Cookies en first, second en third party data [eenvoudige uitleg]

Cookies en first, second en third party data [eenvoudige uitleg]

Als je het hebt over cookies, de cookie­wet en de cookieless era, dan heb je het eigenlijk niet over 1 soort cookies, maar over 3 ver­schil­lende. Je spreekt dan over first, second en third party cookies. Voor ieder soort zijn er aparte regels in de wet opge­no­men. Net als voor de opslag van de data die de cookies en par­tijen ver­za­melen van hun klanten en van andere personen.

Je spreekt dan over first, second en third party data. Maar wie is wie en wat is wat in deze context? Wat mag wel en wat mag niet? We zoomen in en maken het een­voudig.

Dit blog­artikel is een direct vervolg op: Cookies • Wat zijn het en wat heb je eraan?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Wat gaan we doen (en hebben we gedaan)?

In de aanloop naar diverse blog­artikelen over de cookieless era en hoe je toch verder kunt zonder cookies, publiceren wij 4 inleidende artikelen. Dit is daarvan de 2e. Op deze manier hopen we dat wij jou zo volledig en helder moge­lijk infor­meren over waar je nu al mee te maken kan hebben of straks kan krijgen én over wat je sowieso op orde moet hebben als je cookies inzet. Ook niet geheel onbelangrijk.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat verstaan we onder data en cookies?

Voor we duiken in de beloofde onder­werpen, lijkt het ons wel handig als je eerst weet wat we met data en cookies bedoelen.


Wat zijn data?

Data – officieel (nog steeds) meer­voud, maar enkel­voud mag ook – zijn digi­tale gege­vens of infor­matie. Denk bij infor­matie aan infor­ma­tica, infor­matie-kunde en/of infor­matie-technologie (IT). De term data kun je in de context van cookies het beste vrij ver­ta­len in digitale privé-gegevens, gege­vens die betrekking hebben tot jouw persoon­lijke voor­keuren en dus privacy-gevoelig zijn.

Wij weten dat je woorden als infor­matie-kunde, infor­matie-technologie, privé-gege­vens ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Big data

De verzamelde data zijn in grote hoeveel­heden goud waard en dan kom je al snel bij de term ‘big data’ (massa-data). Big data – (inmiddels) enkelvoud – betekent handel en big data is ondertussen zelfs veel meer waard dan olie en goud. Dit gaat dus wel over handel in gege­vens die een direct en/of indirect verband hebben met de gege­vens behorend tot jouw privacy en die van anderen en daar wringt de kous.

Bescherming van onze data

Sinds 2018 wordt voor onze privacy deze data geregu­leerd onder de Europese regel­geving; de General Data Protection Regulation (GDPR). Om deze wet in Nederland in te voeren en te kunnen hand­haven, is de Algemene Verorde­ning Gegevens­bescherming (AVG) de vertaling naar ons bestaande wets­systeem.

Daarnaast stelde bijvoor­beeld Apple al in 2014 dat ‘privacy een funda­men­teel mensen­recht is’ en begon af te rekenen met cookies aan de hand van bepaal­de gebruikers­instellingen in Safari (de webbrowser van Apple). Met deze instellingen kan de gebrui­ker third party cookies wel of niet toestaan. De standaard-instelling staat op blokkeren en het leeuwen­deel van de gebruikers laat dat zo.

Wanneer privacy als een funda­men­teel mensen­recht wordt gezien, moet je daar ook naar handelen.

Het systeem dat Apple voor Safari ontwikkelde, kreeg de naam Intelligent Tracking Prevention (ITP). Door ITP zijn de cookies niet in staat om je gedrag te volgen, tenminste: niet als jij de­ standaard­instelling zo laat staan en dus niet zelf aanpast. Dit maakt het zoge­naamde targeten en retar­geten bij marketing- en advertentie-campagnes vrijwel kansloos.

Daarnaast werd de levensduur van cookies verkort en wel van 30 dagen naar 1 dag! dit maakt het vrij lastig om de buyer en customer journeys volledig te volgen.

