Live-chat • Wel of niet proactief chatten? + De 5 belang­rijkste spelregels

Live-chat • Wel of niet proactief chatten? + Tips voor succesvolle uitnodigingen

De meerwaarde van live-chat is duide­lijk, maar hoe zit het met de kracht van pro­actief chatten? Wat is het precies en hoe kan het bijdra­gen aan een nog betere online klanten­service? Wat zijn de spel­regels om de conver­sie te ver­hogen?

We zoomen in en leggen je aan de hand van de 5 belang­rijkste spelregels stap voor stap uit hoe pro­actief chatten kan helpen om de klant­tevredenheid te ver­be­te­ren en het merk te ver­sterken.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is proactief chatten?

In eerdere blog­artikelen hebben we uitge­breid ingezoomd op wat live-chat is. We hebben uitge­legd dat live-chat een vorm van online commu­ni­ca­tie is. Je zou het kunnen verge­lij­ken met WhatsApp, maar dan aange­boden op de web­site zelf of in een app.

Dankzij live-chat kunnen klanten ‘realtime’ via tekst­berichten commu­ni­ce­ren met een organi­sa­tie. Vaak is dit met iemand van de klanten­service, maar het kan bijvoor­beeld ook een account-manager of een docent zijn.

Recent doken we in het pre-chatformulier en de voor- en nadelen ervan. Hierna kon je een welover­wogen keuze maken of dat wel of niet zinvol is om in te zetten. Nu is het de beurt aan een ander interes­sant aspect: pro­actief chatten.

Wat is het en houdt het precies in, is het wel of niet handig en waarde­vol om in te zetten en hoe doe je dat dan het beste? We zoomen steeds verder in.


Onze definitie

Proactief chatten is mogelijk bij live-chat en is een manier waarbij een orga­ni­sa­tie als eerste actief contact legt met hun online gasten en ondersteuning aanbiedt, informatie verstrekt of helpt problemen op te lossen.


Met andere woorden

Stel je een fysieke winkel met de nieuwste elec­tro­ni­ca voor. Tim werkt in deze winkel en let altijd goed op de klanten in de winkel. Hier­door is hij een meester gewor­den in het herken­nen van twijfel en aarzeling.

Zodra Tim iemand ziet die zoekend rond­kijkt of vertwijfeld staart naar de nieuwste gadgets, zal hij pro­actief naar die persoon toestap­pen en zijn hulp en exper­tise aanbieden.

Tim begrijpt als geen ander dat persoon­lijk contact en de juiste onder­steuning op het juiste moment het verschil kunnen maken tussen een gewone winkel­ervaring en een buiten­gewone.

Hetzelfde principe geldt voor pro­actief chatten.

Wanneer iemand de web­site of app verkent en aarzelt of twijfelt, is het ook belang­rijk om pro­actief hulp aan te bieden en dat op het juiste moment. Hierbij is het – net zoals in een fysieke winkel – natuur­lijk erg belang­rijk dat gasten (bezoe­kers en of gebrui­kers) eerst de kans krijgen om ‘onge­stoord’ rond te kijken voordat ze worden bena­derd. Timing is everything!

Met proactief chatten kun je de klanttevredenheid verhogen en de conversie optimaliseren.

Proactief chatten is niet meer of minder dan de gast aanspre­ken, alleen wordt het in dit geval geïni­tieerd door de live-chat-soft­ware. Dit gebeurt in de vorm van een berichtje dat tijdens het bezoek of gebruik na een bepaalde tijd wordt verstuurd. Dit berichtje verschijnt automa­tisch in beeld en kan bijvoor­beeld vragen of hulp gewenst is.

Met proactief chatten benader je dus als orga­ni­sa­tie pro­actief via live-chat de gasten vóór deze mensen zelf contact met de orga­ni­sa­tie opne­men. Dit gebeurt volledig automa­tisch op basis van (observaties van) het gedrag van de indivi­du­ele gast.

