Wat is een huisstijl nou écht? … en wat is de rol ervan voor een sterk merk?

Wat is een huisstijl nou écht? … en wat is de rol ervan voor een sterk merk?

Wat is een huisstijl? Het antwoord lijkt zo simpel, maar is eigen­lijk niet snel goed te geven. Ook zal niet ieder­een hetzelfde antwoord geven. Eigenlijk gaat het om de stijl van het huis, de stijl van het merk.

Net als jouw kleding­stijl jou onder­scheidt van je collega, je buurman, et cetera, onder­scheidt een merk zich van zijn concur­renten met de huisstijl. Het is een onder­deel van de identiteit. Het is belang­rijk, maar ook niet alles­zeggend. Tijd om in te zoomen!

De huisstijl is voor een merk wel heel belang­rijk om zich duide­lijk ‘visueel’ te onder­schei­den van de concur­rentie. Wanneer je dan alleen spreekt over een logo en een visite­kaartje, doe je de huisstijl toch echt tekort. Máár met een huisstijl ben je ook nog geen sterk merk. Dit klinkt nogal tegenstrijdig of op zijn minst verwarrend. We leggen je het in dit blogartikel alle­maal uit.

Wat staat er op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visuele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

We beginnen onze reis hier, bij Huisstijl en het belang ervan. We bezich­ti­gen hoe je eraan komt en reizen dan door naar de eisen waar­aan een goede Huisstijl moet voldoen. Maar we brengen eerst nog even een bezoek aan de overeen­komsten en verschil­len tussen Huisstijl en Cor­po­rate Iden­tity. Laten we gaan!


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is een huisstijl?

Onze definitie

De huisstijl is de leidraad voor de unieke visuele presen­tatie van een merk, dat aan de hand van de kern- en merk­waarden deze herken­baar vertegen­woordigt.


Met andere woorden

Een huisstijl is de zicht­bare stijl van het huis. Het is de stijl die je ziet van het ‘huis’, van het merk. Veel meer is het eigenlijk niet, maar een goed gekozen én goed door­­ge­voerde huisstijl zorgt wel voor de visuele herken­baar­heid van het merk. Dit is natuur­lijk niet onbelang­rijk te noemen.

Bewuste keuze voor de presentatie van het merk

Een goede huisstijl is dan ook een zeer bewuste keuze in teken van de visuele presen­tatie van het merk naar de buiten­wereld. Zie de huis­stijl als de manier waarop jij je kleedt. Hier­mee geef je anderen een krach­tige eerste visuele indruk van wie je bent.

Met wat je draagt, vertel je anderen voor een deel wie je bent en help je ze ook nog om jou visueel eenvoudig en snel te herkennen. Jouw kleding­stijl is een stukje van jouw iden­titeit. Zelfs als je niets om mode geeft, zal jouw kleding anderen dat vertellen. Voor een merk en een huisstijl geldt hetzelfde.

Oftewel:

De huisstijl zorgt dus NIET voor alle merk­signalen. Zover komt de kracht ervan nou ook weer niet.

Waaraan kun je bij de huisstijl denken?

Bij de huisstijl kun je denken aan visuele – grafische – elementen als het logo, de kleuren en het letter­type. Beeld­materiaal en andere visuele elementen horen ook vaak in dit rijtje thuis. Zelfs de manier waarop deze elemen­ten moeten worden gebruikt, vormt een onder­deel van de huisstijl.

De huisstijl heeft dus vooral te maken met grafisch ontwerp en vormgeving.

Grafische vormen, kleuren en lettertypen zijn de sleutels tot een krachtige huisstijl.

Zoals je ziet, neemt de huis­stijl hier­mee ‘een groot deel van de visuele presen­tatie van het merk naar de buiten­wereld’ voor zijn rekening of heeft hierop enorm grote invloed. Zonder de huis­stijl mis je als merk herken­baar­heid, maar die herken­baar­heid is natuur­lijk ook sterk afhankelijk van herhaling.

Het continu inzetten van de huisstijl-elementen is dan ook meer dan belang­rijk. Daarom moet een huisstijl ‘consis­tent’ worden gebruikt… anders gaat het niet werken.

In de prak­tijk wordt het woord ‘consis­tent’ en ‘huisstijl’ vaak in een adem genoemd en dat is ook niet zo vreemd. Door een eenheid in de visuele uitstra­ling te creëren, bouwt een orga­ni­sa­tie aan herken­baar­heid en betrouw­baar­heid bij zijn doel­groep(en).