Firefox volgde 5 jaar later en het altijd zo snelle Google is (op dit moment) nog bezig. Keer op keer komen ze met een prachtig excuus, maar er is nu toch duide­lijk beweging.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publi­catie en wanneer jij dit leest, kan de over­gang naar de cookieless era verder zijn of is dit al een feit. Dit kan ook leiden tot onver­wachte verande­ringen, nieuwe wetten en nieuwe inzichten. Hierdoor kan de inhoud van dit blogartikel dan alweer wat verouderd zijn. We hebben nou eenmaal geen glazen bol, maar houden je via onze blog­artikelen wel zo goed als moge­lijk op de hoogte van belang­rijke verande­ringen en hoe hiermee om te gaan. Met de gratis e‑mail­alert hoef je deze updates niet te missen.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Wat zijn en doen cookies?

Cookies zijn hele kleine digitale bestandjes met wat codes, meer zijn het niet. Ze zijn afkomstig van bezochte web­sites of apps en worden pas na de bekende toe­stemming opge­slagen in onder andere (web)browsers en apps van de ‘gasten’ (bezoekers en/of gebruikers). Cookies kunnen zaken in de gaten houden en opslaan. Denk hierbij aan voor­keuren (instellingen), hande­lingen en de inhoud van winkelmandjes.

Cookies zijn niet meer of minder dan hele kleine code-bestandjes die jouw hande­lingen regis­tre­ren en dit ver­volgens door­spelen aan de kunst­matige intelli­gentie.

Cookies hebben hierdoor voor zowel de aanbieder als de gast voor­delen. De aan­bieder begrijpt steeds beter wat de gast zoekt en wil. De web­site en/of app kan ver­volgens – op weg naar meer omzet of een ander doel – daarop worden aangepast. Jouw volgende bezoek aan de web­site of gebruik van de app zal hierdoor vergemakkelijken.

Tegelijk geef je – door het spoor dat je online achter­laat – ook veel van jezelf bloot. En dat is dus waar de kous begon te wringen. Je hebt name­lijk ook cookies die je achter­volgen over een groot deel van inter­net en via slimme techno­lo­gieën bijna jouw karakter en heime­lijke verlangens kunnen voor­spellen. Dankzij deze cookies zijn de hier­boven genoemde GDPR en AVG in het leven geroepen.

Cookies hebben vaak meerdere taken

In de code van een cookie zitten instructies voor het uitvoeren van bepaal­de taken. De cookie voert de meeste taken pas na jouw toe­stemming uit. Hierdoor verandert de cookie van naam en kan zelfs diverse namen krijgen.

Anders gezegd: afhanke­lijk van de taak die de cookie uitvoert, verandert zijn naam. Een cookie kan dus zowel first party cookie als third party cookie worden genoemd. Tegelijk kun je een cookie ook nog ana­ly­tische cookie, functio­nele cookie en tracking cookie noemen. En dat geldt allemaal voor een en dezelfde cookie!

 

Wat zijn…
First party data en first party cookies

First party data

Deze data worden rechtstreeks van de ‘gasten’ (bezoekers en/of gebrui­kers) en/of van klanten ver­­za­meld. Data uit eerste hand dus en dus zonder fac­tuur van een tweede of derde partij. Denk hierbij niet alleen aan gege­vens over wat iemand kan en doet op een web­site of in een app, maar ook aan gege­vens die op een andere manier zijn ver­­za­­meld. Je kunt dan denken aan het digitale klanten­bestand (CRM-systeem).

In het gunstigste geval worden deze data gecom­bi­neerd. Naam, adres en bezoekers­gedrag komen samen na toe­stemming van de gast. Het voor­deel is dat je veel weet van de huidige gasten en klanten en hun goed kunt bedienen, maar over andere (nieuwe) doelgroepen zegt het – helaas – niets of te weinig.


First party cookies

First party cookies behoren alleen tot de web­site die je bezoekt of alleen tot de app die je gebruikt. Dit zijn – wat ze noemen – ‘goede cookies’, want ze zijn er ook voor de gebruiker. Deze cookies dragen namelijk een flink steentje bij aan het gebruiksgemak.