Pas wanneer de gast reageert, krijgt een live-chat-operator een melding en wordt het gesprek vervolgd.


Hoe dit technisch in zijn werkt gaat

Bij een pro­actieve* chat en proa­ctief chat­ten wordt de live-chat-sessie geïni­tieerd vóór de gast zelf de live-chat-client-widget aanraakt of initieert. Dit eerste contact wordt gelegd door de live-chat-soft­ware van de aan­bie­der van de web­site en/of app.

Om dit type gesprek daad­werke­lijk tot stand te brengen, moet de uitno­di­ging wel worden geac­cep­teerd door de gast. Pas wanneer de gast reageert, krijgt het live-chat-team of de live-chat-operator een melding.

De live-chat-sessie wordt dus gestart op uitno­di­ging van de aan­bie­der, of om precie­zer te zijn: door de live-chat-software van de aanbieder.

Trigger of targeted chat

Bij proactief chatten wordt een zoge­naamde ‘trigger’ of ‘targeted chat’ verstuurd. Dit heeft de vorm van alleen een begroe­ting of een begroe­ting met een (redelijk) gerichte vraag. Hier­voor monitort de soft­ware de tijd en het bezoe­kers­gedrag van de gast en verstuurt na een vooraf bepaalde en ingegeven tijd de ‘trigger’.

Dit kan bijvoor­beeld prettig zijn als mensen moeite hebben met formu­lieren, het bestel­systeem of met hun keuzes. Bij dienst­verlenende organi­sa­ties kan het handig zijn om ingelogde klanten te helpen. Het systeem initieert bij pro­actief chat­ten het bieden van de helpende hand.

De ‘trigger’ of ‘targeted chat’ is een geauto­ma­ti­seerd onder­deel van live-chat dat je aan en uit kunt zetten.

 

Wel of niet proactief chatten?

Aan de ene kant krijgt de gast bij pro­actief chatten wellicht het nare gevoel dat er iemand continu over zijn schouder meekijkt. Aan de andere kant weet de gast vandaag de dag ook wel dat dit gebeurt en is hij juist blij met een persoon­lijke behande­ling. Daar­naast zijn de waarde­ring en het effect per type web­site en/of app nogal verschillend.

Toch is pro­actief chatten door­gaans een effec­tieve strate­gie om de bedrijfs­doel­stel­lingen dichter­bij te halen. Dankzij de directe onder­steuning zal de conver­sie verhogen, de klant­ervaring verbe­te­ren en de verbin­ding met het merk versterken.

Met name bestaande klanten weten gepersonaliseerd chatten te waarderen.

Lees hierover meer.

Maar hoe mooi het alle­maal ook klinkt, er kleven aan dit instru­ment ook wat nade­len, máár hoe beter je dit instru­ment inzet, hoe kleiner deze nade­len zijn.

Ons eerlijkste advies is dan ook: ga ermee aan de slag en kijk hoe het uitpakt, máár lees wel eerst onder­staande tips goed door. Gebruik ze in je voor­deel en vergeet het volgende nooit:

Wanneer je ziet dat proactief chatten vooral nadelig uitwerkt, stop er dan direct mee!

Het klinkt zo simpel, maar iedere poten­tiële klant die je hier­mee wegjaagt, is er echt één te veel.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat als iets anders verloopt dan volgens de algemeen geldende norm, dat absoluut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat. Kijk altijd kritisch naar de resul­taten. Observeer, meet, leer en verbeter!

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Vermijd pop-ups bij proactief chatten (live-chat)

Spelregel #1
Vermijd pop‑ups

Veel mensen hebben een hekel aan pop‑ups en hele­maal als die auto­ma­tisch en dus onge­vraagd op hun beeld­scherm verschij­nen en lomp hun beeld blokke­ren. Ze zijn op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ en zullen vaker wel dan niet vertrekken.

