Conversie-optimalisatie • De voor­­delen én de nadelen • 3/3 • Voor de SEO

Conversie-optimalisatie • De voordelen én de nadelen • 3/3 • Voor de SEO

Wanneer je denkt dat conversie-opti­ma­li­satie (CRO) alleen in teken staat van meer conver­sie en dus van meer omzet, heb je het goed mis. Naast dat alle marketing-inspanningen meer resul­taat opleveren, zal ook het ver­trou­wen in het merk groeien. Dat is branding.

Daarnaast zijn er ook nog hele grote voor­delen voor de SEO. Je moet Google wel een beetje kennen om door te hebben hoe dat zit. Uiter­aard leggen we het je in dit laatste deel over de voor- en na­delen van conversie-opti­ma­li­satie alle­maal uit. We zoomen in!

Wat gaan we doen?

 • Deel 1 – Het eerste deel ging over de algemene voor­delen van conversie-opti­ma­li­satie en was bedoeld om je een eerste globale indruk van de essentie en de noodzaak ervan te geven. Hierin tikten we de finan­ciële voor­delen en de voor­delen voor de SEO (zoek­machine-opti­ma­li­satie) slechts kort aan.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In deel 2 zoomden we vorige week verder in op de finan­ciële voor­delen en dus op de voor­delen die min of meer direct van invloed zijn op de omzetcijfers.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – In dit deel schenken we ruim aandacht aan de voor­delen die leiden tot de in deel 2 besproken finan­ciële voordelen. Dit zijn de voor­delen waardoor de buyer en customer journeys versoe­pe­len en waar­van de SEO duide­lijk meegeniet.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Eerst ‘alle’ voor­delen op een rijtje

 • Voor­deel 1 – Financiële voor­delen (deel 2)*  Naar voordeel.
 • Voor­deel 2 – Verbetering gebruiks­gemak en gebruiks­ervaring (deel 3)  Naar voordeel.
 • Voor­deel 3 – Vertrouwen in merk en aanbod vergroot (deel 1)*  Naar voordeel.
 • Voor­deel 4 – En er was Google (deel 3)  Naar voordeel.
 • Voor­deel 5 – Concurrentie bijhouden of voor­blijven (deel 1)*  Naar voordeel.

* Voor­deel 1, 3 en 5 hebben we in deel 1 en deel 2 besproken. Gebruik de linkjes om daarheen te navigeren.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Voor­deel 2
Verbetering gebruiks­gemak en gebruiks­ervaring

 • Voor­deel 2.1  – Inzichten eisen in teken van het gebruiksgemak  Naar voordeel.
 • Voor­deel 2.2  – Verbetering gebruiks­vriende­lijk­heid  Naar voordeel.
 • Voor­deel 2.3  – Betere inzichten voor optimale gebruiks­ervaring  Naar voordeel.

Voor­deel 2.1
Inzichten eisen in teken van het gebruiksgemak

Conversie-opti­ma­li­satie gaat over het alsmaar testen, verbe­te­ren, meten en analy­se­ren en dat is niet voor niets. Bij dit hele proces draait alles om de ‘gast’. Hij moet online de laatste duwtjes krijgen om van prospect te conver­te­ren tot klant.

Door het hele proces van conversie-opti­ma­li­satie worden ‘de onuitgesproken eisen van de gasten aan de web­site en/of app in teken van het gebruiksgemak’ steeds duidelijker en zo kun je steeds verfijnder werken.

Dit voor­deel heeft vervol­gens ook weer positieve gevolgen. Lees maar verder.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Voor­deel 2.2
Verbetering gebruiksvriendelijkheid

Slechts weinig designers, developers en content-produ­cen­ten voelen perfect aan hoe ze een web­site of app tot in de puntjes gebruiks­vriende­lijk (user friendly) kunnen en moeten maken. Hiervoor is ook vaak veel meer nodig dan creati­vi­teit, onderbuik-gevoel* en ervaring. Het gaat nu immers om de kleinste details.

Ook hiervoor zijn inzichten verkregen door ‘analyses aan de hand van de testen en de daarop­volgende metingen’ essentieel. Zo zal de web­site en/of app dankzij conversie-opti­ma­li­satie steeds gebruiks­vriende­­lijker worden.

