Google Core Update 2024 • Wat betekent dit voor (lokale) dienstverleners?

Google core update 2024 • Wat betekent dit voor (lokale) dienstverleners?

Wat betekent de Google Core Update 2024 voor web­sites van lokale dienst­verle­ners? Zijn die straks niet meer vindbaar of staan ze opeens bovenaan? Is er reden voor paniek? Ja en nee.

Google wil met deze grote update de kwali­teit van zoek­resul­taten dras­tisch verbeteren. Dit door onder andere ‘unhelpful content’ en manipu­la­tieve SEO-prak­tijken te verban­nen uit de zoek­resul­taten. Dit kan wel eens een revolutie in de online vindbaar­heid van lokale bedrijven teweeg­brengen. Wie weet?

Dit betekent niet dat je onderuit kunt gaan hangen, maar wel dat je (nog steeds) keihard moet werken aan je SEO. Daarbij kun je maar beter spelen volgens de laatste spelregels van Google. Welke dat zijn? We zoomen in!

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine–opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is de Google core update 2024?

Begin maart 2024 rolde Google een belangrijke core update met de naam ‘March 2024 core update’ uit.* Het doel van deze update is de kwaliteit van (orga­nische) zoek­resul­taten drastisch te verbeteren.

Wellicht denk je nu: was dat dan nodig?

* Het doorvoeren van de gehele update zal naar verwachting een maand duren, want meerdere systemen moeten worden bijgewerkt en worden vrijgegeven.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat niemand de toekomst kan voorspellen en dit blog­artikel puur is gebaseerd op de aan­kon­di­ging van Google, onze eigen verwachtingen hiervan en de verwach­tingen die SEO-specia­listen wereldwijd hiervan hebben. De resul­ta­ten die we gaan zien van deze update zullen in de loop der tijd steeds meer duide­lijk­heid geven.  Zie verder onze algemene disclaimer.


Doelwit #1
Content van lage kwaliteit

Volgens Google was dat inder­daad nodig. Volgens Google en de alsmaar groter wordende stroom aan klach­ten, zou het web vol staan met content van lage kwali­teit en niet-originele content. Het laatste jaar is het gebruik van genera­tieve kunst­matige intelligentie (genera­tive AI) als ChatGPT* enorm toegenomen.

We expect that the combination of this update and our previous efforts will collectively reduce low-quality, unoriginal content in search results by 40%.

Elizabeth Tucker, Director of Product, Search at Google

HIerdoor is deze vorm van web­vervui­ling nog eens extra snel toege­nomen en nog steeds toe aan het nemen. ‘Unhelpful content’ lijkt de regel te worden in plaats van de uitzon­de­ring. Lekker makke­lijk én snel.

Helaas maakt het daarop­volgende door Google geobser­veerde bezoekers­gedrag Google duide­lijk niet blij. Google kan bij de meeste web­sites zien hoe lang een bezoe­ker (m/v/x) op een pagina blijft hangen en wat hij vervol­gens doet. Dit gedrag is een indicatie van de kwaliteit van de content en wordt meege­nomen door het algoritme voor de eindscore.

Wat Google aan deze unhelpful content gaat doen? Daarop komen we zo terug.

* Naast ChatGPT van OpenAI zijn er misschien wel honder­den al dan niet duizen­den aanbie­ders van genera­tieve kunst­matige intelligentie (genera­tive AI). Andere grote spelers op dit moment zijn Copilot van Microsoft en Gemini van Google. Daar­naast zijn er ook nog eens enorm veel genera­toren van minder bekende aanbie­ders. Deze markt groeit explosief.
Van het enorme aanbod hebben de mees­te zeer speci­fieke doelen. De meer bekende aanbie­ders richten zich op tekst, maar ook beeld en video worden aange­boden.
Genera­tive AI wordt al volop ingezet binnen e‑commerce voor onder andere live-chat, maar ook software-ontwik­ke­laars maken er al volop gebruik van genera­tive AI. In bijna alle sectoren is genera­tive AI al geïntro­du­ceerd of wordt er al flink mee geëxperimenteerd. Zelfs in de gezond­heids­zorg wordt genera­tive AI al volop ingezet. The sky is the limit, maar om de tekst in dit blog­artikel lees­baar te houden, noemen we alleen ChatGPT steeds als voorbeeld.  Lees meer.

