Bloggen op LinkedIn • De voor­delen en de nadelen • 1/3

Bloggen op LinkedIn • De voordelen en de nadelen • 1/3

Voor je gaat bloggen op LinkedIn, is het belang­rijk om eerst een goede afwe­ging te maken of dit de moeite waard is. Dat het gratis is, is geen goede reden. Het belang­rijkste is dat het aansluit bij de (bedrijfs)doelen en de doel­groepen.

Heb je de tijd en de lange adem? Wat kun je er uiteinde­lijk van ver­wach­ten? Loont het wel de moeite? Kortom: wat zijn de voor­delen en wat zijn de nadelen? In deze serie zoomen we hierop in en gaan we op zoek naar de antwoorden. We zoomen in!

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 3 blog­artikelen zoomen we deze week in op de voor­delen en de nadelen van bloggen op LinkedIn.

  • Deel 1 – Hier vind je eerst een korte uitleg over wat bloggen op LinkedIn inhoudt en daarna zoomen we in op de eerste 2 voor­delen.
  • Deel 2 – Morgen beste­den we aandacht aan de volgende en laatste 5 voordelen.  Direct naar deel 2.
  • Deel 3 – Donderdag tijd voor de nadelen van bloggen op LinkedIn. Vervolgens sluiten we af en kun je aan de slag (als je dat wilt).  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bloggen en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Bloggen op LinkedIn in het kort

Wil je deze inleiding op basis van ‘Bloggen op LinkedIn • Moet dat ook nog? • Zin of onzin?’ overslaan? Klik dan op onder­staande button.

Bloggen op LinkedIn staat voor artikelen publi­ce­ren op LinkedIn via LinkedIn Articles. De ver­schil­len voor zakelijke publicisten tussen bloggen op het eigen kanaal en artikelen plaatsen op LinkedIn zijn nihil. De redenen en de doelen zijn hierdoor ook vrijwel identiek.

Belang­rijkste punten die je hierbij wel moet weten:

  • Alleen personen kunnen artikelen publiceren op LinkedIn, dus orga­ni­sa­ties en merken niet.
  • Artikelen ‘kunnen’ worden getoond in de newsfeeds van de connec­ties. De newsfeed is zicht­baar op de home­pagina van LinkedIn.
    Wanneer connec­ties reageren op artikelen, worden deze artikelen ook zicht­baar in de newsfeeds van hun connec­ties. Dat gebeurt ver­vol­gens ook weer bij de con­nec­ties van de con­nec­ties en zo komt de sneeuw­bal op gang. De verto­ningen in de newsfeeds zijn wel afhanke­lijk van het algoritme* van LinkedIn en die veran­dert regel­matig.
  • Google indexeert voor zijn zoek­machine LinkedIn en dus ook de artikelen op LinkedIn. Een artikel kan zomaar het juiste resul­taat zijn bij een daar ingege­ven zoek­opdracht en op de resul­taat-pagina’s* ver­schijnen.
  • LinkedIn biedt inte­res­sante statis­­tieken, meer dan bij bloggen op de meeste andere kanalen moge­lijk is. Dit geeft inzich­ten waar­­door je met de artikelen steeds meer waarde kunt leveren.

* Wij weten dat je woorden als resultaat-pagina’s ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Belangrijke voorkennis

We gaan in dit artikel ervan uit dat jij weet wat bloggen is en waarom het belang­rijk is. Mocht dat niet zo zijn, ga dan naar: Wat is bloggen? … en waarom is het zo belang­rijk voor meer business?. Sowieso is het een interessant artikel voor diegenen die nog twijfelen aan het nut van zakelijk bloggen.

Diegenen die niet bekend zijn met LinkedIn kunnen hier klikken voor een korte uitleg.

* LinkedIn heeft net als bijvoor­beeld Google, Facebook, Netflix een eigen algoritme. Content met veel attentie­waarde wordt hier­door langer en vaker getoond in de newsfeeds of start­pagina’s.

Let op: meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent

In dit blogartikel spreken we jou persoon­lijker aan dan we normaal doen. We gebruiken hier­voor meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent en dat is niet zomaar. Naast dat het per­cen­tage zelf­standig onder­nemers onder blog­gers in het algemeen al vrij hoog is, kunnen alleen personen die lid zijn van LinkedIn daar artikelen plaatsen. Organisaties en merken kunnen dat niet, ook niet op de bedrijfspagina. Zij kunnen wel via de bedrijfs­pagina de arti­ke­len delen met hun volgers.