En ja, je moet de huisstijl ook consis­tent toepassen, wil het de waarde bieden die het kan bieden.

Richtlijnen voor gebruik van de huisstijl vind je doorgaans in het huisstijl-handboek. Het huisstijl-handboek is natuur­lijk ook een bezoek waard tijdens onze reis van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’. Het verslag van deze excursie met daarin een leuk stukje geschiedenis, vind je door op de link te klikken.

Maar de huisstijl zegt dus ook niet alles

Maar een huisstijl is zeker niet alles bepa­lend. Net als bij mensen. Je hebt mensen die zich keurig kleden, maar zich onder­tussen als een hufter gedra­gen of het gewoon ronduit zijn. Soms is de huisstijl dan ook niet meer dan een dun laagje chroom om het schroot eronder te verbergen.

Ondanks dat de kracht van een merk niet van de huisstijl afhangt, is het wel een onmis­baar onderdeel.

De huisstijl is natuurlijk wel belang­rijk, maar om een sterk merk te bouwen is er véél meer nodig. Het is dan ook belang­rijk te beseffen dat merken niet worden gebouwd door grafisch ontwerpers, maar dat ze daarbij wel onmis­baar zijn. Laten we dan na onder­staande box eerst maar eens de waarde van de huisstijl bekijken.

Waar komt de term huis in huisstijl vandaan?

De term ‘huisstijl’ komt oorspronkelijk uit de wereld van de grafische vormgeving. Is dat even verrassend?! Hier­over straks meer. Maar waarom ‘huis’ in ‘huisstijl’? ‘Huis’ verwijst hierin niet naar een fysiek huis of een gebouw, maar heeft een sym­bo­lische bete­ke­nis. Veel verder dan dat komen we niet in onze zoektocht naar het antwoord.

Dit betekent dus dat we moeten toegeven dat we niet exact hebben kunnen achter­halen waar de term ‘huis’ in huisstijl vandaan komt, en toch zien wij een duide­lijk verband met ‘Huis van…’ en ‘House of …’.

In het Nederlands

Wanneer je deze combinatie in het Nederlands tegenkomt, heeft het vaak te maken met de markt waar de organi­sa­tie zich op richt. Het kan ook gerela­teerd zijn aan de oorsprong of met de identiteit van de orga­ni­sa­tie in kwestie.

Denk maar eens aan huis van bewaring, Huis van Verhalen, Huis van het Boek en Huis van Oranje (officieel Huis Oranje-Nassau). En wat dacht je van wijn­huizen, koffie­huizen, thee­huisjes en natuur­lijk pannen­koekenhuizen.

In het Engels

In het Engels wordt de uitdrukking ‘House of…’ ook gebruikt in de context van orga­ni­sa­ties. Het gaat dan vaak om een groep van merken, divisies of produc­ten aan te duiden. Deze groep valt dan onder hetzelfde over­koe­pe­lende moeder­bedrijf.

Hierbij kun je denken aan Unilever, Procter & Gamble (P&G) en Nestlé. Ook The Estée Lauder Companies, H&M Group en The Walt Disney Company zijn voorbeelden.

Op de laatste komen we na deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ uitge­breid terug. We doen dit als we inzoomen op het nut van korte video’s voor lokale (zakelijke) dienstverleners. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Nog even voor de duidelijkheid

Ondanks dat de term ‘huis’ in ‘huisstijl’ hier­mee verbon­den zou kunnen zijn, is het echter niet zo dat we zeggen dat de term huis­stijl hier­mee een directe relatie heeft. We zien alleen een duide­lijke relatie tussen het symbolische gebruik van ‘huis’ in deze zake­lijke contexten.

Op de oorsprong van de term ‘huisstijl’ komen we terug in de volgende box.

 

Waarom is een goede en doordachte huisstijl belangrijk?

Voor we ons verder verdiepen, is het belang­rijk om eerst de waarde van de huisstijl helder te hebben.

De waarde voor de branding

Ondanks dat de huisstijl niet alles­bepalend is, speelt een goed ontworpen huisstijl wel een onmis­bare (!) rol bij het opbou­wen van een sterk merk en dus bij de branding. De huisstijl moet helpen het merk­gevoel en de merk­belofte over te dragen op de buiten­wereld. Het moet merk­identiteit commu­ni­ce­ren én verster­ken en zo bijdra­gen aan de totale merk­beleving.

Net zoals kleding niet de volledige persoonlijkheid van iemand bepaalt, is een huisstijl niet het enige dat de kracht van een merk bepaalt.