Hier schiet je dus niets mee op. Het heeft niet alleen een nega­tief effect op de conver­sie-aantallen, ook de merk­bele­ving wordt er niet beter op.

Wat moet je doen?

Maak géén gebruik van grote scherm-blokke­rende pop‑ups om gasten te laten weten dat ze contact via live-chat kunnen opne­men. Gebruik hier­voor in de plaats de live-chat-client-widget zelf.

Is er gekozen om standaard de live-chat-client-widget te minima­li­se­ren én om pro­actief te chatten? Dan zal het venster zich met de uitno­di­ging direct openklappen.

Is de widget standaard open­geklapt? Kijk dan hoe je de uitno­di­ging zo charmant moge­lijk in combinatie met de widget kunt weer­geven. Hope­lijk is een kleine pop‑up als een fotootje van de live-chat-operator voldoende.

Het inzetten van een visueel element van de branding, is ook altijd een goed idee of wat dacht je van een kleine animatie? Iets dat beweegt, vraagt al snel de aandacht. Kijk wel uit dat wat je ook inzet, niet als storend wordt ervaren.

Daarnaast kun je met geluids­effecten de aandacht trekken en inter­actie stimu­le­ren, maar ze worden vaak als zeer storend erva­ren en zullen dan de gebrui­kers­ervaring negatief beïnvloe­den. Dit effect is wel ook weer enorm afhanke­lijk van het type web­site of app.

Wel of geen geluidseffecten inzetten bij proactief chatten?

Allereerst is het belang­rijk om altijd voor­zich­tig te zijn met het gebruik van gelui­den op web­sites en apps. Dit geldt sowieso voor pop‑ups en andere uitno­di­gingen en dan met name voor gelui­den bij pro­actief chatten.

Voor onze doelgroepen in met name de zake­­lijke en educa­­tieve dienst­verle­ning of de persoon­­lijke dienst­­verle­ning in de sector zorg en welzijn zijn wij geen voor­stan­der van het inzetten van geluids­effecten. Als je het toch over­weegt om gelui­den bij pro­actief chatten in te zetten, raden we je aan om reke­ning te houden met de volgende factoren:

 • Context – Kijk goed naar het type web­site, app of bericht. Geluids­effecten kunnen passend zijn voor indus­trieën als enter­tain­ment of gaming, maar onge­wenst in bijvoorbeeld zake­lijke omgevingen.
 • Sound design – Als je besluit geluidseffecten in te zetten, zorg dan ervoor dat ze subtiel, niet opdringe­rig en van goede kwali­teit zijn. Te luide, schelle of her­haalde gelui­den worden vaak als storend ervaren en werken dan averechts.
 • Opt-in/opt-out – Geef gasten (bezoe­kers en of gebrui­kers) de moge­lijk­heid om het geluid aan of uit te zetten. Niet ieder­een stelt geluids­effecten op prijs, dus geef de gasten de controle over hun geluids­voorkeuren.  Zie ook spelregel #5.
 • Gebruikers­ervaring – Stel de gebruikers­ervaring altijd voorop. Geluiden moeten dienen om de inter­actie te verbete­ren en niet om de gasten af te leiden of te hinderen, te irriteren of zelfs weg te jagen.

Altijd testen

Test de geluids­effecten grondig. Ga hierbij niet te kort door de bocht, maar test de geluiden op een zo’n groot moge­lijke groep. Komt het geluid door de test en zet je het daadwerkelijk in? Vraag dan ook feed­back van de gasten om er zeker van te zijn dat het posi­tief bijdraagt aan de erva­ring. Doe dit niet alleen vlak na lance­ring, want mensen hun voor­keuren zijn nogal veranderlijk.

Wat is het alternatief?

Het is duidelijk: geluids­effecten kunnen de aandacht trekken en inter­actie stimu­le­ren, maar over het alge­meen is het veili­ger om hiermee terug­houdend te zijn. Denk dan liever aan een goed gedo­seerde visuele cue. Zo’n cue is natuur­lijk geheel in lijn met de merk­identiteit, want ook dit is een kans om het merk­gevoel over te dragen.