Wat is er mis met teksten van ChatGPT?

Teksten genereren met ChatGPT of andere genera­tive AI heeft voordelen zowel op het vlak van efficiëntie als op creatief vlak. Tegelijk zijn er ook nadelen en dat geldt zeker als het om content voor op het internet gaat.

Weinig nieuwe waarde

De door AI gegene­reerde output is vaak algemeen en gebaseerd op bestaande teksten. Het voegt over het algemeen geen nieuwe waarde toe en biedt vaker niet dan wel antwoord op werkelijke zoekvragen.

Wil je echt de diepte in met een onder­werp, want dat is goed voor de ranking in Google’s zoek­machine? Dan kan genera­tive AI als ChatGPT flink wat moeite hebben met het begrijpen en beantwoorden van je prompt (opdracht).

Weinig authenticiteit en meer

Daarnaast biedt de output van genera­tive AI weinig authenticiteit, mist het vaak nuances en emoties zoals mensen dat wel met taal kunnen overbrengen. Ook loop je het risico op feitelijke onjuistheden en is de tekst vaak langdradig door regelmatig in herhaling te vallen. ‘Beknopt en toch duidelijk’ schijnt voor AI toch lastig te zijn.

Wollige teksten

Zelf zien we ook dat teksten vaak verta­lingen moeten zijn van Engelse teksten en daardoor ‘passief’ worden. Passieve teksten zijn vaak omslach­tig door over­bodige woor­den, bijvoor­beeld ‘Het geld zal worden opgehaald door de man’ in plaats van ‘De man haalt het geld op’.

Dit soort teksten zijn niet alleen saai waar­door de lezer snel verveeld raakt en afhaakt, ze komen ook nog eens zeer onprofessioneel over.

Wij vermoe­den dat de AI denkt in het Engels. Het vertaalt jouw prompt eerst naar het Engels en vertaalt het Engelse resul­taat razend­snel weer terug naar het Neder­lands. Hierdoor zie je soms woord­keuzes, waarvoor wij Neder­landers niet snel of gewoon nooit zouden gaan.

Inspiratie en/of uitgangspunt

Wij zien echter geen probleem als je door AI gegene­reerde tekst als inspiratie of uitgangspunt gebruikt. Daarna is het aan jou om de tekst niet alleen te contro­leren, maar ook flink te redigeren… om er jouw content van hoge kwali­teit van te maken.

Ken de beperkingen, wees kritisch op de kwaliteit en contro­leer de feiten zeer grondig. Reken af met passief taalgebruik, vertrouw nooit op feiten en zorg voor authenticiteit! Dan komt het vast wel goed.


Doelwit #2
Manipulatieve SEO-praktijken

Ondanks eerdere updates waren er toch nog steeds een paar trucjes die je kon toepassen om de ranking van de web­site in Google positief te beïnvloeden. Met die vorm van spam wil Google nu ook gelijk maar voor eens en voor altijd afrekenen.

Dit zijn aardig wat aanpassingen aan het algoritme, maar we bespreken alleen die die de grootste impact zullen hebben.


Wat betekent dit en wat nu?

Google wil de meest nuttige infor­matie op het web weer­geven en niet-originele content in de zoek­resul­taten verminderen. Door verbete­ringen aan de kunst­matige intelligentie (AI) en verfijningen van het algoritme wil Google…

 • Unhelpful content met 40% verminderen.
 • Manipulatieve SEO-praktijken bestraffen.
  • Overgehevelde domeinnamen worden aangepakt.
  • Met het meeliften op de repu­ta­tie van andere web­sites wordt afgerekend.

We leggen het allemaal uit en vertellen je meer over hoe dit de vindbaarheid van web­sites van lokale dienst­verleners in Google’s zoek­machine kan beïnvloeden. We reiken je gelijk de eerste hand om hier goed mee om te gaan en te zorgen voor een mooie en eerlijke plek op resul­taat-pagina’s.

Wij weten dat je woorden als resul­taat-pagina’s ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Revolutie voor lokale bedrijven? Of toch niet?

In de intro schreven we dat deze update wel eens een revolutie in de online vindbaar­heid van lokale bedrijven teweeg kan ­brengen, maar een kritische kant­teke­ning is hierbij wel nodig.