* Wij weten dat je woorden als conversie-optimalisatie en onderbuik-gevoel ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Conversie is enorm afhanke­lijk van de gebruiks­vriende­lijk­heid

Een gebruiks­vriende­lijke web­site of app zal altijd beter conver­teren. Hier­door zijn conversie en gebruiks­vriende­lijk­heid (user friendli­ness) onlos­make­lijk met elkaar verbonden en gaan bijna altijd hand in hand. Maar let op: conver­sie kan abso­luut niet zonder gebruiks­vriende­lijk­heid, maar andersom geldt niet hetzelfde.

Door de conversie-opti­ma­li­satie worden web­sites en apps altijd en (bijna) vanzelf veel gebruiks­vriende­lijker. Bij conversie-opti­ma­li­satie speelt gebruiks­vriende­lijk­heid name­lijk een belang­rijke rol en hierop ligt dan ook de meeste van de focus. Conversie-opti­ma­li­satie is dus bijna geheel afhanke­lijk van de verbe­te­ringen van de gebruiks­vriende­lijk­heid en het gebruiksgemak.

Maar draai het niet om

Maar draai je het om, dan kunnen gebruiks­vriende­lijk­heid en gebruiks­gemak in handen van ervaren usability-specialisten vaak prima zonder conversie-opti­ma­li­satie. Andersom lukt dat dus niet.

Vakjargon

Binnen ons vakgebied is usability de term die veel wordt gebruikt voor gebruiks­gemak én voor gebruiks­vriende­lijk­heid (user friendli­ness). Ook de term user experience valt hierbij regel­matig. Op deze termen en hun verstrenge­ling komen we in een volgend blog­artikel uitge­brei­der terug.

Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Voor­deel 2.3
Betere inzichten voor optimale gebruiks­ervaring

Door alle testen, metingen, inzichten en verbete­ringen begrijp je de gasten steeds beter. Het gebruiksgemak van de web­site en/of app neemt toe en zo worden ze steeds gebruiks­vriende­lijker.

Gasten zullen dit waarderen en belonen. Google trouwens ook. Lees hierover straks meer bij voor­deel 4.

De gast staat altijd centraal

Als je de web­site en/of app optimaliseert voor meer conversie met meer verkoop als uit­­einde­lijk doel, stel je de gast centraal. Hij is diegene die vlotjes de volgende stap in de buyer en customer journeys moet (kunnen) maken. Als dit lukt, heb je een enorme ver­bete­ring van het gebruiksgemak (usability) en dus van de gebruiks­vriende­lijk­heid (user friendli­ness) bewerk­stelligd, net als van de gebruiks­ervaring (user experience).


Wacht! Er zit nog meer in the slipstream

Nieuwe pagina’s en secties op de web­site en/of app zullen door het verbeteren van de andere pagina’s ook direct al veel beter worden opgezet. Hierdoor zullen deze nieuwe onderdelen natuur­lijk ook sneller renderen.

 

Voor­deel 4
En er was Google!

 • Voor­deel 4.1  – Verbetering gebruiks­vriende­lijk­heid scoort bij Google  Naar voordeel.
 • Voor­deel 4.2  – Overduidelijk effect op de SEO  Naar voordeel.
 • Voor­deel 4.3  – Flink effect op de ‘Kwaliteitsscore’ Google Ads  Naar voordeel.
 • Voor­deel 4.4  – Je krijgt leads van hogere kwaliteit  Naar voordeel.

Voor­deel 4.1
Verbetering gebruiks­vriende­lijkheid scoort bij Google

Gebruiksvriendelijkheid, gebruiks­gemak, gebruiks­ervaring en conversie-opti­ma­li­satie, ze zijn allemaal onlos­make­lijk met elkaar verbonden. Dat kon je hier­boven bij voordeel 2 allemaal al lezen.

En laat die gebruiks­vriende­lijk­heid nou een enorm belangrijke factor zijn binnen de algo­ritmes (waarderingssystemen) van zowel Google’s zoek­machine als Google Ads (zie volgende box). Wanneer Google ziet dat gasten beter en sneller conver­teren, is dat name­lijk voor Google het bewijs van onder andere die gebruiks­vriende­lijk­heid. Dit wordt positief beoor­deeld en beloond.

