Wat is een logo? Is het nog wel van deze tijd? … én wat kost een logo?

Wat is een logo? Is het nog wel van deze tijd? … én wat kost een logo?

Het logo is belangrijk voor de herken­baar­heid van een merk, maar een logo staat zeker niet (meer) alleen voor deze grote taak. Daarvoor krijgt een logo altijd hulp van andere krach­tige merk­elementen.

Daarnaast kun je je afvragen welke waarde het logo nu werke­lijk (nog) heeft voor het merk én de doel­groepen? Er is veel veran­derd sinds de 1e logo’s en analfa­betisme en de huidige wereld met overal smart­phones. We leven in een wereld met miljar­den logo’s en een over­load aan informatie.

Zit de huidige wereld nog wel te wach­ten op nog meer logo’s? Of voldoet een woord­merk of simpel icoon-logo net zo goed? We gaan het zien én bekijken.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Nu we zo’n beetje alles hebben bezocht en beke­ken rond­om Huis­stijl en we ook weten welke rol deze speelt binnen het merken­verhaal, zijn we dan einde­lijk aan­ge­komen op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier kunnen we de komende weken ons hart ophalen, want er is zó veel te zien!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

 

Wat is een logo?

Een logo is belang­rijk voor de herken­baar­heid van een merk, maar een logo staat al lang niet meer alleen voor deze grote taak. Daar­voor krijgt een logo tegen­woordig hulp van andere krach­tige merk­elementen.

In de regel is het logo terug te vinden op alle visuele uitingen van het merk. Het is dan ook vaak het belang­rijk­ste onder­deel van de huis­stijl of legt daar zelfs de basis voor.

De huis­stijl vormt op zijn beurt weer een belang­rijk onder­deel van alle merk­signalen, de merk­wereld én de corporate identity.

Je hebt logo’s in diverse varianten:

Daarover zo meteen meer.

 

 

Het klassieke logo

Het klassieke logo is een combi­natie van een beeld­merk (merk­teken) en een woord­merk (zie onder­staande box) en wordt ook wel combi­natie-logo genoemd. Klassiek heeft in deze context dus niets te maken met oud of ouderwets.

Door de jaren heen en met name door de opkomst van het inter­net, heeft dit logo in deze vorm veel terrein ver­lo­ren ten opzich­te van het woord­merk.  Hier­­over kun je meer lezen in: Het logo • De geschie­de­nis, van het ont­staan tot de nieuw­ste uitdagingen.

Een woord­merk is in de regel goed­koper dan een logo en krijg je zelfs vaak gewoon cadeau bij som­mige (gratis) websites*. Hier­door wordt tegen­woordig een woord­merk al snel een logo genoemd, maar er is – of was? – dus wel een verschil.

Daarnaast zijn logo’s ten opzich­te van woord­merken een­vou­di­ger te regis­tre­ren.* We heb­ben het dan wel over logo’s bestaand uit unieke vor­men (vaak sym­bo­len), want slechts unieke logo’s en beeld­merken zijn tegen­woordig nog een­vou­dig te regis­tre­ren. Máár uitzon­de­ringen beves­tigen vast en zeker ook deze regel.

* Woord­merken zijn sowieso lastig tot niet te regis­­tre­­ren. Het woord moet sowieso al uniek zijn en dus niet ook al voor iets alge­meens gebruikt worden. Daar­naast mag het letter­type op niets anders lijken en daar wringt de kous al snel. Vrijwel ieder lees­baar en een­vou­dig herken­baar letter­type lijkt op een ander lees­baar en een­vou­dig lettertype.

Wat is een beeldmerk en wat is een woordmerk?

Een beeld­merk, woor­dmerk en logo zijn alle­maal vormen van visu­ele beel­den waar­aan een merk te her­ken­nen en te ont­hou­den is. Er zijn tussen deze vormen net zo veel over­een­komsten, als verschillen.

Wat is een beeldmerk?

Bij een beeldmerk kun je het beste denken aan een speci­fiek grafisch sym­bool, picto­gram en/of icoon. Dit visu­ele beeld is in prin­cipe ontwik­keld om herken­baar­heid van het merk te creë­ren of dit te onder­steunen.

Een beeldmerk kan bestaan uit een enkel sym­bool, maar combi­naties van sym­bo­len komen ook voor, net als combi­naties van sym­bo­len en tekst. Samen met het woord­merk vormt het beeld­merk vaak het logo.

Wat is een woordmerk?

Een woordmerk is een logo óf het deel van het logo dat alleen uit de naam van het merk bestaat.

Bij een woordmerk kun je denken aan een karak­te­ris­tieke typografische (geschreven of getypte) weer­gave van de merk­naam. Dat wil zeggen dat het alleen om de naam weer­gege­ven in uit­slui­tend letters (tekst) gaat. Hier­bij zijn dus géén grafische symbo­lische elemen­ten aanwezig.

 

Waaruit bestaat een logo?