Waarom is bloggen op LinkedIn interessant?

Het antwoord hierop is simpel: om meer te ver­kopen en om te bouwen aan autor­iteit. Autori­teit* is wat je nodig hebt om meer te ver­kopen. Hier­voor moet je je specia­lisme en exper­tise tonen (lees: bewijzen). Dit geldt op alle terreinen.

Als het gaat om zakelijke dienst­verlening is kennis delen al jaren een zeer waardevolle manier om te bouwen aan autori­teit. Dit vraagt wel om een lange adem. Je zult dus wel meer dan 1x en bij voorkeur regel­matig moeten publiceren.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

De voor­delen van bloggen op LinkedIn op een rijtje

De belangrijkste en interes­sant­ste voor­delen van bloggen op LinkedIn zijn over het algemeen:

Voordeel 1 en 2 bespreken we hier­onder en morgen zoomen we in deel 2 in op voordeel 3 tot en met 7.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

De nadelen van bloggen op LinkedIn ook alvast op een rijtje

De nadelen komen donderdag aan de beurt, maar voor de volledigheid zetten we ze hieronder alvast op een rijtje.

 

 

Voordeel 1
Zeer eenvoudig

Een inkoppertje, maar het is echt eenvoudig. Ben je gewend blogartikelen voor het eigen kanaal (website en/of app) te schrijven, dan kun je dat op LinkedIn vast en zeker ook wel.

Tip!  Schrijf altijd eerst offline, bijvoorbeeld in Word!

Wil je problemen voor­komen, schrijf dan altijd eerst je artikel in een tekst­programma. Denk hierbij dan aan pro­gram­ma’s als Word van Microsoft, Pages van Apple of Google Docs uiter­aard van Google. Het kan zelfs nog eenvoudiger. Op iedere Mac zit stan­daard Teksteditor en wat dacht je van Kladblok of Notepad op de meeste Windows-apparaten? Ook op de meeste smartphones zit stan­daard een app om ‘simple text’ mee te schrijven.

Natuur­lijk sla je het bestand goed op en bewaar je regel­matig. Kopieer de tekst pas naar LinkedIn als deze klaar is. Gaat er iets fout? Dan heb je altijd deze tekst nog.

Vertrouw NOOIT op geleende grond!

En als je slim bent, kopieer je na de opmaak in LinkedIn ook nog eens de html van je artikel naar je tekst­programma en sla je die goed op. Ook die kun je weer gebruiken, áls er iets fout mocht gaan. Kleine moeite, die – mocht het fout gaan – heel veel tijd én frustratie gaat schelen.

 

Voordeel 2
Beter vindbaar in Google

Ondertussen heb je uit onze blog­artikelen vast wel begrepen dat ‘relevante content’ – en dus ook goede blogartikelen op het eigen kanaal – door­gaans posi­tief worden gewaar­deerd door Google.* Hiermee verbetert de online vindbaar­heid. Ook hier­aan draagt bloggen op LinkedIn een flink steentje bij.

Google houdt voor zijn zoek­machine namelijk ook social media nauw­lettend in de gaten. Hier­voor indexeert Google – aan de hand van een algoritme – ook de artikelen op LinkedIn, waar­door deze artikelen in de zoek­resultaten van de zoek­machine kunnen verschijnen. Zo vergroot je met bloggen op LinkedIn de kans dat poten­tiële klanten en/of opdracht­gevers jou, de orga­ni­sa­tie en/of het merk vinden.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.


Duplicate content

Aan het kopiëren van blog­artikelen van het eigen kanaal naar LinkedIn kleven wel enkele risico’s, maar die zijn niet al te groot. Dit heeft te maken met Google en duplicate content. Hierop komen we binnen­kort terug.

 

Morgen verder

Morgen gaan we verder met deel 2 en bespreken dan de andere voordelen.

 

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding voor een goede start met bloggen op LinkedIn

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke sessie waarin we kijken hoe je met het blog op LinkedIn succesvol kunt worden.

We kijken naar hoe je waarde kunt creë­ren voor de doel­groepen aldaar. We gaan op zoek naar het antwoord op: wat hebben ze nodig om het blog te volgen en om klant te worden? Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vat­ten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig kan zijn om tot een goed verhaal te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WE R LINKED’. Eerst ‘Volgen’ mag altijd, maar is niet per se nodig.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home