Content-marketing • De trends van 2023 • 3/6 • De content en de inhoud

Content-marketing • De trends van 2023 • 3/6 • De content en de inhoud

Content is inhoud, maar wat zijn de trends als het om de werke­lijke inhoud gaat? Hoe kun je in een wereld waar men­sen steeds wan­trou­wi­ger tegenover de over­heid, de media en mer­ken zijn gewor­den, deze mensen toch nog berei­ken? En als dat lukt, hoe haal je dan langz­aam maar zeker dat ver­trou­wen weer terug?

Hoe com­mu­ni­ceer je in een wereld waarin mensen juist wel de ver­bin­ding zoeken, maar als ze dat niet lukt, ze je nog snel­ler dan ooit tevoren de rug toe­keren? Hoe bouw je met content anno 2023 aan een rela­tie met de poten­tiële klant en tege­lijk aan een sterk ‘ver­bin­dend’ merk? We zoomen in?

Wat gaan we doen?

Deze week zoomen we in een serie van 6 delen in op de huidige trends op het gebied van content-marke­ting en wat je in 2023 ervan kunt verwach­ten. Tege­lijk delen we tips zodat je hier­op tijdig kunt inspe­len.

 • Deel 1 – Hierin bespra­ken we de 1e trend, omdat alle andere trends hier­mee samen­hangen, maar we begon­nen met de rol van de doel­groep en een rijtje zeer interes­sante cijfers.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In dit deel zoom­den we in op de explo­sieve groei van enter­tainende content en de crea­tor eco­nomy. Ook was er aan­dacht voor de social-media-plat­formen die hun gasten op het platform zelf willen houden.  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Vandaag staat de inhoud van de content zelf centraal.
 • Deel 4 – We zoomen in op het eco­systeem van content-marke­ting en dus op content-marketing en de andere bezig­he­den en inves­te­ringen waar­van het niet los te kop­pelen is.  Direct naar deel 4.
 • Deel 5 – Hierin alle tijd en aandacht voor trend #13 aan de beurt; het intens popu­laire feno­meen video.  Direct naar deel 5.
 • Deel 6 – We sluiten af met pod­casts, AI (kunst­matige intel­li­gen­tie) en de eind­conclusie.  Direct naar deel 6.

Naar overzicht alle trends >>


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Trend #5
Behulpzame (informerende) content en de verschuiving naar storytelling

Behulpzame (informerende) content als blog­artikelen en long-form-content (of long-reads) als downloadables zullen ook dit jaar weer belang­rijk zijn. Dit geldt zeker voor orga­ni­sa­ties in de zake­lijke dienst­verle­ning, maar sluit andere dienst­verle­ners ook niet uit. Deze trend is weinig nieuws­waar­dig, maar wel te belang­rijk om hier niet op te nemen.

Als content-marketing-instru­ment is behulp­zame con­tent – en zeker de zojuist genoemde voorbeel­den – nog steeds van onschat­bare waarde voor meer verkeer via de zoek­machines. En dat zonder daarvoor te moeten adver­teren. Hierbij doen rappor­ten, whitepapers, e‑books en diep­gaande artikelen het nog steeds het beste. Ze kosten tijd, maar de resul­taten mogen er ook zijn.

Wie nu nog niet doorheeft dat snelle krabbels over uitgekauwde onderwerpen weinig waarde leveren, is nog lang niet klaar voor 2023.

Zo zei maar liefst 48% van de ondervraagden – volgens een rapport uit 2021 van het Content Marketing Institute – dat onder­zoeks­rap­por­ten de beste resul­ta­ten ople­ver­den van al hun marke­ting-inspan­ningen. Ook andere onder­zoeken onder­strepen de goede resul­ta­ten van long-form-content. Zo vertelt een onder­zoek naar backlinks dat blog­arti­ke­len van meer dan 3.000 woorden voor 77% meer back­links zorgen.

