Disclaimer

Deze website

The Content Care Company draagt kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor de eigen website. Toch kunnen onvolledigheden en onjuistheden optreden. 

The Content Care Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de aangeboden informatie.

The Content Care Company behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. 

The Content Care Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.


De content van deze website

Toepasselijkheid

De informatie die wij verstrekken, is gebaseerd op onze kennis en ervaring en wordt naar ons beste vermogen verstrekt. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de informatie gedeeld op deze website en met name in de blogartikelen niet 1-op-1 toepasbaar is voor iedere organisatie, merk, aanbod én doelgroepen. Deze zaken zijn te uniek en de onderlinge verschillen te groot. Houd hier dan ook altijd rekening mee.

Besef dat the Content Care Company om bovenstaande reden via deze website nooit kant-en-klare plannen, strategieën, et cetera kan bieden, ook geen perfect aansluitende adviezen kan geven én zeker geen succes kan garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Wat the Content Care Company wel biedt op deze website zijn inzichten en handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig te bepalen hoe met deze informatie (of adviezen) om te gaan. Het is sowieso raadzaam om deze te controleren op geschiktheid per specifieke situatie.

Gebruik de geboden informatie daarom naar eigen inzicht, zoals het bij de organisatie, het merk, het aanbod én de doelgroepen past en vergroot zo de kans op succes.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van the Content Care Company.