De content-marketing-strategie • Wat en waarom in het kort

De content-marketing-strategie • Wat en waarom in het kort

Een goede en dus effectieve content-marke­ting-strategie schud je niet zomaar uit de mouw. Ook wij niet. Toch is het belang­rijk om hier­aan tijd te besteden.

Uit onder­zoeks­cijfers blijkt name­lijk dat een gedocu­men­teerde en gestruc­tu­reerde content-marke­ting-strategie niet alleen een heel handig docu­ment is, maar ook meer dan nood­zake­lijk is voor het succes van alle inspan­ningen. De kans van slagen van de content-marke­ting vergroot hiermee met maar liefst factor 5!*

Een effectieve strategie voor de content-marke­ting biedt belang­rijke handvatten om alle inspan­ningen hier­voor succes­vol te laten uitpak­ken. Dat klinkt vrij simpel en duide­lijk, maar eigen­lijk weet je nu nog niets of niet veel, want wat houdt zo’n content-marke­ting-strategie precies in? We zoomen in!

* Bron: NewsCred (is helaas geen veilige verbinding meer).

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe arti­ke­len op het gebied van content-marke­ting en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is content-marketing en wat is een strategie?

De term content-marketing-strategie is een­vou­dig te begrij­pen als je weet wat content-marke­ting is en wat een strate­gie is.

* Wij weten dat je woorden als content-marketing-strategie en content-marketing ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Content-marketing kort samengevat

Content-marketing is een con­tai­ner-begrip en de manier voor orga­ni­sa­ties om met behulp van speciaal hier­voor gecreëerde content te bouwen aan hun imago en aan hun auto­ri­teit*. Men richt zich hier­bij op én tot de doel­groep(en). De infor­matie-behoef­ten zijn belang­rij­ker dan wat het merk zou willen vertellen.

Tegelijk toont het merk op deze manier de meer­waarde ervan. Het biedt trans­paran­tie en creëert verbin­ding tussen de doel­groepen en het merk. Dit is zoals het zou moeten gaan. Een goede content-marketing-strategie is de leidraad op weg naar succes.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

Wat is een strategie?

Zoals je wellicht weet uit ‘Wat is marke­ting? • 3/3 • Marke­ting-strate­gie en marke­ting-analy­ses’, worden in een strate­gie ‘de wegen die moeten worden bewan­deld om een bepaal­de doel­stel­ling te beha­len’ gedetail­leerd vast­gelegd. Je vindt in zo’n plan antwoor­den op wat, waar, wanneer en waar­mee? De volg­orde waar­op de onder­delen van de strate­gie worden uitge­voerd, is cruci­aal voor het slagen ervan.

Een strategische planning is dan ook een vast onder­deel van een strate­gie. In die planning horen ook tussen­tijdse evalu­atie-momen­ten thuis. Hierop komen we zo meteen terug.


De content-marketing-strategie

Een content-marketing-strategie geeft antwoor­den op vragen als: voor wie, wat voor wie, waar precies en wan­neer precies? De strate­gie is leidend voor ieder­een die betrok­ken is bij de content-marke­ting en dus ook bij de produc­tie ervan. Het zorgt ervoor dat je met de inves­te­ringen voor de doel­stelling – tijd, energie, toe­wij­ding, geld, et cetera – de doel­stelling ook daad­werke­lijk behaalt of zo dicht als mogelijk benadert.

Een strategie is meer dan een plannetje en gaat hierdoor ook veel langer mee.

Strategische planning

De volgorde waarop de onder­delen van de content-marke­ting-strate­gie worden uitge­voerd, is cruciaal voor het slagen ervan. Een strate­gische plan­ning is daarom een vast onder­deel van de strate­gie en kun je zien als een draai­boek voor de content-marketing.

Niets is zo veranderlijk als de mens; als de potentiële klant. En sluit de concurrentie ook niet uit!

Voor het best haalbare resul­taat zijn tussen­tijdse evalua­tie-momen­ten erin opge­no­men en is er dus tijdens de uitvoe­ring voldoen­de ruimte om bij te sturen. De markt ligt nou een­maal niet vast. Zeker bij merken hebben externe factoren altijd grote invloed op de haal­baar­heid van de doel­stelling.

 

Wat is het nut van een content-marketing-strategie?

Uit onderzoeks­cijfers blijkt dat een gedocu­men­teerde en gestruc­tu­reerde content-marke­ting-strate­gie niet alleen een heel handig docu­ment is, maar ook meer dan nood­zake­lijk is voor het succes van alle inspan­nin­gen. Het biedt belang­­rijke handvatten om alle inspan­ningen voor de content-marke­ting succes­vol te laten uitpak­ken. We hadden in de intro beloofd dit uit te leggen. We zoomen dus maar snel verder in.