 

Kies het juiste moment om proactief te chatten (live-chat)

Spelregel #2
Kies het juiste moment

Timing is essentieel. Net als in een fysieke winkel, wil je natuur­lijk niet te laat zijn met je hulp aanbieden. Maar een live-chat-sessie te vroeg initië­ren, is ook weer niet goed.

Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat de pro­actieve chat-uitno­di­gingen op het juiste moment worden verzonden. Alleen het juiste moment is niet univer­seel en verschilt per web­site en/of app.

Onderzoek met behulp van Google Analytics 4 hoe snel gasten de web­site en/of app verlaten. Is er een aanzien­lijk deel van de gasten dat na minimaal 40 seconden vertrekt? Verstuur dan na 30 seconden het bericht. Zo ontvangen zo veel moge­lijk gasten een uitno­di­ging om een gesprek aan te gaan.

De kunst is: niet te vroeg, maar ook niet te laat te reageren.

Kijk daarnaast ook naar het gedrag van de gasten. Bekijk naast de tijd die ze op de web­site en/of in de app door­brengen, ook de pagina’s die ze bezoeken. Probeer te achter­halen wat het punt is dat ze vaak de web­site of app verlaten en stuur op basis daar­van een rele­vante uitnodiging.

Wanneer zou je kunnen begroeten?

 • Bij een bepaalde pagina waarop de gast vrij lang verblijft.
 • Naar aanleiding van ingege­ven zoek­opdrachten. Heeft een gast een aantal zoek­opdrachten in dezelfde sessie uitgevoerd? Dan sugge­reert dit dat hij nog niet heeft gevon­den wat hij zoekt.
 • Herhaaldelijke bezoeken van dezelfde pagina in verschil­len­de sessies. Dit is vooral behulp­zaam wanneer mensen heel lang moeten nadenken over de aanschaf van het aanbod (slow moving consumer goods).  Zie de box hier­onder.
 • Bij veelvoorkomende afhaak­punten of bekende obstakels in de buyer journey en cus­tomer journeys. Denk bijvoor­beeld aan een ingewik­keld formu­lier, een veiligheids­controle of het betaal­systeem. Maar dit zijn vaak ook weer ongepaste momenten. Stoor de gast niet tijdens het afreken­proces of wanneer de gast al in het midden van een andere actie is. Lopen deze proces­sen stroef? Zorg dan eerst – als in: direct – dat deze processen gebruiks­vriende­lijker worden.

Wat zijn slow moving consumer goods (SMCG)?

De term slow moving consumer goods verwijst naar produc­ten met een trage verkoop- of omloop­snelheid, waarbij de vraag van consu­men­ten rela­tief laag is en ze langer in voor­raad blijven.

Hierbij kun je denken aan bijvoor­beeld seizoens­gebonden produc­ten, niche-producten, luxe-artikelen of produc­ten met beperkte vraag, maar ook aan elek­trische appa­ra­ten als stof­zuigers, was­machines, koel­kasten en tele­visies.

Het zijn geen eenvoudig verkoop­bare producten met het risico op over-bevoor­rading en de daaruit voort­vloeiende kosten. Deze goede­ren verei­sen vaak speci­fieke marke­ting-strategieën en een gerichte aanpak om de vraag te stimuleren.

Wij weten dat je woorden als niche-producten en luxe-artikelen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Kies de juiste begroeting bij proactief chatten (live-chat)

Spelregel #3
Kies de juiste begroeting

De proactieve chat kun je instel­len voor verschil­len­de situa­ties. Je kunt kiezen voor 1 standaard-begroe­ting voor de hele web­site en/of app, of 1 per pagina of 1 per sectie.

