Categorie: Zakelijk bloggen

Bloggen op LinkedIn • Moet dat ook nog? • Zin of onzin?

Bloggen op LinkedIn • Moet dat ook nog? • Zin of onzin?

Al bijna 10 jaar kun je artike­len plaat­sen op LinkedIn, maar deze kans om de doel­groep te berei­ken is bij som­mige gebrui­kers nog steeds niet goed door­ge­drongen. Boven­dien zijn er terechte twijfels over het nut ervan, of beter gezegd: over de ROI. En hoe zit het nou met de SEO? Hoog tijd om in te zoomen.

Naar blogartikel »
Wat is WordPress? … en wat is een CMS?

Wat is WordPress? … en wat is een CMS?

Wat is WordPress? Waarom is ieder­een zo enthou­siast en waar­om zijn enke­len zo fel tegen Word­Press? Wat zijn de voor­de­len en wat zijn de nade­len van Word­Press? Wie dat wil weten, moet eerst begrij­pen wat een Content Manage­ment Systeem of CMS is. We zoomen in en leggen het in de juiste volg­orde uit.

Naar blogartikel »
To blog or not to blog? • De laatste update voor jouw besluit

To blog or not to blog? • De laatste update voor jouw besluit

Zakelijk blog­gen wint nog steeds aan popu­la­ri­teit. Wie had dat ooit gedacht? Het vormt onder­tussen een belang­rijk onder­deel van content-marke­ting. Grote, kleine orga­ni­sa­­ties en zzp’ers… ieder­een lijkt te blog­gen. Wat heeft het dan nog voor zin? To blog or not to blog? That’s the question.

Naar blogartikel »
Zakelijk bloggen • Wat kost het en wat levert het op?

Zakelijk bloggen • Wat kost het en wat levert het op?

Voordat een orga­ni­sa­tie besluit om blog­gen als (content-)marke­ting-instru­ment opti­maal in te zetten, is het raad­zaam om de kosten hier­van goed in te schatten. Trek dit af van de baten en je weet of het zinvol is om hierin te inves­teren. We zoomen in en helpen je uiter­aard met deze rekensom.

Naar blogartikel »