First party cookies zorgen bijvoor­beeld voor:

  • het bijhouden van bezoekers­aantallen;
  • registratie van iemands surf­gedrag om te weten waar gasten vastlopen en wegklikken;
  • een beter werkende web­site of app, door:
    • de opslag van jouw voor­keuren (instellingen) met betrek­king tot die web­site of app;
    • het onthouden van ingevulde gege­vens en inge­geven keuzes (denk aan de voor­keurs­taal);
    • het voor­komen dat winkelmandjes worden geleegd (bijvoor­beeld wanneer je van pagina wisselt).

Analytische en functionele cookies zijn first party cookies

First party cookies stellen ook web-developers en app-developers in staat om gege­vens te ver­za­melen over hoe gasten de web­site of app gebrui­ken. Je noemt ze dan ana­ly­tische cookies. Deze term ben je vast al eens tegen­gekomen voor je een web­site of app ging gebrui­ken en je de cookies wel of niet kon accepteren.

Daarnaast onthouden first party cookies voor de gast de voor­keurs­taal en andere zaken. Infor­matie die ver­vol­gens dus weer bijdraagt aan een posi­tieve bezoekers­ervaring en gebruiks­ervaring. Je spreekt dan over functio­­nele cookies.

Analytische en functionele cookies zijn first party cookies, maar first party cookies zijn niet per se ana­ly­tische en functio­nele cookies. Meer uitleg over ana­ly­tische en functio­nele cookies vind je in de box hieronder.

Wat zijn analytische cookies en wat zijn functio­nele cookies?

Analytische cookies

Voor het beter functio­neren van de web­site, houden ana­ly­tische cookies bijvoor­beeld statis­tieken van het geheel aan ‘gasten’ bij. Ze meten de kwali­teit of effecti­vi­teit van een web­site. Deze cookies mogen zonder toe­stemming worden ingezet om de web­site te verbeteren, maar alleen als deze cookies geen tot minimale gevol­gen voor de privacy van gasten hebben. Voor apps en online dienst­verle­ning geldt hetzelfde principe.  Lees meer.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed functio­neren van de web­site en mogen worden ingezet om de web­site te laten doen wat die moet doen. Denk hierbij aan webshops en aan online dienst­verlening. Functio­nele cookies onthouden bijvoor­beeld de inhoud van het winkel­mandje, zorgen ervoor dat er kan worden ingelogd en je ook ingelogd blijft. Ze helpen met de taal veran­deren en ont­houden deze en andere voor­keuren.

Ook deze cookies mogen zonder toe­stemming worden ingezet om de web­site prettiger te laten werken, maar alleen als deze cookies geen tot mini­male gevol­gen voor de privacy van gasten hebben. Ook hier geldt voor apps hetzelfde principe.  Lees meer.

 

Vallen deze cookies wel of niet buiten de wettelijke bepalingen?

Omdat deze ana­ly­tische en functio­nele cookies geen of weinig inbreuk op de privacy maken, vallen ze buiten de wetten die er zijn om onze online privacy te bescher­men. De norm die hierbij geldt, is: zolang de privacy niet in het geding komt, is de wet hierop niet van toe­pas­sing. Voor first party cookies is dus geen toe­stem­ming van de gast nodig én dat is nou juist het grijze gebied.

Daarom is het raadzaam de gast toch altijd te infor­meren over de gebruikte cookies, maar hierover over 2 weken meer. Als je dit blog­artikel over de cookie­wet, de GDPR, de AVG en onze privacy niet wilt missen en je hebt dat nog niet gedaan, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

Verder inzoomen?  Ondertussen kun je gaan naar:

Google Analytics

Het gros van de Nederlandse web­sites maakt gebruik van Google Analytics om deze inzichten te verkrij­gen. Google Analytics maakt zowel gebruik van first als third party cookies.

Houdbaarheid

Op het moment van schrijven is de periode dat deze gege­vens worden bewaard in Safari (Apple) en Firefox teruggebracht van 30 dagen naar 24 uur. Chrome (Google) zegt snel te volgen en er zijn al veranderingen merkbaar.