Wat is Google Ads?

Google Ads [vh. Adwords] is het advertentie-platform van Google dat je kunt inzetten als promotie-kanaal in teken van het merk en/of het aanbod. Dit advertentie-platform werkt als een soort veiling waarbij je biedt op een zoekterm (tref­woord). De advertentie ‘kan worden’ getoond als iemand die zoekterm gebruikt.

De online adver­ten­tie bevat altijd een link en die link komt bijna altijd uit op een zoge­he­ten landings­pagina (zie volgende box). Deze pagina vormt in dat geval een startpunt van een of meerdere buyer en customer journeys op de web­site of in de app.

Verder inzoomen?

Klik dan hier.


Voor­deel 4.2
Overduidelijk effect op de SEO

Je begreep uit het vorige voor­deel dat gebruiks­vriende­lijk­heid een grote rol speelt in onder andere het algoritme van Google’s zoek­machine. Doordat conversie-opti­ma­li­satie en de gebruiks­vriende­lijk­heid van de web­site en/of app altijd nauw met elkaar verbon­den zijn, werkt conversie-opti­ma­li­satie dus ook heel positief door op de SEO (zoek­machine-opti­ma­li­satie).

Of er nou wordt geadverteerd middels Google Ads of niet, Google ziet dat de web­site en/of app wel of niet het beste resul­taat is bij de zoek­opdracht. Hierdoor speelt conversie-opti­ma­li­satie dus een zeer invloed­rijke rol bij het behalen van een hogere positie op de resultaat-pagina’s van de zoek­machine en levert tege­lijk een enorm grote bijdrage aan de SEO.


Voor­deel 4.3
Flink effect op de ‘Kwaliteitsscore’ Google Ads

Het algoritme van Google Ads en de ‘Kwaliteitsscore’

We schreven hierboven al in de box Wat is Google Ads?: de adver­ten­tie ‘kan worden’ getoond. De reden hier­voor is dat er natuur­lijk meer partijen zijn die graag bij de gekozen zoekterm worden getoond. Net als bij de zoek­machine van Google heeft Google ook voor Google Ads een algo­ritme (waarde­rings­systeem) gefor­mu­leerd. Dit algo­ritme werkt met zoge­naamde ‘Kwaliteits­scores’.

Een hoge Kwaliteitsscore heeft een positieve invloed op de vertoningen en op de kwaliteit van de gasten.

Om deze ‘Kwaliteitsscores’ met het algoritme te bepalen, maakt Google gebruik van kunst­matige intelli­gen­tie (AI). Met deze stukjes soft­ware kijkt Google niet alleen naar de adver­ten­tie-instel­lingen, gebruikte zoek­termen en de click ratio, maar ook naar de landings­pagina (zie volgende box) waarnaar de adver­ten­tie of link verwijst.

Google’s observatieteam

Google is misschien wel te verge­lijken met Big Brother uit George Orwell’s 1984. In de leuze ‘Big Brother is watching you’ kun je ‘Big Brother’ prima vervangen door ‘Google’. Wanneer jouw cookie-voorkeuren het toe­staan, obser­veert Google niet alleen het gedrag van zijn gebruikers, maar ook alle bewe­gingen van en op de web­site en van en in de app. Google obser­veert en registreert bijna alles!*

‘Big Brother is watching you’ kun je prima vervangen door ‘Google is watching you’… en dat geldt voor zowel websites en apps als hun gasten.

Zo wordt de landings­pagina heel nauw­keurig in de gaten gehou­den en ziet Google of deze wel of niet goed aansluit op de verwach­­tingen van de gasten. Weet de pagina vervol­gens de gasten verder te converteren op hun buyer en customer journeys, dan bewijs je hiermee dat de landings­pagina heel goed aansluit op de advertentie.

* Zoals je wellicht weet zijn we onder­tussen beland in de cookie­less era. Dit bete­kent een wereld zonder cookies, of beter gezegd: een wereld met veel minder cookies. Google is op dit moment al zijn programma’s aan het ombouwen om toch zonder cookies en zonder overtredingen van wetten zijn verdien­-modellen te kunnen hand­haven. Ze doen er natuur­lijk alles aan om zoveel moge­lijk data over ons als advertentie-­doel­einde te verza­melen en te blijven verza­melen. Met of zonder cookies, het doel blijft hetzelfde. Aan de cookie­less era hebben we vorig jaar volop aandacht besteed. Klik hier voor het 1e artikel.

