Informatie-overload • Wat consumeren wij aan logo’s en informatie per dag?  [cijfers]

Informatie-overload • Wat consumeren wij aan logo’s en informatie per dag? [cijfers]

Wanneer je denkt dat je last hebt van een over­vloed aan infor­matie, dan heb je een punt. Zo toont een studie aan dat we dage­lijks worden gebom­bar­deerd met het equi­va­lent van 500 kranten­pagina’s. Dat zijn iets van 14 kranten per dag, maar een andere bron spreekt zelfs van 176 kranten!

Hoe dan ook, we worden min of meer dood­gegooid met infor­matie. Niet gek dat we ons ervoor al aardig hebben leren afslui­ten. Voor de marke­ting van merken is dit natuur­lijk weer nade­lig, maar laten we eens kijken wat we nog meer aan interes­sante cijfers hebben gevon­den. Laten we gaan, dan kun je het zelf alle­maal zien.

Kijk, huiver of krab jezelf maar eens flink achter de oren.

Bronnen
The Guardian en Forbes. Afhanke­lijk van de bron, zou zelfs alle infor­matie om te rekenen zijn tot 5.000 tot 25.000 kranten per dag!

Dit artikel hoort in het speciaal bij: Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is?. Waar nodig verwijzen we met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Daar maakten we rond­ritten door Beeld­merk en Woordmerk, gingen op expe­di­tie naar Geschiedenis van Logo en op zoek naar logo’s voor een prikkie.

We maakten een rit langs wereld­beroemde merken waarvan de oprich­ters zelf het logo ontwierpen en organiseerden zelfs een bonus-uitje naar Walt Disney en beke­ken de keuze voor wel of geen Logo. Vandaag vliegen we over Informatie-over­load en over de indruk­wek­kend­ste Cijfers van Toen en Nu.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Waaruit bestaat onze hedendaagse informatie‑consumptie?

Om de ‘informatie’ in dit artikel goed te begrij­pen, moeten we star­ten met enkele zaken die verwar­rend kun­nen zijn, zo helder moge­lijk te maken. Er kan name­lijk een verschil bestaan tussen het ver­wer­ken van infor­matie en het con­su­me­ren ervan, maar deze termen wor­den in publicaties – en onze bron­nen –door elkaar gebruikt.

 

 • Ver­wer­ken van infor­matie – Het ver­wer­ken van infor­matie kan bijvoor­beeld niet alleen ver­wij­zen naar hoe wij mensen omgaan met de infor­matie die op ons afkomt, maar ook naar de manier waar­op gege­vens door com­pu­ters en andere appa­ra­ten wor­den opge­sla­gen en verwerkt.
 • Consu­me­ren van infor­matie – Het consu­me­ren van infor­matie doen wij als mensen.
 • Produ­ce­ren van infor­matie – Het produ­ce­ren van infor­matie doen zowel men­sen als appa­raten en vaak doen ze dat samen.

Wil je hierover meer lezen? Lees dan verder. Weet je hiermee genoeg? Klik dan op onderstaande button.

Wij weten dat je woorden als informatie-consumptie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wat voor soort infor­matie consumeren wij?

Wanneer we kijken naar waar­uit onze heden­daagse infor­matie-overload wordt opgebouwd, dan kun je uitgaan van alles wat dage­lijks op ons afkomt. Het is eigen­lijk alles wat we men­taal tot ons ‘kunnen’ nemen. Van dingen die we zien en horen tot het eten dat we ruiken en daarna proeven, want ook smaken regis­tre­ren we. Van zoet tot bitter, van lekker tot getver!

Het is dus alles wat we via onze zin­tui­gen kunnen waar­nemen en zelfs onze eigen reac­ties daar­op. Je zou ‘het stil­staan bij onze eigen reac­ties en gevoe­lens’ dus ook daar­bij kunnen tellen. De lijst zou je dus eigenlijk ook wel oneindig kunnen noemen.

Tel je daarbij alle infor­matie op die we geza­men­lijk produ­ce­ren – en door diver­se algorit­men steeds meer van willen –, dan krijgen we last van ‘infor­matie-overload’.

Wij hebben voor onze lezers een poging gedaan een volle­dige lijst aan infor­matie-bronnen samen te stellen. Deze lijst vind je hier.


Wat voor soort infor­matie produceren wij?