Allereerst kan niemand voorspel­len wat de impact van de update voor een individuele web­site precies gaat zijn. Wel zijn er sterke vermoe­dens dat door het afstraf­fen van manipu­la­tieve SEO-prak­tij­ken ons een revolutie te wachten staat.

Lokale focus kan een groot voordeel blijken.

Deze manipulatieve truc­jes kosten bedrijven momenteel door­gaans niet alleen veel tijd en energie, maar ook enorm veel geld en die speel­ruimte hebben veel lokale dienst­verleners simpel­weg niet. Een andere vraag is of ze deze investe­ring er ook weer dik en dubbel uit halen?

In de regel gebeurt dat niet, want de doelgroep(en) van deze dienst­verleners bewegen immers ook lokaal. Ten aanzien van manipu­la­tieve SEO-prak­tij­ken zijn lokale dienst­verleners dus direct al in het voordeel, maar of Google dat nou echt iets kan schelen?

Gaan grote beren (weer) voor?

Google kreeg de afgelopen jaren steeds meer kritiek dat het zich steeds meer als een multina­tio­nal gedraagt; als een groot bedrijf of nog beter: als een grote beer. Dit komt door­dat Google steeds meer in het voor­deel lijkt te werken van andere grote bedrijven.

Daarnaast krijgen bijvoor­beeld de websites van over­heden en universi­teiten voor­rang als het gaat om de voor­zie­ning van in begin­sel niet-commer­ciële infor­matie. Zelfs Wikipedia krijgt voor­rang, terwijl de betrouw­baar­heid niet vaststaat omdat ieder­een erop kan schrijven; niet alleen experts.

Hierdoor zouden kleinere bedrijven en hun klanten achter­blijven. Op zich lijkt dit ook wel logisch, maar het is wel lastig om hier met je expertise toch tussen te ranken.

 

Verfijning algoritme zoekmachine

De Google core update 2024 is het resul­taat van flink sleute­len aan het algoritme van de zoek­machine. Kort door de bocht kun je dit algoritme zien als een waarde(rings)­systeem of classificatie-systeem op basis van kunst­matige intelligentie (AI).

Dit systeem kent op basis van diverse facto­ren meerdere waarden toe aan web­pagina’s en web­sites en berekent dit door in een eindwaarde die bepalend is voor de positie in de zoek­resul­taten. Die positie is natuur­lijk ook afhankelijk van de punten die de andere web­pagina’s en web­sites scoren.*  Lees meer.

Slechte gebruikerservaringen en content gericht op de zoekmachines worden nu beter herkend.

Het nieuwe algoritme begrijpt beter welke web­pagina’s weinig waarde bevatten voor de gebruikers van de zoek­machine. De AI van het algoritme zou de kwaliteit van de content kunnen inschatten zoals de eindgebruiker die ervaart. Het zou dus ook beter begrijpen welke web­pagina’s een slechte gebruikerservaring bieden.

Tot slot herkent de AI van het algoritme beter welke content speciaal is gemaakt voor zoek­machines in plaats van voor mensen.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blog­artikelen – en dus in mindere mate over web­sites. Slechts een enkele keer is een web­site het resul­taat dat past bij een ingegeven zoek­opdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfs­naam.
Het grootste deel van alle zoek­opdrachten gaat over onder­werpen en die infor­matie is in de regel te vinden op een web­pagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de web­site (tech­niek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere indivi­duele webpagina.

 

Minder rommel en spam

Google wil dus af van unhelpful content. Op zich is dat niet nieuw.

Unhelpful content is onder meer content die is gemaakt om hoger te ranken in Google in plaats van voor mensen. Je kunt hierbij denken aan:

 • Content die voor dat doel is gekopieerd; de zogenaamde dupli­cate content,
 • Teksten die door genera­tive AI als ChatGPT zijn gegenereerd.
 • Overgeoptimaliseerde teksten (bijna onleesbaar voor mensen).
 • Valse of misleidende infor­matie.

Dankzij deze update worden web­sites beter gecon­tro­leerd of ze daad­werke­lijk die content aanbieden die ze beloven en aansluit op de behoeften van de gebruikers van Google. Het algoritme zou onder andere automatisch gegene­reerde content middels AI moeten herkennen en deze dus negatief belonen.

Maar daarmee zijn we er nog niet.