 

Wat zijn…
Second party data en second party cookies

Second party data

Dit zijn gege­vens die tussen 2 partijen worden uit­gewis­seld. Dit kun je zien als first party data die worden over­gedragen aan of gedeeld worden met partij nummer 2. Deze data zijn inte­res­sant voor partijen met dezelfde doel­groep(en). Dit mag alleen na toe­stemming van de mensen waar de data van zijn verzameld.


Second party cookies

Second party cookies hebben alleen betrekking op organi­sa­ties onderling en hebben een veel kleinere impact op onze privacy dan third party cookies. Deze cookies komen niet veel voor.

 

Wat zijn…
Third party data en third party cookies

Third party data

Third party data worden ver­za­meld door partijen die daarvan hun (big) business hebben gemaakt. Deze par­tijen hebben geen directe relatie met de personen waarvan de gege­vens worden ver­za­meld, maar ver­za­melen hun data met name via een enorm groot netwerk aan aangesloten adver­teer­ders en/of de social-media-platformen. Hiervoor zijn third party cookies essentieel.

Vaak zijn dit de grote partijen die adverteer-mogelijk­heden aan­bieden. Denk hierbij aan Google Ads [voorheen AdWords] en Meta for Business (de eigenaar van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp). Het kunnen echter ook partijen zijn die alleen data ver­za­me­len, vertalen en ver­han­delen.


Third party cookies

Hoe is het moge­lijk dat jij op de ene web­site of in de ene app een adver­ten­tie te zien krijgt van het product dat je niet zo heel lang daarvoor hebt bekeken op een andere web­site? Dit is dankzij het spoor dat jij digi­taal achter­laat en wordt geregis­treerd door third party cookies. Vervol­gens wordt dit spoor vertaald met behulp van kunst­matige intelli­gentie (AI) en ingezet voor advertentie-doeleinden.

Met de inzet van third party cookies kunnen adver­teerders de bezoeken en activiteiten van gasten niet alleen op hun eigen web­site en/of in app bijhouden, maar ook daarbuiten. Deze cookies en de daaruit afkom­stige data zijn noodzake­lijk voor met name targe­ting en retar­ge­ting en het meten van de advertentie-resultaten. Om dit tot stand te brengen, zit hier vaak een bedrijf tussen dat is gespe­cia­liseerd in data en/of online adverteren.

Een vrij groot online spoor in beeld

Third party cookies worden meestal gebruikt voor tracking-doeleinden en andere (digitale) advertentie-doeleinden. Deze cookies regis­treren hier­voor een enorm groot deel van ons persoon­lijke internet-gebruik. Third party cookies zijn dus duide­lijk zeer belang­rijk als het om digitale reclame gaat, maar zorgen wel voor grote kwets­baar­heid van onze privacy-gevoelige en andere persoon­lijke gege­vens en dus onze privacy.

Kwetsbaarheid van onze privacy‑gevoelige gegevens

De door de third party cookies ver­za­mel­de data hebben onder andere betrekking op jouw klik­gedrag [waar en wanneer?] en de adver­ten­ties die je bekijkt [welke en hoe vaak?]. De inge­zette cookies volgen jou hier­voor op de voet en worden dan ook tracking cookies genoemd.

Met behulp van kunst­matige intelli­gentie (AI) wordt er een profiel van jou samen­gesteld. Aan de hand van dat profiel kan AI inschatten waarop jij schakelt en zo jouw gedrag beïn­vloeden.

Toepassingen third party cookies

Gerichte (persoon­lijke, geadres­seerde) online-marketing-campagnes steunen volledig op kunst­matige intelli­gentie (AI). Het is name­lijk AI die de door de third party cookies ver­za­melde data omzet. Daarom worden third party cookies vooral gebruikt voor targe­ting en retargeting, maar dat is dus niet alles. Ze zijn namelijk om nog meer redenen voor adver­teerders en marke­teers zeer interessant.

In grove lijnen komt het op het volgende neer, maar er zijn meer toe­pas­sings­­moge­lijk­heden te noemen.