Het overduidelijk bewijs leveren

Naast het aantonen dat de landings­pagina perfect aansluit op de ingevoerde zoek­opdracht, toon je nog meer aan. Je levert Google name­lijk tegelijker­tijd het over­duide­lijke bewijs van ‘relevantie’ en gebruiks­vriende­lijk­heid. Allemaal zaken die een grote rol spelen in die ‘Kwaliteits­score’. Hoe hoger de score, hoe beter dat is. We leggen het uit.

Wat is een landings­pagina of landing page?

Een landings­pagina of landing page is de eerste pagina die een ‘gast’ ziet wanneer hij via een link van buiten de web­site op de web­site zelf landt. Hetzelfde prin­cipe geldt voor landings­pagina’s in apps.
Dit kan door te klikken op een link op de resultaat-pagina’s* van Google’s zoek­machine of op een banner, op een tekst­adver­tentie of op een tekstlink op zomaar een web­pagina.

De landing­s­pagina is dus een pagina op de web­site of in de app. Dit kan een bestaande pagina zijn of een pagina die speciaal voor een bepaald promotie-doel­einde* is ontwik­keld. De pagina eta­leert meestal een speci­fiek aanbod, speciale actie of iets anders dat ruim de aandacht moet hebben. Het geeft aandacht aan het onder­werp van de zoek­opdracht; aandacht waarvoor geen ruimte op de home­page is. Deze inhoud (content) heeft invloed op de algo­ritmen (waarde­rings­systemen) van onder andere Google’s zoek­machine en Google Ads.

De gast kan vanaf de landings­pagina door­klikken naar de home­page of naar andere meer alge­mene pagina’s op de web­site en/of in de app. Vanaf daar kan het bezoek of gebruik verder worden voort­gezet.

Soms is de landings­pagina wel gewoon de homepage.

Synoniemen
Bestemmings­­pagina, instappagina of entrance page zijn synoniemen.

* Wij weten dat je woorden als resultaat-pagina en promotie-doeleinde ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Voor­deel 4.4
Je krijgt leads van hogere kwaliteit

Let op, nu wordt het pas écht interessant. Wanneer een landings­pagina goed conver­teert bij een bepaalde zoek­opdracht, zal niet alleen de adver­ten­tie die daar­heen verwijst goed scoren, maar de ‘waarde per gast’ zal ook flink stijgen. Dit heeft weer alles te maken met die hierboven genoemde ‘Kwaliteitsscore’.

Je wilt toch de perfecte match

Hoe leggen we dat uit? … Ja, laten we een serieuze datingsite als metafoor nemen. Het gaat namelijk om de beste match; om een zeer specifieke match. Ik denk dat je hem nu al begrijpt.

Gebruikers van Google die op zoek zijn naar een ‘specifiek’ aanbod, toont Google Ads de adver­ten­tie met de hoogste ‘Kwaliteitsscore’. Volgens het algoritme moet die adver­ten­tie perfect aansluiten op de zoek­opdracht. Je snapt: hoe speci­fieker de zoek­opdracht en hoe speci­fie­ker het resul­taat, hoe groter de kans is dat deze gast perfect past bij het aanbod en zal converteren.

Door conversie-opti­ma­li­satie leer je vissen op de juiste vissen, waar, waarmee en hoe laat. Zo vang je steeds vaker, meer en betere vissen.

Je schiet nu immers niet meer in het wilde weg met hagel, maar richt je pijlen heel nauw­keurig op die gebruikers van Google die serieus op zoek zijn naar een ‘specifiek’ aanbod. Het aanbod dat het merk levert. En dat werkt!
Hierdoor verhoog je de ‘waarde per gast’ via dit kanaal en zorg je voor een aanzienlijke verbetering van de Return On Investment (ROI)* op dit advertentie-budget. Win‑win‑win!

* ROI staat voor Return on Investment en geeft de verhouding (in procenten) tussen de opbrengst en de gedane investering weer. Hiermee kun je zien hoe rendabel een investering is.

 

Conclusie en hoe nu verder?

