Duplicate content en bloggen • 1/2 • Hoe slecht is het nou echt voor de SEO?

Duplicate content, bloggen en SEO • 1/2 • Hoe slecht is het nou echt?

Wie regel­matig blogt of infor­matieve content produ­ceert, heeft vast wel eens gehoord van dupli­cate content. Zeker die mensen die daar­bij bewust zorgen voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO). Maar wat is dupli­cate content precies en wat zijn de werke­lijk gevaren ervan?

Roepen we maar wat? Praten we elkaar na? Zijn we bang gemaakt voor iets onbe­nul­ligs? Of is het enorm ernstig en vrese­lijk schade­lijk? We zoomen in en kijken naar de werke­lijke impact van dupli­cate content op de content, de web­site en jouw blog.

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeenkomsten. Zeker met betrekking tot de materie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we in dit blogartikel niet steeds ‘websites en apps’ zoals je van ons gewend bent. Dit zou de tekst niet prettiger leesbaar maken en dus kiezen we hier alleen voor het begrip website.

Wat gaan we doen?

 • Deel 1 – We zoomen in op wat dupli­cate content is, bekij­ken de geva­ren ervan en hoe groot die geva­ren werke­lijk zijn.
 • Deel 2 – We bespreken de stap­pen die je kunt onder­nemen om Google te helpen te begrij­pen welke content de voor­keur heeft voor verto­ning in de zoek­machine (en welke niet).  Direct naar deel 2.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marketing en zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bloggen en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is duplicate content?

Onze definitie

Duplicate content is identieke of sterk overlappende content (tekst en/of beeld) aangeboden op meerdere plaatsen op het internet en een negatieve invloed heeft op de SEO.


Met andere woorden

Allereerst verwijst dupli­cate content naar content die op meer dan 1 plek op internet te vinden is. Dit kan zijn op pagina’s op verschil­len­de web­sites en/of apps of op pagina’s binnen dezelfde web­site of app. Je spreekt dan respec­tie­ve­lijk over exter­nal dupli­cate content en inter­nal dupli­cate content.

Vanaf hier laten we voor de leesbaar­heid het begrip apps weg, maar het verhaal gaat dus ook op voor content op apps.

Als deze content die online op meer­dere plaat­sen voor­komt iden­tiek is, dan spreek je van dupli­cate content. Maar let op: het kan echter ook gaan om verge­lijk­bare content die voor een groot deel over­lapt of simpel­weg sterk op elkaar lijkt.


Duplicate content en Google*, het hete hangijzer

Duplicate content en Google’s zoek­machine gaan niet goed samen. Het is van ‘verwar­rende’ invloed op de formule waar­mee Google de rang­orde van de verto­ningen op de resultaat-pagina’s** bepaalt.

Google wil kwaliteit leve­ren en laat slechts 1 versie zien. Google kiest dan graag het origi­neel en dus niet die van copy­cats. Alleen wat wat is, is niet altijd even duidelijk voor de kunst­matige intel­li­gentie (AI). Het bepa­len van welke versie beter is als resul­taat, wordt hier­door bemoeilijkt. Google kan hierbij wel wat hulp gebruiken.

Als je Google op weg helpt zonder te misleiden, valt het allemaal best mee.

Je snapt nu waar we heen willen. Stel dat je Google kunt helpen door op de juiste versie te wijzen. Is dupli­cate content dan wel zo ernstig als ‘overal’ geroe­pen wordt en ‘iedereen’ klakke­loos van elkaar aanneemt?

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

** Wij weten dat je woorden als resul­ta­at-pagina’s ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.


Waardoor ontstaat duplicate content?

Laten we beginnen met een uiteen­zetting van hoe dupli­cate content ontstaat. Hiermee maken we dan direct duide­lijk dat het bij dupli­cate content niet alleen over jatwerk gaat.