Third party cookies kunnen worden ingezet voor:

Optimaliseren buyer en customer journeys

Third party cookies zijn cruciaal om de gehele buyer en customer journey te begrijpen. Dit begrip is belang­rijk voor de conversie-optimalisatie. Third party cookies vertellen je namelijk heel veel over dat deel van de reis dat zich afspeelt buiten de web­site en/of app. Dit is vaak het begin van de reis die (hopelijk) wordt voltooid op de web­site of in de app.

Als adver­teerder wil je natuur­lijk zoveel moge­lijk rendement van je advertentie-budget en dus weten waar de beste reizigers zich bevin­den. Aansluitend wil je voor het opti­ma­li­seren van de web­site en/of app, weten wat deze mensen ver­volgens zoeken op de web­site of in de app. De mensen die de content ver­zorgen, kunnen dan zorgen dat de content voldoet aan deze infor­matie-behoefte.

 

De derde partij

Zoals de naam al aangeeft, worden third party cookies gemaakt en geplaatst door derden. Een derde partij is een andere online iden­ti­teit dan de web­site waar­mee een bezoe­ker op dat moment inter­actie heeft. Hetzelfde prin­cipe geldt voor apps.

Een third party cookie kan ook eerst een first party cookie geweest zijn. We leggen dit na onder­staande boxen op een andere manier uit.

Wat is cross domain tracking?

Kort door de bocht staat cross domain tracking voor het aan elkaar koppe­len van afzonder­lijke web­sites en wordt ook wel simpel­weg ‘site koppelen’ genoemd. Een web­site is een domein, net als een app. Dus ook apps kunnen met elkaar worden gekoppeld, net als apps met web­sites en andersom.

Cross domain tracking zorgt ervoor dat ver­schil­lende domeinen hun data kunnen door­geven. Dit gebeurt met behulp van tracking cookies. Op deze manier kunnen activiteiten nauwkeurig worden toe­ge­schre­ven aan een en dezelfde ‘gast’, maar dat kan dus alleen plaats­vinden zolang die gast op beide of op nog meer gekop­pel­de domei­nen actief was en/of is.

Een voor­beeld

Een zeer duide­lijk voor­beeld hier­van is het af­reke­nen met iDeal of een credit card. Met de tussen­komst van een partij als Mollie of Adyen worden bank en winkel met elkaar verbonden en kun jij in korte tijd je bestelling afronden.

Het resultaat van dit voor­beeld mag dan wel direct duide­lijk merk­baar zijn, maar bij de meeste toe­pas­singen merkt de gast hier in eerste instantie niets van. Een adver­ten­tie voor het product dat bekeken is op een van de domei­nen, wordt jou pas later getoond. Je weet nu dat dat het resul­taat is van een online achter­volging; van cross domain tracking.

De truc zit in de uitgaande links

Normaal is het zo dat als een bezoek aan domein A via een uit­gaande link overgaat in een bezoek aan domein B, dit als een apart bezoek telt. Door de domei­nen met elkaar te kop­pelen, blijft het 1 bezoek en is de gast goed te volgen.
Kliks op uitgaande links behorend bij de gekop­pelde domein(en) worden hierbij genegeerd als zijnde uitgaande links.

Synoniemen

Cross domain tracking wordt ook wel cross site tracking genoemd. Daarnaast heb je nog cross app tracking, maar cross domain tracking en cross app tracking komen in principe op het­zelfde neer.

Cross domain tracking is ook een onderdeel van Google Analytics.

Wat is ad serving?

Ad serving is een stukje techniek om keuzes met betrekking tot het online adver­te­ren te ver­gemak­ke­lijken. Het helpt de adver­teerder bij het instel­len van de cam­pagnes, maar ad serving is ook de techniek die bepaalt wat de meest geschikte adver­ten­tie is voor diegene die het te zien krijgt en die dan ver­vol­gens toont aan die ontvanger. Kortom:

Ad serving helpt bij het instellen, uitvoeren, auto­ma­ti­seren en optimaliseren van taken die horen bij het online adverteren.