Produceren om te produceren

Er zijn partijen die op ‘grote schaal’ content produ­ceren om de zoek­resul­taten te manipu­leren, met de nadruk op ‘grote schaal’. Deze web­pagina’s lijken antwoorden te bieden op popu­laire zoek­opdrachten, maar leveren totaal geen nuttige inhoud.

Dit noemt men ‘scaled content abuse’ en gebeurt door volledige automatisering, mensenwerk of een combi­natie daar­van. Hoe het ook gebeurt, het nieuwe algoritme zou met deze manipu­la­tieve strate­gieën beter omgaan.

Sommige web­pagina’s beloven een hoop, maar leveren geen enkele waarde. Het enige doel is het manipu­leren van de zoek­resul­taten. Ze zijn ronduit beledi­gend voor de bezoeker.

De verwachting is dat een web­site met een gemid­delde hoeveel­heid content van hoge kwali­teit het beter zal doen dan een verge­lijk­bare web­site met veel content van lage kwali­teit. Uiteinde­lijk draait het ook hier weer om de waarde voor de gebruiker van de zoek­machine.

Met deze verfijningen hoopt Google meer verkeer naar web­pagina’s met content van hoge kwali­teit te sturen. Uiteinde­lijk moet de zoek­machine 40% minder naar web­pagina’s met content van lage kwali­teit gaan verwij­zen en hoopt Google minder kritiek te krijgen op de kwaliteit van de zoek­resultaten.


Hoe ga je hiermee om als lokale dienst­verlener?

Hoe zorg je voor minder rommel en spam? Dat doe je door regelmatig content van hoge kwali­teit aan te bieden.

Content van hoge kwali­teit is content waarnaar de doel­groepen zoeken en ook echt wat aan hebben. Dit is origi­nele, waarde­volle en dus ‘relevante content’ en biedt antwoorden op vragen die zij stellen. Dit kan bewust én onbewust zijn, want je mag hierbij ook denken aan onze behoefte om vermaakt te worden.

Content van hoge kwali­teit is er in verschillende soorten. Het gaat veel verder dan tekst en vult altijd een bepaalde behoefte in.

De antwoorden zijn niet al in grote hoeveelheden te vinden op het web en dus al duizend keer eerder gepubliceerd. Content van hoge kwali­teit is vrij uniek en origineel en zeker niet het antwoord op oververzadigde zoekwoorden.

Voor content van hoge kwali­teit gebruik je normale taal en vermijd je overbodige zoek­woor­den. De infor­matie is correct, want je hebt de feiten zorgvuldig gecheckt. Sowieso is deze content authentiek en sluit deze naadloos aan op het merk. De gebruikte bronnen zijn vermeld en de content is voorzien van (hyper)links naar rele­vante websites.

Wat is er nieuw aan het zorgen voor waarde­volle content? Al jaren verbeter je zo de vindbaarheid van de web­site en zorg je voor meer bezoekers.

Wat zegt onze glazen bol?

Wanneer je altijd hebt gezorgd voor eigen content of hebt geïnvesteerd in originele content en deze voldoet aan bovenstaande eisen, verwachten wij geen problemen ten aanzien van deze aanpassing in Google’s algoritme. Zeker niet als deze content ook echt waarde biedt voor de bezoekers.

Blijf voorlopig en tot nader order vooral dit soort content plaatsen. Een laatste controle door een SEO-specialist kan natuurlijk nooit kwaad.

Twijfels over de huidige content?

Twijfel je aan de kwaliteit van de huidige content? Toets deze dan eens aan de volgende punten.

 • Dunne content – De web­site bevat weinig content, de teksten zijn kort en bieden geen waarde­volle infor­matie.
 • Overgeoptimaliseerde teksten – De teksten bevatten te veel zoek­woor­den en dat op een onnatuurlijke manier.
 • Gekopieerde content – Teksten gekopieerd van andere web­sites (dupli­cate content) ook al zijn deze einigszins aangepast (appreciably similar).  Lees meer.
 • Automatisch gegene­reerde teksten – Teksten die automatisch geproduceerd worden door computer-software, zonder directe menselijke input. Dit gebeurt door de inzet van:
  • AI-gebaseerde tekst-genera­toren (genera­tive AI) als ChatGPT;
  • software met bijvoorbeeld vooraf gedefinieerde templates;
  • automatisch vertaalde teksten;
  • bots en chatbots (van de klantenservice).
 • Valse of misleidende content – Onjuiste infor­matie en valse claims over producten of diensten.
 • Spam – Teksten die puur gericht zijn op het manipu­leren van de (orga­nische) zoek­­resul­taten.