 

 • Het plaatsen van dezelfde content op meer­dere web­sites.*
 • Het dupliceren van pagina’s binnen de web­site.
 • Het dupliceren van stukken content op pagina’s binnen de web­site.
 • Meerdere varianten van de domein­naam door wel of geen www. , htpp: en htpps: .
 • Meerdere met elkaar door­gelinkte domein­namen.
 • Het gebruik van verschil­lende sub­do­me­nen (submappen) op een web­site om verschil­lende versies van eenzelfde pagina weer te geven.
 • Meerdere internet-adressen (URL’s) naar dezelfde pagina.

Dankzij unieke situaties is boven­staande opsom­ming verre van volle­dig. Dit zijn wel de meest voor­ko­mende situa­ties. We verwachten dat de meeste punten van de opsom­ming voor onze lezers wel te begrij­pen zijn, maar de laatste vraagt misschien om meer uitleg.

* Je kunt hierbij denken aan meer­dere webshops van dezelfde eige­naar die opgezet zijn voor de vind­baar­heid en de mensen het idee te geven dat ze kiezen tussen meer­dere aanbie­ders. Ze verko­pen dan dezelfde produc­ten onder dezelfde voor­waar­den. Je komt ze vaak tegen bij middel­grote web­shops voor bijvoor­beeld lampen, tele­foons en tele­foon-acces­soires en klus­mate­ria­len als verf en behang.

Wat wordt bedoeld met meer­dere internet-adressen (URL’s) naar dezelfde pagina?

Voor verschillende buyer en customer jour­neys kun je kiezen om binnen de web­site meer­dere reizen aan te leggen en zo toch op dezelfde pagina uit te komen. Zo ontstaan er verschil­lende URL’s (internet-adressen*) richting dezelfde content. Dit kan Google ook zien als dupli­cate content.

Laten we een webshop met kleding als voor­beeld nemen. Je zoekt een grijze spijker­broek van Diesel voor heren, we noemen maar een merk. Je kunt meestal op mini­maal 2 manie­ren bij de broek van jouw keuze komen.

 1. Via het menu op categorie:  Heren -> Jeans.
  Vaak kun je op die pagina de sele­ctie ook nog verfijnen:  Heren -> Jeans -> Diesel -> Tapered -> Grijs, maar laten we hier voor de duide­lijk­heid niet zo ver gaan.
 2. Via het menu op merk:  Diesel -> Heren -> Jeans.

Hierdoor ontstaan er meer­dere adressen naar dezelfde pagina (content).

 1. webshop.nl/heren/jeans/diesel
 2. webshop.nl/diesel/heren/jeans

Google ziet 2 verschil­len­de adres­sen met exact dezelfde – dupli­cate – content.

*Wij weten dat je woorden als internet-adressen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Voorbeelden duplicate content

Naast bovenstaande voor­beelden en ‘jatwerk’, komt dupli­cate content in de volgen­de vor­men regel­matig voor.

 

 • Product-omschrijvingen – Product-omschrij­vingen worden aange­le­verd door de fabri­kant en één-op-één geko­pieerd door meer­dere webshops.
 • Merk-omschrijvingen – Een omschrij­ving van het merk wordt ook vaak aange­leverd door de fabri­kant en vervol­gens geplaatst bij ieder product van dat merk op dezelfde web­site en vaak ook nog op meer­dere web­sites.
 • Omschrijvingen product-categorie – Ook deze omschrij­ving wordt geplaatst bij ieder product in de cate­gorie op dezelfde web­site en/of op meer­dere web­sites.
 • Affiliate-marketing – Bij affiliate-marketing worden door­gaans dezelfde produc­ten op verschil­lende web­sites aange­boden, maar uiteinde­lijk verkocht via een andere web­site. De web­site die de klant levert krijgt hier­voor betaald. De content ‘kan’ hier­bij hetzelfde zijn, omdat de affiliate-partners dezelfde content gebrui­ken. Deze content wordt vaak aange­le­verd door de eige­naar van de web­site waar de koop plaats­vindt en betreft dan vaak een of meer­dere van de hier­boven beschre­ven 3 punten.
 • Nieuwsberichten – Op diverse web­sites worden nieuws- en pers­berichten van dezelfde bron geplaatst zonder deze aan te passen. Denk hier­bij niet alleen aan de bekende lande­lijke nieuws­websites, maar ook aan kanalen die branche-specifiek zijn.
 • Meerdere URL’s naar dezelfde pagina – Zoals zojuist hier­boven besproken.
 • Printerversies – Op diverse web­pagina’s zie je printer­versies van de content, al was dat vroeger vaker dan tegen­woordig. Ook deze versie heeft een eigen URL, maar wel dezelfde content.
 • Discussiegroepen – Er zijn forums en discus­sie-groepen die zowel normale pagina’s als ingekorte versies voor mobiele appa­ra­ten genereren.
 • Slordigheid – Er was ooit een pagina met bepaalde content, maar door het verbe­te­ren van de web­site en het menu, is de content geko­pieerd naar een nieuwe pagina met een nieuwe URL. De oude pagina wordt via het menu niet meer getoond, maar staat er nog wel. Altijd handig voor terug­ke­ren­de bezoe­kers die de (hyper)link als bookmark hebben opge­sla­gen. Het verwij­de­ren van deze druk­bezochte pagina’s zou eeuwig zonde zijn, máár de crawlers zien dit wel als dupli­cate content. Niet handig dus, maar hiervoor bestaat een hele goede oplos­sing. We zoomen steeds verder in, maar vertellen je in deel 2 ook hoe je dit speci­fie­ke probleem kunt oplossen.*