Streven naar een biblio­theek met ever­greens kan dus hele­maal geen kwaad. De tijd die hiervoor nodig is, is peanuts verge­le­ken met de opbrengst. Je kunt immers reke­nen op een flink aan­tal nieuws­gie­rigen dat op deze content landt en verder de web­site, app en/of het aan­bod induikt. Tel uit je winst! Boven­dien zal ook het merk hier­door versterken.


Storytelling

Dankzij de corona-pandemie* is het vertrou­wen in het nieuws en andere bericht­gevingen flink gedaald. De over­heid en de massa-media* staan er niet goed op. Dit sijpelt door in de alge­hele hou­ding tegen­over infor­matie die op ons afkomt. De meeste merken moeten hier­door kiezen voor een persoon­lijkere bena­de­ring en uit hun gouden toren komen.  Lees hier meer over bij: Trend #6 – Mens­gerichte content.

Voor een persoon­lijkere bena­de­ring moet de zender meer van zichzelf laten zien. Commu­ni­ceer je nor­maal voor­al over de oplos­sing voor het achter­lig­gende pro­bleem, kun je nu beter kiezen voor storytelling. Je moet dan wel een goed verhaal vertel­len én bewij­zen dat de klant daaraan ook wat heeft.

Bewijs dat wat je vertelt ook echt waar is en vaar hierbij dus ook op feiten én cijfers.

Dit soort verhalen zijn geba­seerd op feiten en onderzoekscijfers. Het is alleen niet een­vou­dig om verhalen te ver­tellen op basis van cijfers. Toch maakt dat het ver­haal niet alleen ster­ker en geloof­waar­diger, maar het oogst ook meer ver­trou­wen. En ver­trou­wen is waar content-marke­ting momen­teel toch voor een heel groot deel om draait.

Voor een goed verhaal moet je mis­schien ook eens den­ken aan uitbe­ste­den. Wij van the Content Care Company kunnen je natuur­lijk hier­bij heel goed helpen. Met jaren erva­ring met onder andere copy, tekst en content-marke­ting* draaien wij onze zorg­zame handen ook niet meer om als we daar­aan de nodige feiten en cijfers moeten toe­voe­gen. Zelfs daar­aan zijn we al gewend.

Bel jij ons? Ons nummer is: 070 - 381 91 81. Je kunt mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.

* Wij weten dat je woorden als corona-pandemie, massa-media en content-marketing ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Trend #6
Mensgerichte content

Nog in de vorige eeuw moesten orga­ni­sa­ties een profes­sio­nele en formele indruk maken. Momen­teel hoeft dat niet meer. Hier­voor zette onder andere IKEA al eind vorige eeuw de toon. In die tijd was je en jij vrijwel not done. Tegen­woordig klinkt u al bijna te afstandelijk. De tone of voice (ToV) van menig merk lijkt zich nu dan ook in eerste opzicht vrij wei­nig te onder­scheiden van dat van de concurrent.

95% van de consumenten is loyaler aan merken die transparant en oprecht zijn en 75% zou meer betalen om oprechte merken te steunen.

Bron: Marketing that Rocks.

Toch kwam dit de afge­lo­pen jaren in een stroom­versnelling. Na de corona-jaren willen con­su­men­ten niet meer het gevoel heb­ben dat er een ijs­koude muur staat tussen hen en de merken die ze leuk vinden.

Wat kun je doen?

Allereerst weer die doel­groep(en)! We begon­nen deze serie direct al ermee, maar bij alles wat je doet draait het con­tinu om de doel­groep(en). Als marketeer, content-marketeer, content-creator, content-maker, content-produ­cent of copywriter draait het steeds weer om waarde leve­ren aan de doel­groep(en). Hier­voor moet je ze dan ook door en door kennen (begrij­pen en aan­voe­len). Alleen dan kun je mens­gerichte con­tent creëeren.