Wanneer de content valt in een of meerdere van boven­staande classi­fi­ca­ties, dan moet je aan de slag en zorgen voor content van hoge kwali­teit. Heb je hierbij helpende handen nodig? Dan staan we voor je klaar: 070 - 381 91 81.

 

Vergeet meeliften op autoriteit

Er bestaan web­sites met een goede repu­ta­tie die (betaalde) ruimte bieden aan andere partijen om hun content erop te plaatsen. Linkje erbij en klaar.

Vaak gaat deze link – de kwalita­tieve back­link – dan naar een web­pagina op de web­site waar het om te doen is. Hier kun je dan product X aanschaffen, je voor iets aanmelden of vrijwel niets.

Op deze manier lift de web­site van lagere autori­teit* mee op de autori­teit van de web­site met de goede repu­ta­tie. Deze manipu­la­tieve prak­tijken noem je ‘site reputation abuse’ en/of ‘parasite SEO’.

Een paar voorbeelden

Je ziet dit nog wel eens bij online magazines. Onder een artikel van hoge kwali­teit tref je opeens de vreemdste koppen aan. Koppen over hoe vetrolletjes van een bekend persoon in 2 weken als sneeuw voor de zon verdwenen of de huid van die en die met minimaal 25 jaar verjongt is.

Geloofwaardigheid en 100% betrouwbaarheid van de content is belangrijk, vooral op vertrouwde platformen.

Dit soort koppen zijn clickbait (klikaas) en spelen in op aller­hande verlangens, maar doen ook je wenk­brauwen rijzen. Toch maken ze ook nieuws­gierig en veel mensen klikken er dan toch op om vervolgens snel de kuier­latten te nemen of er toch in te trappen.

Google zelf komt met het voor­beeld van een partij die ‘snelle’ leningen verstrekt op een betrouw­bare educa­tieve web­site. Door het vertrouwen dat mensen in deze web­site hebben, zullen mensen eerder geneigd zijn bij zo’n partij een lening af te sluiten.

Wat is het probleem?

Op oneerlijke wijze wordt hier dus door de betalende partij meegelift op de goede repu­ta­tie van de web­site, die daar weer aan verdient. Dit soort content is nogal verwarrend of ronduit misleidend. Niet iedere bezoeker is hierop verdacht.

Maar hier is het Google niet eens om te doen. Door de goede repu­ta­tie van de hostende web­site, zullen de web­pagina’s op de web­site aardig tot zeer goed ranken in de zoek­resul­taten. En dat strookt niet met de ambities van Google om kwaliteit te leveren.  Lees meer.

Google ziet dit vanaf 5 mei 2024 als spam en geeft web­sites die hun ruimte op grote schaal aanbieden tot dan de tijd om dit op te lossen.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Hoe ga je hiermee om als lokale dienstverlener?

Gezien onze doel­groep en klanten­kring bestaat uit lokale dienst­verleners en zij hiervan geen gebruik­maken, vermoe­den we dat ook jij geen gebruik­maakt van dit soort prak­tij­ken. We vermoe­den niet dat de web­site meelift op de repu­tatie van andere website(s).

We nemen aan dat je tot nu vooral inzette op het bouwen van de repu­ta­tie van het merk en de eigen web­site. Mochten we fout zitten, dan raden we je aan om daar gisteren mee te beginnen.

Naast het regelmatig aanbieden van content van hoge kwali­teit zoals hierboven besproken, doe je dat door het verzorgen voor backlinks van hoge kwali­teit.*  Lees meer.

* Op backlinks van hoge kwali­teit komen we binnenkort uitgebreid terug. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Speelruimte

Bovendien biedt Google hier ook ruimte voor bijvoorbeeld gastblogs en native advertising**, want Google ziet niet alle content van derden als een over­treding. Het zou alleen gaan om content die is bedoeld om zoek­resul­taten te manipu­leren en wordt gehost op web­sites zonder nauw­lettend toezicht.