* Als je dit niet wilt missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Is er een excuus voor gedupliceerde pagina’s op 1 website?

Nee, daar is geen excuus voor. Het is gewoon slor­dig. Ook als je met een goede reden een pagina op de web­site kopi­eert en je uitein­de­lijk vergeet de oude te verwij­deren. Of je verwij­dert de pagina met opzet niet, want je hebt hiervoor een hele goede reden. Bezoe­kers weten deze veel­bezochte pagina immers goed te vinden en die wil je niet teleur­stellen.

Maar dat is een drog­reden; echt vol­sla­gen onzin! Wanneer je de oude pagina laat door­ver­wij­zen naar de nieuwe pagina, komen de bezoe­kers vanzelf bij de content die ze zochten. Dit doe je met een 301 redirect (301‑door­ver­wij­zing en/of 301‑omlei­ding).* De 301 redirect leidt de bezoe­kers van de oude (hyper)link naar de content die ze zochten, alleen wel op de nieuwe pagina (URL). En dat zonder enige hapering.

*Ook op de 301 redirect zoomen we in deel 2 verder in. Direct dus maar even aanmelden voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

De gevaren van duplicate content

Moet je je zorgen maken? Ja en nee. Oké, er is een wijd­ver­brei­de over­tui­ging dat dupli­cate content ernstige schade zou toe­bren­gen aan de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) van een web­site. Hier zijn wij en veel andere content- en SEO-spe­cia­lis­ten het niet hele­maal mee eens. Niet helemaal!

De werkelijke impact van dupli­cate content is name­lijk vaak veel minder ernstig dan mensen elkaar doen geloven.

Toch heeft dupli­cate content wel invloed op de formule waar­mee Google de rang­orde van de verto­ningen op de resul­ta­at-pagina’s bepaalt, alleen die impact is lang niet zo groot als vroeger.

Dit denkbeeld is schijn­baar lastig los te laten, want met vroeger bedoe­len we onder­tussen al meer dan 15 jaar gele­den. Lees vooral verder.


Terug naar Google

Google wil kwaliteit leve­ren en kiest ervoor om in de resul­taten van de zoek­machine niet meer­dere web­pagina’s te tonen met dezelfde content. Voor Google heeft name­lijk slechts 1 van de 2 of nog meer versies waarde en geeft daarom slechts 1 versie voorrang.

Hiervoor moet dan wel eerst worden bepaald welke versie van de content als de meest rele­vante moet worden gezien. Google heeft in 2008 al aan­ge­ge­ven dat het in staat is om dupli­cate content te herken­nen en te begrij­pen welke versie van de con­tent als het origi­neel moet worden beschouwd.

Alleen dit blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig en kan dus fout gaan.