Na bovenstaande mag het duide­lijk zijn dat een logo bestaat uit een woord­merk en/of beeld­merk; ofte­wel: een sym­bool met of zonder tekst. Toch zijn er in de regel nog een paar andere belang­rijke visuele elemen­ten of ken­mer­ken die gezamen­lijk zorgen voor het onder­scheid en de herken­baar­heid van het logo én het merk.

 

  • Typografie – Typografie gaat over letter­typen en in dit geval over die die worden gebruikt in het logo. Een uniek letter­type draagt vaak ook bij aan de herken­baarheid van het merk en kan een ​​speci­fieke sfeer of karak­ter­trek van het merk over­brengen.*
  • Kleur – Kleur speelt een belang­rijke rol in de visuele iden­titeit van een merk. Dat schreven we net al. Kleur kan worden gebruikt om het logo te onder­scheiden van andere merken, maar draagt ook bij aan de herken­baar­heid van het merk. In de regel worden die kleuren gekozen die aan­slui­ten bij de merk­identiteit en de doel­groep(en).
  • Vorm – Een opvallende vorm kan helpen om de aan­dacht te trekken en het merk te onder­scheiden van andere merken. Ook de vorm van het logo kan zorgen voor her­ken­ning van het merk. De vorm kan varië­ren van een­vou­dig als vier­kant, drie­hoe­kig of rond tot onde­fini­eer­baar en niet te omschrijven.*
  • Slogan – Een slogan (slag­zin) is een korte zin die wordt gebruikt om de bood­schap van het merk te bekrach­tigen. De slogan wordt ook wel pay-off en/of tagline genoemd.  Lees meer.

* Verder op onze reis bezoeken we zowel Typografie als Eisen Voor Een Goed Logo. We bekij­ken dan het sym­bool uitvoe­riger en bezich­tigen ook de arche­typen en emo­ties die bij vor­men en kleu­ren horen. Wil je deze excur­sie niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Voorbeelden logo’s groen, waaronder: 7Up, Holiday Inn, BP, Centre Parcs, Centraal Beheer en Tic Tac.

 

Wat kost een logo?

Een logo kan aardig wat kosten, maar dat hoeft niet. Tegenwoordig kun je online logo’s kopen voor weinig en het buur­meisje of het neefje kan vast en zeker ook erg leuk teke­nen.

Daar­naast kun je logo’s laten ontwik­ke­len door ontwerp-bureaus en communicatie-bureaus gespe­cia­li­seerd in het bou­wen van mer­ken. Of je gaat zelf aan de slag, maar houd het volgen­de wel altijd in gedachten:

Een goedkoop logo hoeft niet eens per se slecht te zijn. Net als dat het duurste logo niet zomaar garant staat voor een sterk merk. Om dat te bereiken, is veel meer nodig.

Wij weten dat je woorden als communicatie-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

De prijs-kwaliteit-verhouding

Door de marktwerking en de nieuwe digitale mogelijkheden variëren de prijzen voor logo’s van een paar tientjes of minder tot duizen­den euro’s of nog véél meer.*

Je snapt dat je bij de duur­dere bureaus niet alleen even een plaatje krijgt, maar ook een prach­tig verhaal over hoe het sym­bool het merk in al zijn waarde­volle facet­ten verbeeldt. Reversed engi­neer­ing is hier­bij niet vreemd.

* Als je online zoekt, kom je diverse bedra­­gen tegen die hoger zijn dan een miljoen. Zelfs € 211 miljoen komen we tegen. Maar bij dit soort bedra­gen moet je dan wel denken aan meer dan een nieuw of opge­frist logootje. Bij zulke bedra­gen gaat het door­gaans om enorme re‑branding-­projecten, waarbij bijvoor­beeld winkel­inrich­tingen en wagen­parken ook flink onder handen worden genomen.

Budget-oplossingen

Voor gratis logo’s of logo’s voor een leuke prijs kun je onder andere gaan naar: Canva, FreeLogoDesign, Wix Logo Maker en Fiverr. Door deze mogelijk­heden voor de volledig­heid te benoemen, raden we ze nog niet aan.

Wat we wel aanra­den is Dagje Huisstijl. We maken dan bijvoor­beeld samen het logo en geven tijdens het proces pro­fes­sio­neel advies. We werken ‘samen’ en dus volle­dig trans­parant. Door deze aanpak weet je wat je krijgt en wat je niet krijgt. Hier­door kom je niet op een later moment voor onple­zie­rige ver­ras­singen te staan.

Welke logo’s waren niet duur en toch zeer succesvol?

We zijn voor je op zoek gegaan naar wereld­bekende logo’s die niet veel hebben gekost en kwamen op 2 inte­res­sante rijen uit. Tijdens onze reis hebben we deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nog tijd voor een uitge­brei­dere bezich­ti­ging, maar nu alvast een vluch­tige blik.

Wereldbekende logo’s die weinig hebben gekost

Wereldbekende logo’s die ontworpen zijn door de oprichter


Voorbeelden beeldmerken / logo’s, waaronder: Beats, Motorola, Nivea, Pepsi, Starbucks en Texaco.