Je kunt dus nog steeds veilig een gastblog schrijven áls die maar op de juiste web­site wordt geplaatst!

* Native advertising (advertorials) zal in de regel niet snel verwarring zaaien bij lezers van het platform. Deze commerciele content is immers bedoeld voor vaste lezers en in beginsel niet om zoek­resul­taten te manipuleren.

Verder inzoomen?

Wil je meer weten over backlinks van hoge kwali­teit? Dan verschijnt hierover binnenkort een uitgebreid blogartikel. Als je deze straks niet wilt missen, meld je je direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Wil je hierop niet wachten? Dan bieden wij de helpende hand. Bel met 070 - 381 91 81.

 

Overhevelen domeinen heeft geen zin meer

Het laatste belangrijke punt van deze update is het afrekenen met de truc om de repu­ta­tie van vervallen domeinen (expired domains) over te hevelen. Dat werkte als volgt.

Een domein had door de jaren heen aardig wat kwalita­tieve back­links en een goede repu­ta­tie bij Google opgebouwd. Deze waarde­ring werd al ruime tijd beloond met een mooie positie in de zoek­resul­taten. Het bedrijf achter het domein stopte. De domeinnaam mét de goede repu­ta­tie werd opge­zegd en kwam weer op de markt.

Misleiding via oude domeinen, kun je voortaan ook vergeten.

Deze reputatie kon dan worden gekocht door het domein te kopen via partijen die daarin handel(d)en. Je hoefde alleen nog een nieuw web­design met jouw content op dit domein te plaatsen en klaar. Het doel van de nieuwe web­site had door­gaans niets te maken met het doel van de vorige website.

Door de opgebouwde ranking van het domein, rankte de nieuwe content zonder al te veel moeite direct goed tot erg goed. Echter, dit soort prak­tijken kon gebrui­kers van Google wel flink misleiden. De content werd immers hoog in de resul­taten getoond, wat op zich vaak al genoeg is om vertrouwen in de web­site te wekken.

Eerlijk gestart en volgehouden? Maak je dan geen zorgen over je domein.

Daarnaast wekte de suggestie dat de nieuwe content deel uitmaakte van de oudere web­site, ook nog wel het nodige vertrou­wen. Vertrou­wen die dus puur door mislei­ding werd gewonnen én onterecht was.

Het inzetten van deze vervallen domeinen voor de ranking van content van lage kwali­teit, wordt nu dus door Google ook als spam beschouwd en afgestraft.

Wordt er op het oude domein een nieuwe ‘eerlijke’ web­site geplaatst en from scratch gebouwd aan een nieuwe repu­tatie? Dan zou er dus niets aan de hand moeten zijn.


Hoe ga je hiermee om als lokale dienstverlener?

Lokale dienstverleners kennende, vermoe­den wij dat je ook van deze manipu­la­tieve SEO-praktij­ken geen gebruik­maakt. Dit soort prak­tijken zie je vooral bij online-only-bedrijven (zie onder­staande box).

We gaan er dan ook van uit dat je vooral inzette op het bouwen van een goede (eerlijke) repu­ta­tie van het merk en dito web­site. Mochten we het mis hebben, dan heb je wel een probleem.

Tóch foute boel?

Zorg als de wiedeweerga voor een nieuw domein en voor content van hoge kwali­teit zoals hierboven besproken. Investeer in de originaliteit van content en werk vervolgens aan backlinks van hoge kwali­teit.

Mocht je toch de domeinnaam om een goede reden willen behouden, begin dan ook bij het begin.

Verwijder alle pagina’s met content van lage kwali­teit of misschien wel alle pagina’s. Zet de indeling van de web­site en de pagina’s opnieuw op. Zorg voor nieuwe slugs en content van hoge kwali­teit. Zorg voor een geheel nieuwe web­site op het oude domein en lever échte waarde!

Wat zijn online-only-bedrijven?

Bij online-only-bedrijven kun je denken aan online georiën­teerde onder­nemingen. Dit zijn bedrijven werkzaam in e‑commerce als Zalando en Bol.com of online dienst­verlening. Deze dienst­verleners bieden onder andere software, games en allerhande online services als Netflix, Spotify en Zoom.

Tot de online-only-bedrijven behoren ook digitale platformen als Facebook, Marktplaats en Airbnb en content-platformen. Onder content-platformen vallen online magazines als Nu.nl en Business Magazine en video-kanalen als Vimeo en YouTube. Er zijn veel onder­nemingen die in meer dan een categorie vallen.