Als de AI verward raakt en de verkeerde gokt

Met behulp van kunst­matige intel­li­gentie (AI) probeert Google op verschil­lende manie­ren zo goed moge­lijk te bepa­len wat het origi­neel is en wat niet. Zo zou het waarde­rings­systeem (algo­ritme) alle dubbele resul­ta­ten filteren.

De AI kijkt daarvoor onder andere naar waar de content voor het eerst verscheen en probeert op nog een aantal manie­ren de beste versie te bepa­len. Wanneer dit niet duide­lijk genoeg is, ‘kan’ dat leiden tot verwar­ring over welke versie de origi­nele versie is.

Uiteindelijk doet de AI dan niet meer dan een gok. Gokt de AI op de verkeerde versie, dan zal er een veel lagere rang­schik­king ontstaan voor de origi­nele versie. Het dupli­caat heeft gewonnen.

Geen reden voor paniek, wel voor ingrijpen

Maar geen zorgen, want door­gaans gaat het wel goed en indexeert Google de pagina met het dupli­caat niet of nauwe­lijks. Dat is zeer fijn bij ‘jatwerk’, maar bij de verkoop van die spijker­broek uit het voor­beeld juist niet de bedoeling.

Om te voorkomen dat Google de verkeer­de gokt en de verkeer­de versie kiest of om te zorgen dat die spijker­broek toch gevonden wordt, kun je Google een handje helpen. En dat kan zelfs nog als het kwaad al is geschied.

We leggen je in deel 2 uit hoe dat in de praktijk werkt.*

* Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Webpagina versus website

Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclu­sief blog­artikelen – en dus in mindere mate over web­sites. Slechts een enkele keer is een web­site het resul­taat dat past bij de inge­geven zoek­opdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.

Het grootste deel van alle inge­geven zoek­opdrach­ten gaat over onder­werpen en die infor­matie is in de regel te vinden op een web­pagina. Daarom optima­li­seer je niet alleen de web­site (techniek), maar besteed je vooral veel aandacht aan de con­tent van iedere indivi­duele webpagina.


Wat betekent dit? Moet je je zorgen maken?

Uit bovenstaande kun je het volgende opmaken:

 • Google straft web­sites met dupli­cate content NIET, dus je krijgt géén penalties.
 • Webpagina’s met content die Google ziet als dupli­cate content krijgen géén mooie positie op de resul­taat-pagina’s van de zoek­machine.
 • Maar is er kwade opzet in het spel, dan kan dit wel leiden tot penalties.

Wat zijn penalties?

Penalties worden door Google ingezet om web­sites te bestraf­fen die de richt­lijnen over­treden.

Wat zijn de meest voorkomende overtredingen?

 • Het manipuleren van zoek­resul­ta­ten door bijvoor­beeld keyword stuffing.
 • Het verkrijgen van onnatuur­lijke vaak betaalde backlinks.
 • Het verbergen van tekst voor de bezoe­ker, maar niet voor de zoek­machines.
 • De content aanpassen op basis van wie het bekijkt (cloaking). Je toont dan de crawlers een andere versie dan een gewone bezoeker.
 • En natuurlijk duplicate content bedoeld om Google’s resul­ta­ten te manipuleren.

Doel en resultaat

Het doel van deze penal­ties is om de kwali­teit van de zoek­resultaten te waar­borgen en te voor­komen dat zoek­resul­taten worden gemanipuleerd.

Penalties krijg je niet voor iedere mis­stap, maar kunnen bij een flinke mis­stap wel leiden tot een daling van de positie in de zoek­resul­ta­ten of zelfs een volle­dige verwij­de­ring hieruit.

Rangschikking van de website en de content daarop

Bovenstaande bete­kent dat de rang­schik­king van de web­site dus niet direct zal worden beïn­vloed door dupli­cate content. De vraag blijft echter wel of de ranking van de web­site zelf schade onder­vindt als er toch dupli­cate content op staat?

Maar aangezien niemand exact weet waar­naar Google kijkt en hoe het waarde­rings­systeem (algoritme) precies werkt, blijft het antwoord dus giswerk!