Tip!  Gouden regels voor mensgerichte content

 • Vermijd bedrijfs­gericht of afstande­lijk materiaal – Onthoud dat afstande­lijk mate­riaal alleen geschikt is voor juri­dische zaken als alge­me­ne voor­waar­den en con­trac­ten, maar zelfs dan moet het verhaal wel helder zijn.
 • Ga voor mens­gerichte content – Laat met alle content zien dat de doel­groep(en) ertoe doen en dat je een band hebt met de (poten­tiële) klant. Om die band te bou­wen moet je ver­trou­wen op hun emo­ties, empa­thie en relati­ve­rings­vermogen.
 • Tranparantie en oprecht­heid voorop – Het gaat immers niet alleen om feel­good en enter­tai­nen­de content.
 • Stop met pitchen – Vermijd verkoop­praatjes en andere sales­gerichte taal.
 • Doe normaal – Spreek de klanten aan van mens tot mens.
 • Zoek een verdieping in de tone of voice – Kijk verder dan jij en jou en denk bijvoor­beeld aan Jung’s arche­types. Op basis van de kern- en merk­waarden zie je welke past bij het merk. Weet je een­maal de onder­linge ver­schil­len, dan weet je ook waar je heen moet met de tone of voice (ToV).*
 • Beperk het gebruik van door AI gegene­reerde content – Vaak is deze niet mens­gericht genoeg.

* Hierop komen we binnen­kort uitge­breid terug en gaan dan in een blog­artikel op zoek naar de kern- en merk­waarden en vervol­gens naar het arche­type dat daarop aansluit. Wil je deze artikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Gepersonaliseerde content

Waar mogelijk is geper­so­na­li­seer­de con­tent de oplos­sing, maar dit kan ook de plank enorm mis­slaan. Je kunt geperso­na­li­seerde content rede­lijk goed afstem­men op de wen­sen en behoef­ten van speci­fieke (groe­pen) klan­ten. Op deze manier weet je bijna zeker dat de aan­ge­boden con­tent voor hun waarde heeft, maar pas daarbij wel goed op.

We maken dit duidelijk aan de hand van een voor­beeld. Je ver­koopt verze­ke­ringen aan jonge stellen en bedenkt een cam­pagne voor ‘als de kleine er straks is’. Ieder­een op de afde­ling is hele­maal enthou­siast, maar je voelt hem denk ik al aan­ko­men. Hoe denk je dat dit over­komt bij stellen die geen kinderen kunnen krijgen en dat wel dol­graag zouden willen? Tellen zij voor het merk niet mee?

Als je ervan uitgaat dat niemand ‘gewoon’ of ‘normaal’ is, ben je al een eind op de goede weg.

Hetzelfde idee geldt voor ‘samen ouder worden’ of über­haupt het idee dat alle mensen boven de 35 standaard een partner hebben. Of wat dacht je van het te nadrukke­lijk omar­men van lhbtiq+ en daar­mee juist weer ande­ren uitsluiten? Ook gees­te­lijke en lichame­lijke gezond­heid en je over­al vrij heen kunnen bewe­gen is niet voor ieder­een de normaal­ste zaak van het leven.

Eigenlijk is niemand gewoon of normaal, dus scheer een groep klanten niet te snel over een kam. Kijk heel kritisch of de bood­schap van de con­tent aan­sluit bij de ontvangers en hun leven en wen­sen op dat moment. Ga hierbij tot in de klein­ste details. Kijk liever een keer te veel dan te weinig.

Wat kun je doen ondanks de GDPR en de cookieless era?

Geper­so­na­li­seer­de content ver­stu­ren kan natuur­lijk niet zonder gege­vens. Alleen nu we zo goed als geheel aan­ge­land zijn in de cookieless era is dat een flink stuk las­ti­ger gewor­den dan een aan­tal jaren terug. Houd daarom de behoef­ten van de (poten­tiële) klan­ten goed in de gaten via een slimme CRM of andere data-oplos­sing.

Vervol­gens kun je een content-marke­ting-strategie en content ontwik­kelen rond dat­gene wat deze mensen drijft en echt belang­rijk vinden.

 

Trend #7
Fris de content op in plaats van meer, meer, meer

Liever 1 vogel in de hand, dan 10 in de lucht. Kwali­teit boven kwan­ti­teit. Een nieuwe lap zetten op een oud kleed. Allemaal gezeg­des of dood­doeners die hier wel opgaan, want goed scoren­de oude blog­artikelen verdie­nen een opfris­beurt.