Met de inzet van ad serving wordt het proces van het leveren van adver­ten­ties aan kijkers via een ad server beschreven. Ook dit is weer moge­lijk op basis van complexe instructies, regels (als van een regle­ment; zie verder de lijst in de box hier­onder) en algoritmen. Op dit moment kan dit nog niet zonder de inzet van third party cookies of tech­nieken die hier heel sterk op lijken.

Misschien is dit allemaal wat te technisch en te diep­gaand, dus laten we eens kijken naar wat dit betekent voor bijvoor­beeld adver­teerders?

In normale taal

Ad serving kan adver­teerders infor­meren over de voor­keuren van de ont­vanger (target audience of doelgroep) en de pres­ta­ties van de adver­ten­ties. Dit gebeurt door de inzet van kunst­matige intelli­gentie (AI) op basis van de door cookies ver­za­melde data.

Ad serving helpt bij de te maken keuzes met betrek­king tot targe­ting en retargeting. Naast adver­teer­ders zijn op dezelfde manier andere groepen te bedienen. Denk hierbij aan publishers en advertentie-aanbieders.

Publishers

Publishers zijn die par­tijen met de web­sites en apps waarop de adver­ten­ties worden vertoond. Zij gebrui­ken ad serving om de adver­ten­ties te kunnen tonen aan hun ‘gasten’, maar kunnen vaak ook zelf hier nog in enige mate sturing aan geven. De adver­ten­ties mogen natuur­lijk niet het merkgevoel schaden en op adver­ten­ties van de concurrentie zit je als publisher ook niet te wachten.

Online advertentie-bureaus bieden adver­ten­ties aan bij meer­dere publishers. Zij gebruiken ad serving om de adver­ten­ties over meer­dere domeinen/publishers te beheren en te volgen. De resul­taten kunnen zij dan ver­vol­gens weer rappor­teren aan hun adver­teerders.

De regels

Regels omvatten de criteria (voor­keuren of instruc­ties) voor het instellen van de campagnes en ver­vol­gens verwerkt de kunst­matige intelli­gentie (AI) deze infor­matie razend­snel om de juiste adver­ten­tie te bepalen, op te roepen en te tonen.

Denk hierbij aan:

*Share Of Voice (SOV) is een meetmodel voor media-uitgaven van een adver­teerder ten opzichte van de markt of concurrentie. Het gaat over het delen van posts, adver­ten­ties en andere merkgerelateerde zaken. SOV is een maatstaf voor de zichtbaarheid van het merk en de mate waarin het merk het gesprek in de branche domineert.
** Placement targe­ting biedt de mogelijk­heid om aan te geven op welke web­sites en apps de adver­ten­ties zouden moeten verschijnen.

 

Van first naar third dankzij cross domain tracking

We tipten het hierboven al even aan, maar een cookie kan eenvoudig van taak en naam veranderen. Technisch gezien is er dan ook weinig verschil tussen third party cookies en first party cookies. Het is in de meeste gevallen hetzelfde type bestandje. Het verschil zit hem in de instructies.

De first party is de partij die de cookie plaatst. De third party is de partij die de cookie van een andere partij wakker schudt.

Na jouw toe­stemming werd eerder door een web­site die je op dat moment bezocht, een third party cookie als zijnde een first party cookie geplaatst. Dat was op dat moment de eerste partij en de cookie is en blijft daaraan als eerste gekop­peld. Bij bezoek aan een andere web­site, kan deze andere partij die first party cookie van de eerste partij wakker schudden. Ze moeten hier­voor wel bij hetzelfde netwerk van adver­teerders zijn aangesloten.

De cookie die eerst first party cookie heette, heet nu opeens third party cookie. Zo veranderen cookies van naam en kan jij worden gevolgd over verschillende web­sites en apps; oftewel: cross domain tracking.

Hoe gaat het ver­za­melen van de data in zijn werk?