Toch zien diverse partijen dat alle content op een web­site wél een bijdrage leve­ren aan de waarde­ring van Google voor de gehele web­site. Dit is tegen­strij­dig met de bewe­ringen van Google zelf.

Dit betekent ook dat er schade ‘kan’ zijn van dupli­cate content op de web­site, maar deze schade zal ook weer niet enorm groot zijn. Daar­over hoef je je niet al te veel zorgen te maken, máár…

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan met zoek­machines, is het nog steeds belang­rijk om unieke en origi­nele content te creëren.

Kwade opzet

Het wordt echter wel een risico als deze content mis­lei­dend bedoeld is om de resul­ta­ten van de zoek­machine te mani­pu­le­ren en de gebruik­ers ervan te mis­lei­den. Google geeft op zijn eigen web­site aan dat wanneer dit het geval is, Google de nodige maatregelen treft.

Dit houdt in dat de posities in de zoek­resul­ta­ten van de betref­fen­de web­sites bena­deeld worden en de kans bestaat dat deze web­sites geheel niet meer in zoek­resul­ta­ten worden getoond.  Zie het verhaal van de penal­ties in de box hierboven.


Voorkomen blijft beter dan genezen

Vanwege bovenstaande argu­ment is en blijft het belang­rijk om unieke en origi­nele rele­vante content te creëren en – indien nodig – laat je Google weten welke versie de origi­nele is. Dat doe je onder andere met behulp van cano­ni­cal tags* en dit kan ook zelfs nog na verloop van tijd.

Let dus op met het kopiëren van (ander­mans) content. Probeer ook niet om geko­pieerde tekst met sim­pele truc­jes uniek te maken. Bespaar jezelf de moeite en vergeet herschrij­ven, alinea’s wisselen, het syno­niemen-boekje, et cetera, et cetera, ook maar heel snel.

This is probably more counter productive than actually helping your website.

John Mueller, Google Webmaster Trends Analyst van Google.

* Op cano­ni­cal tags komen we in deel 2 uitgebreid terug en leggen ook uit hoe je ze in kunt zetten. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

En denk ook aan de bezoekerservaring

Daarnaast kan dupli­cate content bijdra­gen aan een slechte bezoe­kers­beleving en ‑ervaring. Als mensen dezelfde inhoud op verschil­lende pagina’s tegen­komen, raken ze verward en waar­schijn­lijk gefrus­treerd. Het vertrou­wen in het merk is hiermee ook al niet gebaat.

Dit wil je allemaal voor­komen. Bovendien vindt Google door­verwijzen naar zo’n web­site hele­maal niet slim en zal dit – door­gaans – ook niet zomaar doen.

Plagiaat, de verboden vruchten van het internet

Bij duplicate content denken de meeste mensen aan jatwerk, aan plagiaat, en dat is ook hele­maal geen foute gedachte. Er moet een web­site of deel daar­van gevuld, dus we kopiëren wel ‘even’ een tekst van een andere web­site. Hatseflats, klaar, blogje eruit en over tot de orde van de dag.

Dat mag en kan natuur­lijk nooit zonder toestem­ming van de eige­naar of de auteur. Daar­naast is het simpel­weg respect­loos naar elkaar. Er rusten niet voor niets auteurs­rechten op alle teksten en beelden die je waar dan ook tegen­komt, en niet alleen daarop.

Maar na bovenstaande begrijp je wel dat ‘jatwerk’ dus niet het volle­dige antwoord is op de vraag: wat is ‘dupli­cate content?’.

 

Duplicate content in relatie tot bloggen en artikelen op LinkedIn

Wat betekent dit voor bloggen op LinkedIn?

Na onze eerdere blog­arti­ke­len over wel of niet bloggen op LinkedIn, kun je je terecht afvragen of het dupli­ce­ren van blog­artikelen van de eigen web­site naar LinkedIn of andersom wel slim is.

Dit leidt ook zeker tot dupli­cate content, maar Google zou wel de neiging hebben om artike­len op LinkedIn meer te waar­deren. Alhoewel dat in de pra­ktijk niet over­tui­gend in de zoek­resul­ta­ten terug te zien is.