Nadelen 1 standaard-begroeting

Kies je voor 1 standaard-begroeting? Dan moet je voor­komen dat de gast op iedere pagina dezelfde vraag tegen­komt.

Nadelen van een aparte begroeting per webpagina

Een relevante vraag per pagina of per sectie wordt vaak geadvi­seerd. Dit lijkt misschien de perfecte bena­de­ring, maar pakt vaak ave­rechts uit. Zoals we al meld­den: de gemid­del­de gast kan zich bespied en gepusht voelen en die kans verhoog je door een zeer gerichte vraag.

Maar er zit nog een addertje onder het gras. De uitno­di­ging kan ook nog eens de plank totaal misslaan. Stel je eens voor dat je als gast met een totaal andere reden op een web­pagina bent beland dan de uitno­di­ging impliceert?

Tegenover deze nadelen staat dat een ingelogde klant dit misschien juist wel weer heel graag ziet.

Wat moet je doen?

Voor beide hier­boven genoemde nadelen lijkt de beste oplos­sing de live‑chat-applicatie zo in te stellen dat een algemene uitno­di­ging slechts 1 x per bezoek in beeld komt. De gast kan er alle kanten mee op en de irritatie is minimaal.

Wanneer wel personaliseren?

Maar vergeet de ingelogde klant niet. Onder­zoek wat hem blij maakt.

Wanneer het gaat om ingelogde klanten bij dienst­verlenende organi­sa­ties en dan met name bij de dienst­verlening, dan geldt wel: maak de pro­actieve chat-uitno­di­gingen persoonlijk en op maat. Gebruik de naam van de klant (m/v/x) en speci­fieke details over zijn activi­teit op de web­site en/of app. Maak hiermee de uitno­di­ging zo rele­vant mogelijk.

Op onderzoek

Om te kijken wat het beste werkt en dit te optima­li­se­ren, moet je natuur­lijk ook hiermee gaan experi­men­te­ren. Een algemeen advies hierbij is:

 • Kijk of het een willekeurige gast of een bestaande klant is. Kijk of het zinvol is deze gasten in groepen in te delen, wat vaak wel het geval is. Probeer vervol­gens de uitno­di­ging zoveel moge­lijk op het gedrag van dit type gast af te stemmen.
 • Zorg ervoor dat de uitno­di­ging kort, bondig en gemakkelijk te begrijpen is, zodat gasten weten waarom ze worden uitge­no­digd voor een chat.
 • Vermijd hierbij moeilijke woorden en jargon.
 • Probeer diverse begroetingen uit.

 

Bied waarde bij proactief chatten (live-chat)

Spelregel #4
Bied waarde

Wanneer je te weinig waarde biedt, kan dit gebrek ertoe leiden dat gebrui­kers afhaken of de chat als opdringe­rig en niet rele­vant ervaren. Als mensen het gevoel hebben dat de chat hen niet gaat helpen bij hun behoef­ten, zal er geen gesprek op gang komen of de gast zelfs de web­site of app verlaten.

Wat moet je doen?

Het ligt voor de hand dat het van cruciaal belang is om waarde te bieden tijdens de chat-gesprek­ken zelf. Door rele­vante infor­matie, persoon­lijke aanbe­ve­lingen en directe oplos­singen te bieden, kun je de gasten helpen en laten zien dat je hun proble­men begrijpt. Maar hoe bied je al waarde met de uitnodiging?

Dit is waar het echt moei­lijk wordt, maar als je met boven­staande regels serieus aan de slag gaat, zit je al in de goede richting. Toon waar moge­lijk empathie en pas de uitno­di­ging aan op basis van speci­fieke behoef­ten en gedrag.

 

Respecteer privacy en geef controle bij proactief chatten (live-chat)

Spelregel #5
Respecteer privacy en geef controle

Wanneer gasten het gevoel hebben dat hun privacy wordt geschon­den of dat ze geen contro­le hebben over de chat-uitno­di­gingen, kan dit leiden tot irrita­tie, wantrou­wen of zelfs tot het verlaten van de web­site en/of app.