Of het nu gaat om de website en/of de app, digitale of gedrukte uitingen, een ‘consis­tente’ huisstijl zorgt voor eenheid in de visuele uitingen van een merk. Het zorgt voor een samen­hangende merk­beleving op alle kanalen en touchpoints.

Deze eenheid zorgt ervoor dat het merk herken­baar blijft en overal dezelfde bood­schap (merk­belofte) over­brengt. Dit vergroot de kans op een positieve merk­beleving en zou de betrok­ken­heid van de doel­groep(en) en het vertrouwen in het merk vergroten.

Als alles goed gaat, zal een goed door­ge­voerde huisstijl een positieve bijdrage leveren aan het positio­neren van het merk in de markt. Het is dan ook belang­rijk dat de huisstijl overeen­komt met de corpo­rate iden­tity om als onder­deel hiervan mee te bouwen aan een sterke en herken­bare merkidentiteit.

Andere onmisbare functies van de huisstijl

 • Krachtige eerste en professionele indruk;
 • visuele herkenbaarheid;
 • onderscheid van andere merken;
 • tool voor marketing en reclame.

Waar komt de term huisstijl vandaan?

De term huisstijl komt oorspronkelijk uit de wereld van de grafische vormgeving. Het begrip werd in de jaren 50 van de vorige eeuw geïntro­du­ceerd door de Nederlandse grafisch ontwerper Pieter Brattinga.

Hij gebruikte de term om het belang van ‘een samen­hangende visuele iden­titeit’ voor een orga­ni­sa­tie te benadrukken. Dit op een manier en met de doel­stel­lingen zoals we in dit blogartikel omschrijven.

Nadat de term huisstijl was geïntroduceerd, raakte deze al snel ingeburgerd in de grafische en reclamewereld.

Al snel raakte de term ingeburgerd bij Nederlands­talige grafische ontwerpers, ontwerp- en reclame­bureaus. Een letter­lijke verta­ling in andere talen is er niet. Je kunt huisstijl ook niet een-op-een vervangen door corpo­rate iden­tity, omdat de corpo­rate iden­tity op een veel breder gebied betrekking heeft.

Buitenlandse termen

Toch zijn er wel buiten­landse termen te vinden die bedoeld zijn voor min of meer hetzelfde als de huisstijl. We noemen enkele ‘equivalenten’:

 • corporate design (Engels, internationaal);
 • Unternehmenserscheinungsbild (Duits);
 • identité visuelle en charte graphique (Frans);
 • identidade visual en imagem corporativa (Portugees);
 • grafisk profil en visuell identitet (Noors);
 • grafískur stíll (IJslands);
 • vizualna identiteta (Sloveens);
 • визуален идентитет (vizualen identitet, Bulgaars).

Hierin zie je vooral de woorden visueel, iden­titeit en grafisch steeds weer terug­komen, ook in de talen die we niet hebben genoemd. Besef wel dat in iedere taal toch weer net wat verschil met onze term ‘huisstijl’ kan zitten.

 

Waaruit bestaat een huisstijl?

Een huisstijl bestaat uit verschil­lende visuele elementen én richt­lijnen die samen zorgen voor de juiste impact. Samen zorgen deze elementen voor de zaken die we zojuist hebben beschreven.

Nu zijn er voor huisstijlen geen vaste regels, maar zie je wel bij iedere krachtige huisstijl de onderstaande elementen terug. Er kunnen meer elementen ingezet worden, maar hier­onder de meestvoorkomende.

 