Online marke­ting is voor deze onder­nemingen ronduit onmis­baar. Ze zijn sterk afhanke­lijk van inves­te­ringen in SEM (SEM = SEO + SEA), social media marketing, social adver­tis­ing en andere online-marketing-kanalen om hun doelgroep(en) te bereiken.

Daarnaast moeten online-only-bedrijven een uitstekende klantenservice bieden en spelen reviews vaak geen onbelang­rijke rol in hun bestaansrecht.

 

Conclusie
Wel/geen reden voor paniek?

Ondanks dat dit een zeer grote update is van het algoritme van Google en de impact nog niet te overzien is, denken wij dat er geen reden is voor paniek áls je altijd zelf voor content van hoge kwali­teit hebt gezorgd én weggebleven bent van manipu­la­tieve SEO-praktijken.

Voor diegenen is het misschien juist wel heel erg fijn, dat deze core update er is. De kans dat je beter beloont gaat woorden voor jouw authen­tieke inspan­ningen, zit er –als we Google mogen geloven – dik in. Oneerlijke concurrentie in de zoek­resul­taten zou immers flink verminderd worden.

Heb je je wel schul­dig hebt gemaakt aan manipu­la­tieve SEO-prak­tijken, dan heb je waar­schijn­lijk wel een probleem en is het terug naar start. Dit kan tijd gaan kosten, maar weet dat wij met onze zorg­zame handen klaar staan om te helpen. Zie de box onderaan.

En als we zelf iets opzoeken, dan zullen we vast en zeker blij worden van de verbeterde zoek­resul­taten.

We gaan het allemaal zien!

Tot slot laat Google wel weten:

… er zullen altijd gebieden zijn waar we kunnen verbeteren. We zullen er hard aan blijven werken om content van lage kwali­teit op Search laag te houden en meer informatie te tonen die is gemaakt om mensen te helpen.


Toch een forse daling in je ranking?

Zie je ondanks dat je je aan boven­staande manipu­latieve SEO-praktij­ken amper tot niet schul­dig hebt gemaakt, toch een forse daling in de ranking van de web­site? Kijk dan eens naar de backlinks, want daar zitten misschien wel ‘spammy backlinks’ tussen.

Je kunt dit eenvoudig contro­leren door op bijvoor­beeld Moz.com de spam-score op te zoeken. Vervolgens deze links te volgen en kritisch te kijken of deze werkelijk nog van waarde zijn.

Backlinks op web­sites waarvan je het gevoel hebt dat de content niet van hoge kwali­teit is, kun je maar beter laten verwijderen of afwaarderen (disavowen). Ook oudere backlinks waarvoor je wellicht in een ver verleden niet echt veel hebt betaald, wil je nu vast en zeker zo snel mogelijk lozen.

Met Google Search Console kun je alle backlinks die niet meer van waarde zijn afwaarderen. Daarna kun je eens gaan kijken naar nieuwe backlinks. Een mooi onder­werp voor een volgend artikel.*

* Met de gratis e‑mailalert hoef je die niet te missen.

Laatste tips!

Content-productie en SEO gaan hand in hand en mogen nooit aan de aandacht ontsnappen. Regelmatig werken aan de content is belangrijk om de vindbaarheid van de web­site te optima­li­seren. Reser­veer hier weke­lijks tijd voor. Lukt dat niet, dan minimaal maande­lijks.

 • Optimaliseer als lokale dienst­verlener de web­site voor lokale zoek­opdrachten.
 • Creëer content van hoge kwali­teit die antwoord geeft op vragen en behoeften van de doelgroep(en).
 • Neem Google E-E-A-T-richt­lijnen hierin mee.
 • Zorg voor betrouwbare en relevante backlinks.
 • Houd je aan de richtlijnen van Google.
 • Blijf op de hoogte van Google’s updates.

Meer lezen?


Wat kun je verder doen?

Wat je verder kunt doen? Dat is je aan­melden voor onze gratis e‑mailalert, want wie ons blog volgt, weet het: we delen keer op keer infor­matie en tips om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken. Met veel van deze blog­artikelen kun je ook hands-on aan de slag.

Wil je deze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home