­tige elemen­ten van de beeld­taal van bekende merken. Dit zijn stuk voor stuk merk­elementen én kern­componenten.

 • De 3 strepen van Adidas;
 • de ruiten van Burberry;
 • het lettertype van Coca-Cola;
 • het rood en geel van McDonald’s;
 • de swoosh van Nike;
 • de verpakking van Toblerone.

 

 

Wat zijn merksignalen?

 

Wat zijn merksignalen?

Merkelementen zijn merk­signalen, maar merk­signalen bestaan niet alleen uit merk­elementen. Merk­signalen dekken een veel breder spectrum en zijn ‘alle’ contact­momenten tussen merk en markt. En hier­mee hebben we dan gelijk onze definitie te pakken.

Onze definitie

Merksignalen zijn alle contact­momenten tussen zender en ontvanger; tussen merk en buitenwereld en dat in de ruimste betekenis.


Met andere woorden

Wanneer we spreken over alle contact­momenten (touch­points) spreken we dus niet alleen over grafische uitingen, reclame-uitingen en alles dat in teken van het merk wordt gezegd en gedeeld door het merk via de social-media-plat­for­men, maar onder andere ook over hoe het aanbod en het perso­neel over­komt op de buiten­wereld. We spreken over of en hoe de merk­belofte wordt ingelost.

Merksignalen zijn álle contact­momenten tussen merk en klant en deze mix vormt de totale merkbeleving.

Dit gaat over de alge­hele merk­beleving en niet alleen over wat het merk zegt, maar vooral wat het merk doet voor de (potentiële) klant. Merk­signalen spelen dan ook een veel grotere rol dan een perfect logo of fraai bedachte en goede door­gevoerde merk­elementen.

Door middel van een mix aan merksignalen creëert een merk namelijk een totaal­erva­ring voor onder meer de (potentiële) klant. Het zorgt voor de perceptie en dus de repu­ta­tie van het merk. Het is dan ook van onge­kend belang dat merksignalen consis­tent, niet anders te begrijpen zijn en naad­loos aan­slu­iten bij de merk­identiteit.

Laten we dat maar eens op een rijtje zetten.

 

 • De merkidentiteit legt de basis voor alle merk­signalen.
 • Branding helpt merkidentiteit in alle signalen door te vertalen.
 • Alle merksignalen moeten de merk­belofte waarmaken.
 • Branding ondersteunt hierbij de merksignalen.
 • De merksignalen zorgen voor krach­tige merkbeleving.
 • Het merk verovert hopelijk een goede breinpositie.

Professionele zorg bij de merksignalen

Wat wij voor onze klanten zorgzaam en succes­vol doen, heeft natuur­lijk alles te maken met het afgeven van de juiste merksignalen. Zo zorgen we samen met onze klan­ten – die voor de rest van de signalen toch vaak écht zelf ver­ant­woorde­lijk zijn – voor meer klanten voor onze klanten.

Bel ons direct even op 070 - 381 91 81 om te kijken hoe we samen met ‘alle’ merk­signalen kunnen zorgen voor (nog) meer klanten en omzet voor jouw of het merk.

Daarnaast bieden we Dagje Huisstijl voor als je lager wilt of moet instappen. In een dag buigen we ons samen over het logo (of het woord­merk), de kleuren en pakken we ook nog andere kern­compo­nenten en/of merk­elementen op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.

 

Conclusie
Niets staat los van elkaar en alles telt mee

Het is duidelijk merk­ele­menten, beeld­taal en merk­signalen spelen een belang­rijke rol in het opbou­wen van een sterk merk.

Merkelementen zijn de elementen die we bewust waar­nemen en die een bepaald gevoel (moeten) oproepen. Ze zorgen voor onder­scheid van andere merken en worden gebruikt om een consis­tente merk­beleving te creëren.

Beeldtaal, zoals afbeel­dingen en illus­traties, commu­ni­ceert de merk­identiteit visueel en zonder woor­den. Sterke merken als Hema, Coolblue en Apple hebben een zeer herken­bare beeldtaal.

Merksignalen gaan verder dan grafische en bewust waar­neem­bare uitingen. Het zijn alle contact­momenten met de buiten­wereld. Als alles goed gaat zorgen de merk­signalen gezamen­lijk voor een krach­tige merk­beleving. Het is op en top branding!


En hoe zorg je dan voor elkaar versterkende merksignalen

Je kunt zorgen voor elkaar verster­ken­de merk­signalen door consis­tentie in de visuele elementen, de tone of voice en andere merk­elementen. Dat doe je niet zomaar, dit vereist zorg­vuldig­heid, zorg en toewijding.

Integreer de merk­identiteit en merkbelofte in alle contactpunten en creëer een naadloze merkbeleving.

Maar laat alle infor­ma­tie nu eerst bezinken. Zoek ontspan­ning. Ga wande­len, zwem­men of gewoon lekker luie­ren. Crea­tieve antwoor­den komen vaak vanzelf en daar­naast is het misschien toch wel verstan­dig, effec­tief of gewoon super relaxed om hier­bij profes­sio­nele zorg in te schakelen.

Dit kan beginnen met een gratis Content Care Consult en lees ook de box hier­onder even door.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspi­re­ren­de inzich­ten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reisverhalen. Na onze over­steek van Huis­stijl naar Corpo­rate Iden­tity, Merk­wereld en ons bezoek aan Merk­elementen en Merksignalen, houden we nu eerst een korte pauze.

Daarna steken we over naar Dopa­mine en Merk­beleving en komen we ook nog langs de Brand Guide. Vervol­gens komt onze reis dan eindelijk bij onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen met de merkelementen én merksignalen

Het is duidelijk. De huisstijl, de corpo­rate iden­tity en de merk­wereld vallen of staan met de merk­signalen. Via alle merk­signalen brengt de orga­ni­sa­tie zijn ware aard en de wer­ke­lijke waarde van de merk­belofte over op de doel­groep(en). Alles moet klop­pen voor de beste breinpositie.

Door hierin te inves­te­ren, kun je het merk meer dan verster­ken. Door op een pure eerlijke manier verbin­ding te maken met de doel­groep(en), bouw je aan klant­loyaliteit, maak je een duur­zame impact in de markt en heeft de concur­ren­tie het nakijken.

Bij the Content Care Company zijn we dan ook meer dan door­drongen van het belang van deze zaken. Wij bieden onder­steuning bij het ontwik­ke­len, imple­men­te­ren en uitvoe­ren ervan en staan klaar met de juiste zorg, exper­tise, erva­ring en mid­de­len. We kun­nen hier­in bege­lei­den of geheel ontzorgen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdek­ken hoe wij kunnen helpen, kunnen helpen bij het creë­ren van elkaar verster­ken­de merk­signalen. Samen kunnen we het merk laten opval­len, bereik je de voor­delen van een sterk merk én zorgen we voor een duur­zame verbin­ding met de doel­groep(en).

Het enige dat je hier­voor nu moet doen, is bellen met: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home