 • Logo – Het logo is/was ronduit het belang­rijkste element van de huisstijl. Het logo kan bestaan uit een combi­natie van beeld en tekst, maar ook uit alleen tekst. Het moet enorm goed herken­baar zijn en de merk­identiteit optimaal weer­spie­ge­len. Denk ook aan varian­ten als de favicon en de Twibbon.
 • Kleurgebruik – Een palet aan kleuren die ook consis­tent moeten worden toege­past. Anno 2024 zijn kleuren bijna net zo belang­rijk of misschien wel belang­rijker dan het logo om het merk in dit digitale tijdperk te duiden. Daar­naast zijn kleuren ook krachtige elementen om emoties op te roepen. Vaak worden er primaire huis­stijl-­kleuren en zoge­naamde steun­kleuren gekozen. Buiten deze kleuren zouden er geen andere kleuren gebruikt mogen worden.
 • Typografie – De letter­typen die worden gebruikt en de manier waarop ze mogen worden gebruikt. Meestal worden er 1 of 2 font-families gekozen die overal worden gebruikt. Het komt voor dat niet alle varianten mogen worden gebruikt en dat merken hun eigen font laten ontwikkelen.  Lees meer.
 • Beeldmateriaal – Specifieke karak­te­ris­tieke afbeel­dingen, illus­tra­ties en bewe­gende beelden kunnen worden gebruikt om de huisstijl aan te vullen en te verster­ken. Dit wordt ook wel beeld­taal genoemd (zie de box hieronder) en tegen­woordig is het niet uitzonder­lijk als deze elementen ook kunnen bewegen.
 • Visuele elementen – Visuele elementen als grafische vormen, lijnen, patro­nen en (eenvou­dige) illus­tra­ties kunnen worden gebruikt voor meer visuele impact. Een element kan soms zelfs zo sterk zijn, dat het het logo over­stijgt. Denk aan de 3 strepen van Adidas. (Het is pas sinds de laatste jaren dat deze zijn opgenomen in het logo.)
 • Ontwerprichtlijnen – Specifieke richt­lijnen en regels voor de manier waarop alle visuele elementen worden samen­gevoegd en wordt omge­gaan met witruimte, maakt ook vaak deel uit van de huisstijl.

Het is bijna overbodig te vermelden, dat aan alle genoemde elementen het merk feilloos herken­baar moet zijn en ze het imago ervan moeten versterken.

Het is belangrijk om richt­lijnen te hebben voor het gebruik van de huisstijl, zodat deze consis­tent wordt toege­past door alle partijen die met de huisstijl moeten werken. Op deze richt­lijnen komen we terug in ‘Wat is een huisstijl-handboek en wat moet erin? + een stukje geschiedenis’.

Wat is beeldtaal?

Beeldtaal omvat alle aspecten die ervoor zorgen dat je iets of iemand direct herkent. Of het nu gaat om reclame van Hema, Coolblue, Suitsupply, Apple of Centraal beheer Achmea, of om schilde­rijen van Karel Appel, Salvador Dali of Keith Haring, je weet direct of vrij snel wat van wie is. Samenspel van kleur­gebruik, techniek, herhaling, stijl en emotie speelt hierbij een grote rol.

Beeldtaal stelt mensen in staat om snel informatie te begrijpen en een emotionele connectie te maken met de bood­schap of het merk.

Beeldtaal maakt gebruik van visuele elementen zoals afbeel­dingen, symbolen, iconen, pictogrammen en andere grafische elementen, om bood­schappen over te brengen en infor­ma­tie te com­muni­ceren. Het benut de kracht van visuele stimuli om concep­ten, ideeën en emoties over te brengen zonder afhanke­lijk te zijn van woorden.

Beeldtaal heeft verschil­len­de vormen en stijlen. Het wordt veel gebruikt in reclame, grafische vormgeving, branding en commu­ni­ca­tie om impact­volle visuele bood­schappen te creëren.

Verschil beeldtaal en visuele identiteit

Tussen beeldtaal en visuele iden­ti­teit zit weinig verschil. Zowel beeld­taal als visuele iden­titeit zijn een onder­deel van de merk­identiteit. Beide gaan over de herken­baar­heid van een merk op basis van meerdere visuele aspecten. Ze gaan over het oproe­pen van de juiste emoties in het voor­deel van het merk en horen zorg­vuldig en nauw­gezet op elkaar te worden afgestemd.

Verder inzoomen?

Ondertussen kun je gaan naar het kopje ‘Wat is beeld­taal?’ in ‘Wat zijn merk­elementen en merk­signalen, en de verschillen?

 

Waar zie je de huisstijl terug?

Denk bij de huisstijl aan het visuele aspect van de identiteit; aan de vormgeving hiervan én aan de richt­lijnen hiervoor. Denk aan de belang­rijkste visuele commu­ni­catie-middelen en dus aan de visuele merk­elementen.


Waar zie je de huisstijl het duidelijkst terug?

Laten we eenvoudig starten en beginnen met zaken als het logo, visite­kaartjes, brief­papier, enveloppen en de website. Daar­na volgen folders, brochures, (online) adver­ten­ties en andere marketing­materialen, maar dan zijn we er nog lang niet.

De huisstijl zou je ook terug moeten zien in de profielen en posts op social media en de inrich­ting van de panden van het merk, beginnend bij de gevel. Ook de aankleding van het personeel, de presen­tatie op beurzen en in winkels en zelfs het uiter­lijk van het wagenpark vallen onder de huisstijl.