Door gasten de controle te geven, bouw je vertrouwen op en zorg je voor een positieve ervaring met live-chat én het merk.

Het is dus zeer belangrijk om bij het gebruik van pro­actieve chat de privacy van de gast te respec­teren en hem de controle te geven over de interactie.

Wat moet je doen?

 • Wees transparant over het gebruik van pro­actieve chat.
 • Respecteer de privacy van gebrui­kers en commu­ni­ceer duide­lijk hoe de privacy van gebrui­kers wordt gewaarborgd.
 • Geef de gast altijd de moge­lijk­heid om de chat-uitno­di­ging te accep­teren en/of af te wijzen en dat zonder enige druk.
 • Pas de uitnodiging aan op basis van het gedrag en de voor­keuren van de gebruiker.
 • Overbelast de gebrui­ker niet met te veel chat-uitno­di­gingen. Te veel chat-uitno­di­gingen worden vaak als opdringe­rig ervaren. Dit laat een nare smaak bij het merk achter.

 

Samenvatting

Wat moet je niet doen?

Eerst even bovenstaande wijze lessen op een rij:

 • Geen pop‑ups!
 • Niet te vroeg, maar ook niet te laat uitnodigen.
 • Generieke en/of te onpersoon­lijke uitno­di­gingen.
 • Geen interesse is geen interesse.
 • Overdaad schaadt!

Wat moet je dus wel doen?

 • Gebruik de live-chat-client-widget.
 • Kies het juiste moment.
 • Kies de juiste begroeting.
 • Bied waarde.
 • Respecteer privacy en geef controle.

Als je deze punten in gedachten houdt, zul je veel nega­tieve erva­ringen voor­komen en de effec­tivi­teit van pro­actief chatten vergroten.

En natuurlijk waarmaken wat je belooft!

Misschien overbodig om te ver­melden, maar gezien het in de praktijk nog te vaak fout gaat, doen we het toch maar. Stuur geen pro­actieve chat-uitno­di­gingen als je niet in staat bent om kwalitatieve onder­steu­ning te bieden.

Nog een laatste tip!

Tip!  Promoot gebruik van live-chat

Als niemand weet dat er een live-chat-service is, wordt deze ook niet gebruikt. Promo­tie ervan is dus net zo belang­rijk.

Denk hierbij aan:

 • zichtbaarheid op de web­site en/of in de app;
 • op de contact-pagina zelf;
 • op social media;
 • in de handtekening van de e‑mail­berichten;
 • als nieuwsbericht op de website;
 • als onderwerp in de nieuws­brief;
 • benoem het terwijl mensen telefo­nisch in de wacht staan.

Wij weten dat je woorden als live-chat-service en contact-pagina ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Conclusie
Als je het doet, doe het dan goed

Proactief chatten biedt organi­sa­ties de moge­lijk­heid om actief contact te leggen met de online gasten om ze te onder­steunen, infor­matie te verstrek­ken en pro­ble­men te voor­komen of op te lossen. Het kan echter ook nega­tieve effec­ten hebben áls het niet op de juiste manier wordt ingezet.

We deelden de 5 belang­rijkste spel­regels. Door deze spel­regels te volgen, vermijd je de meest­voor­komende valkui­len en ver­groot je de kans op succes. Zorg voor waarde­volle inter­acties, respec­teer de privacy van de gasten en bied ze controle over de chat-uitno­di­gingen.

Ga aan de slag, probeer het uit en ontdek wat de beste uitno­di­gingen zijn die de orga­ni­sa­tie kan helpen om nog vaker een persoon­lijke en effec­tieve klanten­service te bieden.


Toekomstplannen

In een volgend blog­artikel over live-chat delen we nog meer infor­ma­tie over wat je zelf kunt doen voor het succes­­vol inzetten van live-chat.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een mel­ding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home