Naast de in de vorige delen besproken voordelen, mag het na het lezen van dit deel duidelijk zijn dat je zonder conversie-opti­ma­li­satie niet alles haalt uit de web­site en/of app dat erin zit.

Zonder conversie-opti­ma­li­satie mag je hopen dat de web­site of app blijft hangen op het niveau waar die zich nu bevindt. De praktijk leert ons alleen anders.

De voor­delen voor het gebruiksgemak, de gebruiks­vriende­lijk­heid en de gebruiks­ervaring hebben grote invloed op de doelen van het merk en de organisatie. Het vertrouwen in het merk en het aanbod zullen hierdoor groeien en op peil blijven. Dat is branding. Boven­dien is het positieve effect op de SEO en eventuele Google Ads-campagnes meer dan significant.

De ‘waarde per gast’ zal hierdoor stijgen en de ‘kosten per aankoop’ dalen. Daarnaast verbetert niet alleen de ROI (Return On Investment) van de web­site en/of app, maar ook de ROI van alle andere (marke­ting-)investeringen. Door meer verkoop worden – natuur­lijk – alle investeringen sneller terug­verdiend.

Zorg dus dat de ROI van alle investeringen wordt vergroot en er hoog wordt ingezet op conversie-opti­ma­li­satie. Beter gisteren, dan morgen!

Vroeg of laat staat niets doen aan conversie-opti­ma­li­satie gelijk aan zakelijke zelfmoord.

Voorkom zakelijke zelfmoord!

Het is altijd noodzakelijk de concurrentie geen voorsprong te geven en zeker geen niet in te halen voorsprong. Realiseer je goed dat steeds meer organisaties hoog inzetten op hun content én op conversie-opti­ma­li­satie, en dat achter­blijven op de concurrentie zomaar gelijk kan staan aan zakelijke zelf­moord. En waarom zou je ze deze kans geven?


Hoe nu verder?

Wij snappen dat kleine tot middelgrote orga­ni­sa­ties huive­rig zijn om budget vrij te maken om de web­site en/of app te opti­ma­li­seren tot een krach­tige lead-machine. Deze zaken hebben vaak al een aardige duit gekost.

Toch is dit meer dan alleen jammer. Zeker gezien de kosten van conversie-opti­ma­li­satie. Met een redelijk klein budget voor de eerste aanzet van de conversie-opti­ma­li­satie, kun je namelijk al ervoor zorgen dat de web­site en/of app beter gaan presteren!

Wie A zegt, moet ook B zeggen

De web­site en/of app zijn er toch al. Om meer uit de huidige gasten te halen, is het dan ook vaak niet meer dan een kwestie van doorpakken. Het zijn de laatste loodjes, maar wel essen­tiële loodjes om meer gasten te converteren tot klant.

Het gezegde ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’, is hier meer dan zomaar een gezegde.

En dan verder

Vanaf daar kun of moet je verder. Nu je het beste uit de web­site en/of app weet te halen, kun je verder met leads genereren door de juiste gasten uit te nodigen op de web­site en/of in de app. De eerste winst uit de conversie-opti­ma­li­sa­tie kun je weer inves­te­ren in nog meer waarde­volle leads én klanten. Met andere woorden:

Conversie-opti­ma­li­satie is investeren in meer omzet én in de toekomst… investeren in een organisatie met een stabiel bestaansrecht.


Toekomstplannen

Vanaf hier gaan we steeds verder de diepte in en delen informatie, tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan met conversie-opti­ma­li­satie. Bovendien spelen onder­werpen als content-marketing, bloggen en branding hierbij een grote rol. Ook die onder­werpen krijgen volop aandacht in onze blogartikelen.

Bovendien spelen onder­werpen als content-marketing, bloggen en branding hierbij een grote rol. Ook deze onder­werpen krijgen net als conversie-opti­ma­li­satie en SEO volop aandacht in onze blogartikelen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Wij helpen

Op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie zijn wij een van de weinige specia­listen in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Ben je benieuwd wat conversie-opti­ma­li­satie voor de website en/of app van de organisatie kan betekenen? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek waarin we samen kritisch kijken wat het eerlijk­ste antwoord is op die vraag. Is dat antwoord posi­tief? Dan kijken we samen verder.

Je kunt ons bereiken op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home