Marketeers met een gedocumenteerde content-marketing-strategie hebben 5x meer kans van slagen dan marketeers zonder.

Bron: NewsCred (is helaas geen veilige verbinding meer).

 

Het succes zit in de details

Zowel God als de duivel zitten in de details. Dat geldt voor alles. De details maken bij alles het verschil en dus ook bij content-marke­ting. Om alle inspan­ningen voor de content-marke­ting succes­vol te laten uitpakken, moet je dus op zoek naar de details.

Een effectieve content-marketing-strategie gaat over de juiste content voor de juiste groep, aangeboden op de juiste plek op het juiste moment … én met het juiste effect.

Denk bij de details aan de behoef­ten én de infor­matie-behoef­ten van de doel­groe­pen tijdens hun buyer en custo­mer jour­neys. Daarin zitten per doel­groep vaak grote verschi­llen, maar de content-marke­ting moet hier wel feil­loos op aansluiten.

En zelfs dat klinkt simpel totdat je beseft om hoe enorm veel details het hier gaat. Toch kan content-marke­ting niet zonder een effec­tie­ve strate­gie. Tenminste, niet als het succes­vol moet zijn. Kijk maar eens naar onder­staande voor­delen. Dit zijn voor­delen die zonder een effec­tieve strate­gie eigen­lijk heel moei­zaam of hele­maal niet haal­baar zijn.

 

De voordelen van een content-marketing-strategie

Het grootste voordeel van een content-marketing-strategie is simpelweg:

Meer succes van alle inspanningen voor en investeringen in de content en de content‑marketing.

Dit heeft te maken met meerdere andere voor­delen, voor­delen als…

 

 • Informatie-behoeften – Inzichten voor hoe met de content voortaan in te spelen op de infor­matie-behoef­ten van de ontvangers.
 • Doelgericht – Focus, richting en het op koers houden van de inspanningen.
 • Efficiëntie – Het bijsturen van de strategie, tijdig en waar nodig.
 • Duidelijk – Inzicht voor iedereen binnen het team in ‘waar­mee we bezig zijn’ (waarom, wat, hoe, wan­neer en wie) waar­door effi­ciën­ter en effec­tiever zal worden (samen)gewerkt.
 • Motiverend – Meer begrip van alle betrok­ke­nen bij de uitvoe­ring en dat leidt tot betere moti­va­tie, samen­werking en aan­stu­ring van (externe) partij­en in het voor­deel van de gewenste resul­taten.
 • Meetbaar – Met een heldere strate­gie zijn plannen niet alleen con­creet, maar ook meetbaar.

Daarnaast helpt een content-marketing-strategie ook bij:

 • Draagvlak – Het vereen­vou­digen van het creë­ren van een veel breder draag­vlak voor de content-marke­ting welke nodig is voor het succes van alle inspan­ningen en investe­ringen.
 • Budget – Het verge­mak­ke­lijken van het verkrij­gen van extra budget wat voor de content-marke­ting – verge­le­ken met tradi­tio­nele marke­ting – nog steeds lastig blijkt te zijn, terwijl de kosten toch bedui­dend lager liggen.
 • Branding en management – Het naden­ken over de orga­ni­sa­tie, het merk, het aan­bod, de con­tent en het waar­om ervan.
 • Structuur – Het bieden van structuur in hoe de orga­ni­sa­tie zich profi­leert en met marke­ting bezig is.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Beperk je tot 1 richting per strategie

Het is vrij lastig om voor enter­tai­nende, ver­bin­den­de, behulp­zame, actie­matige content (zie volgende kopje) dezelfde strate­gie te gebrui­ken. Eigen­lijk is dit gewoon niet te doen. Het is ‘uniek’ te noemen als een orga­ni­sa­tie wel erin slaagt 1 content-marketing-strate­gie voor meer­dere uit­een­lo­pen­de doel­stel­lingen te ontwik­ke­len én deze ook nog effec­tief uitpakt.

Dit betekent dat je per doel­stell­ing een strate­gie moet ontwik­ke­len. Hier kunnen meer­dere strate­gieën ontstaan die tege­lijker­tijd naast elkaar moeten worden uitge­voerd. Belang­rijk is dat iemand hierop goed over­zicht houdt en sturing aan geeft.