Stap 1 en first party cookies

Je landt op een bepaal­de web­site (B), maar daar­voor was je al eens op een web­site van een aan deze partij verbonden andere partij (A). Deze web­sites worden met elkaar verbonden door data-bedrijven of online advertentie-bureaus. Partij­en die dit onder­ling met elkaar regelen, zijn nauwe­lijks te vinden.

Dus allereerst bezocht je een web­site van een andere partij (A) die na jouw toe­stemming een of meer­dere cookies in jouw (web)browser heeft opge­slagen. Dat is op dat moment de eerste partij en levert de first party cookie.

Stap 2 en third party cookies

Vervolgens kom je op die ‘bepaal­de web­site’ (B). Dan is deze op dat moment de eerste partij, maar ten aanzien van de eerder geplaatste cookie de derde partij. Grote kans dat nu door deze derde partij (B) de reeds bestaande cookie van eerste partij (A) wordt opgevraagd. Alleen noem je die nu niet meer first party cookie, maar third party cookie.

En dan…

De eerste partij is dus altijd de web­site die je op dat moment bezoekt. De derde partij is dan voor jou niet in zicht, maar voor de kunst­matige intelli­gentie (AI) wel. Zo wordt uit jouw zicht en zonder dat je het merkt, jouw surf­gedrag op en tussen web­sites (en apps) nauw­lettend geob­ser­veerd en geregis­treerd. Uiteinde­lijk worden deze data meestal vertaald naar de adver­ten­ties die je te zien krijgt.

Wat gebeurt er met de verzamelde data?

Van alle verzamelde data worden uit­einde­lijk met behulp van kunst­matige intelli­gentie (AI) de persoon­lijke inte­resses afgeleid. Ook kunnen hierna de gebruikers­profielen (profiling) en de zoge­naamde ‘insights’ van de doel­groepen worden opgesteld. Dit is wat het moge­lijk maakt om gerichte adver­ten­ties te tonen aan de betref­fende gast of deze gast een andere behande­ling te geven; oftewel: adver­ten­ties en andere zaken kunnen nu worden gepersonaliseerd.

Deze data hebben dus betrekking op gigantisch veel personen, is te koop en/of wordt ingezet voor de adverteer-mogelijkheden; voor het zogenaamde targeten en retargeten.

Investering versus opbrengst

Wil je deze data als kleine organi­sa­tie kopen met als doel meer klanten? Dan krijg je te maken met allerlei verfijnde en complexe processen om deze data om te zetten in meer klanten. Pro­ces­sen waaraan wij zelfs niet eens beginnen. Het is voor de meeste par­tij­­en voor­de­liger – en veel slimmer – om gebruik te maken van de bestaande mogelijk­heden voor adver­te­ren aangeboden door bedrijven die daarin zijn gespe­cialiseerd.

Vallen third party cookies wel of niet buiten wettelijke bepalingen?

Hierover kunnen we kort zijn: third party cookies vallen (op moment van schrijven) altijd onder wettelijke bepa­lingen. Zowel de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) als de Nederlandse vertaalslag in de Algemene Verorde­ning Gegevens­bescherming (AVG) zijn hierop van toe­passing.  Lees meer.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel hebben we onderstaande bron­nen geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vulling op onze eigen kennis, ervaring en inzichten gebruikt.

 

 

En toen?

Nu we ‘alles’ weten over data en cookies, kunnen we in onze vol­gen­de blog­artikelen inzoomen op de wette­lijke regule­ring van cookies en de bescher­ming van onze privacy-gevoelige en andere per­soon­lijke gegevens. Dit zijn de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de Nederlandse Algemene Verorde­ning Gegevens­bescherming (AVG). Daarna duiken we dieper in de cookieless era.

De keuze voor deze volgorde heeft te maken met dat deze wetten niet direct veranderen. Of er straks nou wel of geen cookies meer zijn, de data over anderen moeten altijd maxi­maal beschermd zijn. Belang­rijk is dit zo snel moge­lijk goed te regelen en dui­de­lijk ken­baar te maken aan bezoe­kers van web­sites, gebrui­kers van apps en/of andere personen waar­over data wordt ver­zameld. Tenminste, als dit niet al gebeurd is.

Start nu met voorbereiden

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home