Meer verkeer naar en op de web­site is natuur­lijk erg goed voor Google.

Daarnaast bereik je wellicht een groter publiek of trek je via deze omweg mensen alsnog naar de web­site. Ons advies is om beide kana­len in te zetten en de content zo te creëren dat het elkaar aan­vult en versterkt. Zo bereik je een groter publiek en gene­reer je meer verkeer naar en op de web­site, wat voor Google weer plus­punten oplevert.

Ga niet direct voor een ‘Lees meer’, maar denk liever aan content dat op elkaar inhaakt of kies voor een andere bena­de­ring van het onder­werp. Zorg ervoor dat de content op beide kana­len uniek en rele­vant is en zeker niet op nog meer plaat­sen online voorkomt.

Shortcuts

Vind je dit te omslachtig? Dan hebben we de volgen­de short­cuts voor je, maar denk in eerste instan­tie altijd aan de reputatie van het merk.

En gaat het toch mis? Dan verdwijnt de versie van jouw voor­keur uit de zoek­resul­ta­ten en komt de andere daar­voor in de plaats. Hoe erg is dat?


Wat te doen als je toch kiest voor duplicate content?

Als je toch besluit om een artikel zowel op LinkedIn als op de eigen web­site te publi­ce­ren, dan kun je het volgende doen om proble­men met Google te voor­komen. Máár voor je al die moeite doet, zijn er ook een paar zaken die je moet weten.

 • Google let op de datum – Als je een artikel eerst op de eigen web­site hebt gepubli­ceerd en deze later op LinkedIn plaatst, dan zal Google het eerste artikel als de belang­rijkste versie beschouwen.
 • Google let op de auto­ri­teit van de afzen­der – Gebeurt het plaat­sen – min of meer – gelijk­tijdig, dan kijkt Google bij het bepa­len van welke versie van een pagina de voor­keur heeft naar de afzen­der en de repu­ta­tie van beide web­sites. LinkedIn ‘kan’ dan voor­rang krijgen.

De vraag is dus eigenlijk: welke content wil je dat Google indexeert?

Is dat de eerst gepubliceerde, dan hoef je dus in prin­cipe niets of niet veel te doen.

Publiceer het artikel dan gewoon eerst op de eigen web­site. Pas na indexatie door Google kopieer je hem naar LinkedIn. Tenminste, als deze de voor­keur heeft en anders doe je het natuur­lijk andersom. Je kunt de indexatie [hier] en [hier] controleren.

Is dit niet voldoende? Dan kun je het volgende doen:

 

 • Zorg dat niet meer dan 1 op de 5 artikelen gepu­bli­ceerd op LinkedIn een dupli­caat van de web­site is.
 • Help Google door de inzet van de cano­ni­cal tag als je wilt dat die op LinkedIn geïn­dexeerd wordt.  Hierover meer in deel 2.

 

Conclusie
Dus je hoeft je geen grote zorgen te maken?

Eigenlijk hebben we de con­clu­sie al gegeven onder de kop ‘De gevaren van dupli­cate content’. Het antwoord is ja en ­nee. Wanneer je grip wilt hebben op welke versie Google toont, dan moet je daar­voor wel wat inspan­ningen leve­ren, maar je zult geen enorme straf­punten of penal­ties krijgen.

Die krijg je wel als Google vermoed dat er kwade bedoe­lingen in het spel zijn, maar zolang als het om content van een en dezelfde bron gaat… no worries!

Met zinnen herschrijven voorkom je geen dupli­cate content, dus bespaar je de moeite. Het kan anders!

Op die inspanningen zoomen we in deel 2 in. We leggen je dan uit welke stappen je kunt nemen en hoe je die kunt nemen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen

Op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk bloggen, SEO, conversie én mensen verbin­den aan het merk zijn wij een van de weinige specia­lis­ten in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Wij kunnen je dus ook helpen met dupli­cate content te voor­komen, bestaande proble­men hier­mee op te los­sen of voor de toekomst hier­voor de beste werk­wijze uit te zetten. En we leve­ren natuur­lijk altijd maatwerk.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81. Bij geen gehoor mag je mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home