Middelen content-marketing-strategie

De meest voorkomende middelen om in te zetten voor de content-marketing-strategie zijn:

 • Entertainende content – Voor her­ken­ning van het merk door herha­ling van de zicht­baar­heid. Deze content is luch­tig, makke­lijk en snel te con­su­meren.
 • Verbindende content – Voor het bouwen aan het merk om er een sterk merk van te maken. Dit door te bouwen aan ver­trou­wen in het merk en hier­voor de verbin­ding met de doel­groep(en) te zoeken. Hier­bij gaat het om ‘sociaal aan­wezig’ voor de dialoog en de inter­actie. Dit mag nooit verslappen, want eenmaal gebouwd vertrou­wen moet ook worden onder­houden.
 • Behulpzame content – Voor het versoepelen van de buyer of customer jour­neys door in te spelen op speci­fieke informatie-behoef­ten en kan flink de diepte ingaan.
 • Actie-matige content – Voor campagne-doel­einden als het promo­ten van events, seizoens­campagnes, de lance­ring van een nieuwe dienst, et cetera.

Toch meer dan 1 doelstelling per strategie?

Na het lezen van de boven­staande opsom­ming, voel je de verschil­len qua strate­gie en de te maken keuzes vast al aan. Toch is het wel moge­lijk om 1 strate­gie meer­dere doel­stellingen te laten bevat­ten. De vraag is dan wel of dit een slimme keuze is?

De kans dat zo’n content-marke­ting-strategie niet leidt tot waar­voor deze bedoeld is en daaren­tegen vooral zorgt voor verwar­ring bij de betrok­ke­nen, is vrij voor­spelbaar.

Wil je verwarring zaaien? Kies dan vooral voor een strategie die alle kanten op gaat.

Complementair, overal en altijd

Wordt er wel gekozen voor meer dan 1 doel­stelling per strate­gie? Dan moeten de doel­stellingen van de content-marke­ting-strate­gie (natuur­lijk) wel altijd comple­men­tair aan elkaar zijn. Hetzelfde geldt voor alle andere strate­gie­ën van het merk en het aanbod. Alle doel­stel­lingen van iedere strate­gie moeten elkaar altijd en overal versterken!

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat alle hier genoem­de zaken per orga­ni­sa­tie, merk, aanbod én doel­groepen verschil­len.

Als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen gelden­de norm, dan wil dat abso­luut niet zeggen dat het niet goed gaat of zelfs fout gaat. Er zijn genoeg unieke eigen­zin­nige merken die hebben bewe­zen dat tegen­draads zijn ook ‘kan’ werken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Conclusie

Het is duidelijk. Wil je succes­vol zijn met content-marke­ting? Dan moet je weten wie je moet berei­ken en hoe en wan­neer je deze mensen gaat berei­ken. Maar dan ben je er nog niet. Voldoen aan de infor­matie-behoef­ten van de doel­groep(en) speelt hierbij een cruciale rol.

Met het lukraak produ­ceren en versprei­den van content, slaan de meeste partijen de plank flink mis. Wegge­gooide tijd, wegge­gooide energie en waar­schijn­lijk ook wegge­gooid geld. Dit hoeft alle­maal niet, áls er eerst stap op de plaats was gemaakt en dus eerst was geïn­ves­teerd in een effectieve content-marketing-strategie. Een strategie geba­seerd op veel details, want:

God en de duivel zitten in de details. Het succes dus ook!

 

Hoe nu verder?

Toekomstplannen

Over enige tijd publiceren wij een serie blogartike­len waarin we zeer uitge­breid inzoo­men op alle facet­ten van de content-marke­ting-strategie. Aan de hand van deze serie kun je zelf een effec­tieve strate­gie ontwikkelen.

Deze serie ligt dus op stapel, maar het is nog even wachten con­form onze strate­gie. Verdeeld over mee­rdere blog­artikelen gaan we in de tussen­tijd wel al infor­matie delen over diverse facetten van deze strate­gie. Zo zullen we in de eerst­volgende 2 artikelen over content-marke­ting inzoomen op de doel­stel­lingen ervan en het bepa­len van de KPI’s. Op deze manier bou­wen we lang­zaam maar zeker op rich­ting de content-marketing-strategie.

Als je weet waarmee je bezig bent, maak je van content ‘relevante content’ en dus content waarvoor mensen terugkomen.

Wel direct ermee aan de slag

In deze ‘vooruit­lopers’ vind je naast infor­matie, ook hand­vatten en tips waar­mee je direct al aan de slag kunt. Zo verza­mel je stap voor stap alle infor­matie die nodig is voor de strate­gie, máár – en dat is nou het mooie – iedere stap is ook nog eens direct al toe­pas­baar. Zo kun je bestaande con­tent en de nog te publi­ce­ren con­tent direct al aan­scherpen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

En wil je sneller resultaat?

Mocht je (of mochten jullie) haast hebben, dan kun je natuur­lijk altijd over­wegen om de content-marke­ting-strate­gie uit te besteden.

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marke­ting daar­van een belang­rijk onder­deel vormt. Zo hebben wij ruime erva­ring met het bepa­len, ontwik­ke­len én uit­voe­ren van content-marke­ting-strate­gieën.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home