Door consistentie in het logo en het hand­haven van het juiste kleur­gebruik, typo­grafie en andere visuele elementen, bouw je via herken­ning mee aan het vertrouwen in het merk.

Zijn er verpakkingen of is er display-materiaal? Dan zie je de huisstijl ook daarin terug. Worden er video’s ingezet, dan mag je ook de bumpers (de intro’s en de outro’s) van de video’s van het merk niet vergeten.

Kortom: de huisstijl zie je terug in de alge­hele visuele presen­­tatie. De lijst is prak­tisch oneindig en er kunnen dage­lijks zaken bij komen. En wat dacht je bijvoor­beeld van een WeTransfer Plus-account in de huisstijl?

De ontvanger van deze krachtige merk­signalen moet aan al deze zaken het merk ‘direct’ – snel en moeite­loos – herken­nen en mag hier­door het merk ook niet (snel) vergeten.

Alle merkelementen

Je kunt de huisstijl dus vrij breed trekken en betrekken op alle merk­elementen. Volg je deze link, dan vind je naast een korte uitleg ook een uitge­brei­de opsom­ming van aller­lei merk­elementen. De manier waarop het merk via tekst communi­ceert met de markt is de tone of voice (ToV) en zou je ook onder de huisstijl kunnen laten vallen.


De verdieping

Laten we iets verder kijken dan wat recht voor ons neus bevindt, en dus niet alleen naar de voor ons als publiek zicht­bare resul­taten van de huisstijl. Voor de vormgeving van die resul­taten mogen natuur­lijk niet de nodige richt­lijnen ontbreken.

We hebben het dan niet alleen over richt­lijnen voor het gebruik van het logo, maar ook voor andere ontwerpelementen. Daar­naast moet omschreven worden hoe deze elementen in combi­natie met elkaar moeten worden gebruikt. Wanneer deze richt­lijnen ‘consis­tent’ worden toegepast, creëren ze een herken­baar merkbeeld.

Deze richtlijnen vind je terug in het huisstijl-handboek, maar hierover meer tijdens de excursie ‘Wat is een huisstijl-handboek en wat moet erin? + een stukje geschiedenis’.

 

Waaraan moet een huisstijl minimaal voldoen voor de juiste impact?

Bij het ontwik­ke­len van een huisstijl zijn er verschil­lende belang­rijke eisen die moeten worden over­wogen. Deze eisen zijn vrijwel onmis­baar voor het waar­borgen van een effec­tieve en consis­tente visuele presen­tatie van het merk, maar ook niet alles bepalend.

Hoewel er ook geen garanties zijn, is het wel belang­rijk om de juiste eisen te stellen en doordrongen te zijn van het belang ervan. Om dit blogartikel niet nog langer te maken, hebben we de eisen verzameld in: De huisstijl • 10 eisen voor de juiste impact en experience.

 

Wie ontwikkelt de huisstijl?

Het ontwikkelen van een huisstijl kan zowel worden gedaan door interne mede­werkers als door externe (grafisch) ontwerpers, maar ook andere partijen kunnen hiervoor zorgen of hun steentje aan bijdragen. Ook hiervoor zijn geen vaste regels.

Het belangrijkste is dat de huisstijl voldoet aan boven­staande eisen. Welke weg daar­voor bewandeld wordt, moet eigenlijk niet uit­ma­ken en vooral passen bij het merk. Toch willen we even stilstaan bij de voor- en nadelen van zowel interne teams als externe.


Voordelen interne teams

Interne medewerkers als een eigen ontwerp­team en/of de marketing-afdeling, hebben vaak een diep­gaand begrip van het merk. Ze kunnen de huis­stijl afstem­men op de speci­fieke behoef­ten en visie van de orga­ni­sa­tie. Interne teams hebben directe toegang tot interne infor­ma­tie en kunnen nauw samen­werken met andere teams.

Interne medewerkers hebben diepgaand begrip van het merk, maar kunnen ook té nauw betrokken zijn bij het merk.

Ondanks deze voordelen, kunnen interne mede­werkers ook een blinde vlek hebben als het gaat om van buiten naar binnen te kijken. Het kan moeilijk zijn om buiten de bestaande denk­wijze en tunnel­visie te treden. Het kan moeilijk zijn om het merk te zien zoals een buiten­staander het ziet.