We hebben het nu over de nood­zaak van up­daten én opti­ma­li­seren van bestaan­de con­tent die goed scoort in Google’s zoek­machine en/of op andere plek­ken. Die artike­len die het waard zijn om tijd in te inves­teren, zodat ze hun plek op de resul­taat-pagina’s van onder andere Google kun­nen behouden. Ze zijn perfect voor de SEO.

Het optimaliseren van deze con­tent kan zelfs waarde­voller uitpak­ken, dan als­maar nieuwe con­tent pro­du­ce­ren. Nieuwe content zal er altijd langer over doen om te scoren en dan is het ook nog maar de vraag of het scoort. Boven­dien kost nieuwe con­tent vaak meer tijd.

Wat kun je doen?

Voor het onder­houd kun je tools als Clearscope gebrui­ken, maar is er geen budget voor dit soort tools? Ga dan aan de slag met de kop­pen, beel­den en de op meer conversie-gerichte elementen.

Onderzoek eerst welke con­tent het opfris­sen echt waard is. Dit kan prima met een SEO-tool als Google Analytics 4, waar­over de komende maan­den vast meer.* Uit zo’n onderzoek zal ook duide­­lijk worden welke content eigen­lijk wel weg kan en/of dus flink aan gesleu­teld moet worden, maar begin – om ook met een gezegde af te sluiten – met het laag­hangend fruit.

* Google Analytics 4 (GA4) heeft Universal Anlytics afge­lopen jaar ver­vangen en op 1 juli van dit jaar zal de laatste niet meer bruik­baar zijn. GA4 is het antwoord van Google op de vraag van de cookie­less era. Waar­schijn­lijk zoomen we hier dit voor­jaar nog wel op in, maar we belo­ven niets. Ieder online-marketing-buro heeft er al een of meerdere artikelen aan gewijd, dus even Googelen en je weet alles… áls je een goed lees­bare bron hebt gevonden.

 

Trend #8
Maak de belofte waar en zorg voor consistentie en continuïteit

Kwalitatieve en/of ‘relevante content’ zijn abso­luut belang­rijk, alleen zonder een goed plan en publi­catie-schema bete­kent dat niet veel. Zoals we al eer­der schre­ven hoef je niet dage­lijks of weke­lijks te bloggen, maar dat geldt ook voor andere con­tent. Kwali­teit gaat voor en regel­maat van de publi­caties is daar­naast ook belang­rijk. Voorspel­baar­heid werkt.

En stel de ont­vanger hierin niet teleur. Nu het vertrouwen van de consu­men­ten in overheid, media en merken zo laag is, moet je ze niet nog meer teleur­stel­len. Belofte maakt schuld.

Wat kun je doen?

Publiceer niet minder dan 1x per 2 weken een blog­artikel. Liefst weke­lijks. Dit moet vol­doende zijn om niet ver­ge­ten te wor­den en zo is er meer tijd voor kwali­teit. Beschik je over een groter team, dan mag je ook meer en vaker publiceren.

Hetzelfde geldt voor berichten op social media, maar per plat­form en doel­groep kan het aantal en het tempo enorm verschil­len. Ook de verganke­lijk­heid van een post op de plat­formen speelt mee. Kijk naar wat per plat­form inte­res­sant is.

Pas wel op dat je weer niet teveel publi­ceert, maar pro­beer uit te komen op de juiste hoe­veel­heid. Je wilt natuur­lijk ook niet dat de doel­groep(en) bezwij­ken onder te veel content.

 

Bronnen

Voor deze serie blog­artikelen zijn we geïn­spi­reerd door de onder­staande bronnen, hebben we ze geraad­pleegd en/of hebben we ze als waarde­volle aan­vul­ling op onze eigen kennis, ervaringen en inzichten gebruikt.

 

 

Op naar nog meer trends

In deel 4 gaan we verder met de volgende 4 trends. Dat zijn:

Naar overzicht alle trends >>

Wil je dit en andere blog­artikelen om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te mel­den voor de gratis e‑mail­alert. Ten­minste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ont­vangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw arti­kel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home