 

Tijdgeest

Tussen de zojuist genoemde varian­ten bestaan duizen­den varian­ten. Toch is het niet zozeer belang­rijk om te kijken naar wat een logo gaat kosten, maar beter start je met kijken naar wat een logo in de huidige wereld nog waard is.

Bedenk dat we leven in een wereld met miljar­den logo’s en mas­sa’s infor­matie die dage­lijks op ons afkomt. Bedenk daar­naast ook dat de merk­beleving nu het aller­belang­rijkste is als het gaat om het bouwen en onderhouden van sterke merken.

Vergeleken met de rol van de merkbeleving verbleekt momenteel ieder logo.

Als het verhaal van het merk verder ram­melt, heb je aan het mooiste logo hele­maal niets om een sterk merk te bouwen. Duizenden euro’s eraan uitge­ven is dan vooral erg fijn om de eco­no­mie draaiende te houden.

Verder inzoomen?  Tijdens onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ gaan we ook nog op onderzoek naar de voors en tegens van logo’s, beeldmerken en woordmerken in verband met de huidige eisen van de digitale media. Wil je dit niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Tijdgeest. Typische logo’s van begin deze eeuw.
Typische logo’s van begin deze eeuw.

 

Logo als basis voor de huisstijl of merkwereld

De creatie van een logo kan op zich­zelf staan, maar ook onder­deel uit­ma­ken van de nieuwe huis­stijl, de corpo­rate iden­tity, de merk­wereld en/of de branding-strategie. Net wat de wens is of – eigen­lijk véél belang­rijker – net wat op dat moment bij de doel­groep(en), het merk en de markt (sector) past!

 

Synoniemen

Combinatie­merk, merk­teken, merk­embleem en bedrijfs­logo zijn syno­niemen. Zelfs beeld­merk wordt soms in plaats van logo gebruikt.

 

Waaraan moet een logo voldoen?

Een goed logo past bij alle doel­groepen én natuur­lijk bij het merk en de markt (sector), maar daarvoor is nog meer nodig. Een goed logo is gebaseerd op de volgende factoren; op de 10 sleutels tot succes.

 

Je kunt alle sleutels straks uitge­breid bekij­ken tijdens ’Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 1/2’, maar over Sleutel #9 willen we hier direct toch wel even het volgende kwijt.

Tegenwoordig moet het logo name­lijk bruik­baar zijn op alle denk­bare digi­tale plat­formen, media en appli­caties. En daar­naast moet het ook nog eens geschikt zijn voor de zoge­naamde ‘expe­riences’. Met de opkomst van de tech­n­olo­gie is het aantal toe­pas­sings­mogelijkheden – en dus ook de toep­as­sings­eisen – aan­zien­lijk ver­menig­vul­digd. De vaart is er voor­lo­pig ook nog niet uit.

Dit zijn veel kleinere toepassingen dan waar we ooit mee te maken hadden, en toepassingen waarbij traditionele logo’s het moeilijk hebben.

Simon Manchipp

Let op!  De kleinste ‘digitale’ weergave is leidend

De afgelopen decen­nia zijn er nogal wat ‘digi­tale’ eisen aan de herken­baar­heid van logo’s bijge­ko­men. Moest een logo eind vorige eeuw ook op de zwart-wit-fax over­eind blij­ven, nu moet het nog klei­ner dan je halve pink­nagel ook herken­baar zijn.

Is een uitgelicht icoon de oplossing voor digitale mini‑formaten?

Bedenk ook dat wanneer je per se een complex logo wilt, dat deze het waar­schijn­lijk niet gaat halen op de nieuwe forma­ten van de digi­tale plat­formen en media. Bekijk dan of er wel­licht een herken­baar aspect (icoon) uitge­licht kan worden voor deze super kleine formaten.

Denk maar eens aan het logo van LinkedIn. Wan­neer het volle­dige logo wordt gebruikt zie je ‘Linked’ met direct daar­aan vast een blauw blokje en ‘in’. Dit blauwe blokje wordt ook los gebruikt. Wellicht is dit idee ook een uitkomst voor het nieuwe logo.

 

En toen? Wel of geen logo?

We zouden je dolgraag trak­te­ren op een con­clu­sie en je vertel­len of een logo de beste keuze is, maar daar­voor moeten we het merk en de doelgroep(en) eerst goed leren kennen. Toch moet deze beslissing na deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ steeds een­vou­diger voor je worden.

Daarom verken­nen we vanaf hier eerst apart de distric­ten Beeld­merk en Woord­merk. Vervolgens ben je weer een paar dagen vrij om zelf rond te kijken, naar het strand te gaan of lekker de bergen in.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Na de distric­ten Beeldmerk en Woordmerk bezich­­tigen we eerst Geschie­denis van Logo. Aansluitend gaan we op koopje­s­jacht en bestu­deren 10 top-merken waarvoor het Logo een koopje was. We bewon­deren ook nog wereld­beroemde mer­ken waar­van de oprich­ters de Logo’s zelf ontwier­pen en gaan zelfs langs bij Walt Disney.

En dan zijn we alweer dik over de helft, maar nog lang niet uitge­keken in en rond­om het wereld­beroemde Logo.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home