Voordelen van externe hulptroepen

Externe ontwerpers, zoals grafisch ontwerp­bureaus of branding specialisten, kunnen met een frisse blik en (vaak) objectief naar de orga­ni­sa­tie en het merk kijken. Ze zijn (nog) in staat het merk te bekijken vanuit het perspectief van de doel­groep(en) en zijn daardoor in staat de emoties van de doel­groep(en) bij het merk en/of het aanbod beter te begrijpen.

Met een objectieve benadering en dankzij hun expertise weten externe ontwerpers vaak beter de emoties van de doelgroep(en) te vertalen

Indien nodig zijn ze ook beter in staat om objectief en onpartijdig te luisteren naar de behoef­ten en verwachtingen van de doel­groep(en). Het betrekken van externe ontwerpers kan waardevolle nieuwe inzichten bieden en helpen bij een bredere en meer objec­tieve bena­de­ring bij het ontwik­ke­len van de huisstijl.

Daarnaast brengen deze specia­listen vaak ook een breed scala aan erva­­ring en kennis met zich mee, wat kan leiden tot inno­­va­­tieve en effec­­tieve huisstijl-­ontwerpen en/of voor­­stellen voor nieuwe crea­tieve concep­ten en strategieën.


Uiteindelijk gaat het toch ook hier om de samenwerking

Zelf zijn we voorstander van het inhuren van externe partijen, van het inhuren van de juiste specia­­lis­ten mét een frisse blik. Maar daar­bij willen we wel bena­­druk­­ken dat het ontwik­­ke­­len van een huisstijl een samen­­werking is tussen het merk en deze specialisten.

Het vereist open communi­catie, een duide­lijk begrip van het merk, uitgesproken verwach­tingen en bijbe­horende voort­gang. Het doel is om een huisstijl te creëren die effec­tief communi­ceert met de beoogde doel­groep en bijdraagt aan een sterke merkbeleving.

We zeggen niet dat dit niet intern kan gebeuren, absoluut niet, maar voorkom wel tunnelvisie en fris de blikken keer op keer op, veeg vooroordeel na vooroordeel steeds van tafel en zorg dat de juiste expertise in huis is.

En laten we onze lijfspreuk hierbij niet vergeten.

Als iedereen doet waar hij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Uiteraard kun je ook onze expertise inhuren, maar hierover onderaan in de blauwe box onder de conclusie meer.


En daarna? Wat als de huisstijl eenmaal staat?

Wanneer de huisstijl eenmaal staat, begint eigenlijk het echte werk. Om het merk consis­tent te communi­ceren moet de huis­stijl intern gedra­gen worden en de juiste exper­tise en specia­listen ingezet worden.

Het echte werk begint wanneer de huisstijl staat, maar met juiste mensen en de juiste sturing zou het goed moeten komen.

Dan zal de huisstijl zorgen voor een krach­tige en herken­bare visuele presen­tatie van het merk. Dit is een presen­tatie die gaat zorgen voor een onder­scheidende merk­identiteit en gaat bouwen aan een sterke connec­tie met de doel­groepen. Dit is een presen­tatie die krach­tig bijdraagt aan het succes van het merk en zorgt voor een sterke marktpositie.

 

Bronnen

Voor dit blog­artikel zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

Conclusie
Ook de huisstijl is een onmis­bare sleutel

Een goed ontwikkelde huisstijl is een van de sleutels tot het creëren van een onder­scheidende merk­identiteit, het opbouwen van sterke connecties met doelgroepen en het versterken van de marktpositie. Met de juiste expertise en consis­tent gebruik, kan de huisstijl een waardevol instrument zijn dat de merk­beleving versterkt en de impact van het merk vergroot in een competitieve markt.

Na dit blogartikel weet je nu niet alleen wat de waarde is van de goede huisstijl, maar ook uit welke elementen het moet bestaan en door en met wie je een huisstijl kunt ontwik­ke­len. Wij hopen je snel hier weer te zien en mocht je gaan voor een nieuwe huisstijl, dan wensen we je heel veel succes en plezier op die reis!


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luchtige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen verder door de boeiende wereld van visuele merk­identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We komen langs nog meer inspirerende inzichten en prak­tische tips en delen steeds meer mooie reisverhalen. We stoppen even bij het verschil tussen de Huisstijl en de Corpo­rate Iden­tity en reizen dan verder via de eisen voor een goede Huis­stijl en het Huis­stijl-hand­boek naar Corpo­rate Identity.

Daarna vervolgen we onze reis. Via Merk­wereld, Dopa­mine en Merk­beleving gaan we rich­ting onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo.

Hoe zorg je dat je deze reis niet mist?

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met huisstijlen

Je hebt een nieuwe huisstijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len van huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home