Als we het hebben over infor­matie (data) die wij men­sen produ­ce­ren, dan spreek je al snel over digi­tale infor­matie. Dan spreek je niet alleen over gege­vens die bijvoorbeeld zijn gege­ne­reerd door gebrui­kers via social media, e‑mailprogramma’s, chat-applicaties en schrijf­sels uit programma’s als Microsoft Word, maar ook over door ons inge­zette sen­so­ren als voor de digi­tale warmte-rege­ling, ‘slimme’ appa­ra­ten die we gebrui­ken, bedrijfs­appli­ca­ties en nog veel meer.

De hoeveel­heden die we produ­ce­ren zijn gigan­tisch; zeker nu de kunst­matige intel­li­gen­tie (AI) van onze apparaten van alles van ons leren en de AI’s ons ook weer voor­zien van nog meer infor­matie. Deze gigan­tische hoe­veel­heden illus­tre­ren hoe vrese­lijk hard de hoe­veel­heid aan infor­matie die we ‘nodig heb­ben’ groeit. En we willen alleen maar meer!

 

Vergelijking toen en nu

 • 5 x meer informatie dan 40 jaar terug – Dankzij de groei van digi­tale moge­lijk­heden als het inter­net, 24‑uurs-tele­vi­sie en mobiele tele­foons ontvangen we nu zo’n 5 x zoveel meer infor­matie per dag dan in 1986.
 • Van 2,5 krantenpagina’s naar 6 kranten – Momen­teel zouden we zelf – als gemid­deld persoon – 6 kran­ten aan infor­matie per dag pro­du­ce­ren. 25 jaar gelden kwa­men we aan 2,5 kranten­pagina’s. We hebben het nu dus over een toename van x 200!
 • 135 versus 13 tv-spots – In 1970 bereikte je met 13 tv-spots, 70% van de doel­groep. Rond 2010 waren hier­voor maar liefst 135 spots nodig. Het aantal zal – onge­twij­feld – nu nog veel hoger liggen, maar dit is natuur­lijk enorm afhanke­lijk van diverse fac­to­ren rond­om het moment van uitzenden.
 • 10 x meer op kantoor in 20 jaar tijd – Het gemid­del­de kan­toor verwerkte in 2011 (!) al dagelijks 10 x meer infor­matie dan 20 jaar ervoor.

Bronnen
Onder andere: McKinsey Digital.

Is dit geen appels met peren vergelijken?

Het verge­lij­ken van de hoe­veel­heid infor­matie die op ons afkomt tussen verschil­len­de tijd­per­ken is erg lastig. Ja, het is dus een soort appels met peren verge­lijken, maar wel enorm inte­res­sant.

De manier waar­op nu infor­matie wordt gepro­du­ceerd en verspreid, verschilt natuur­lijk enorm met hoe dat bijvoor­beeld een halve eeuw of langer gele­den gebeurde.

De grootste verschillen zijn:

 • gedrukte infor­matie versus online informatie;
 • gericht op groepen versus individuen;
 • snelheid te voet versus hi‑speed en real time.

Minder/meer informatie‑bronnen

Kijken we bijvoor­beeld naar onze groot­ouders, dan hadden zij nog geen toegang tot de infor­matie-bronnen die we nu hebben. Er was 50 jaar geleden nog geen internet en al hele­maal geen social media. Mensen waren al blij met hun tv, radio, tele­foon en walkman. Misschien hadden ze nog net een video-recorder.

De gigantische groei van het aan­tal aan infor­­matie-bron­nen en -kanalen heeft geleid tot een ware infor­matie-explosie!

Daarnaast zijn en waren er grote regio­nale verschil­len. De toegang tot infor­­ma­tie was en is niet altijd gelijk verdeeld. Toch is een ding duide­lijk: het aan­tal aan infor­­matie-bron­nen en -kanalen is over­al enorm gegroeid de afge­lopen decen­nia en heeft geleid tot een gigan­tische toe­name aan infor­­matie.

 

Gebruik en toegang internet

Toegang tot internet wereldwijd

 • 2005 – 1,0 miljard mensen ≈ 16%.
 • 2010 – 1,7 miljard mensen ≈ 22%.
 • 2016 – 3,4 miljard mensen ≈ 47%.

2021 / 2022

 • Op 15 november 2022 waren we naar serieuze schat­tingen met 8 miljard mensen op aarde.
 • 5,4 miljard mensen hadden medio 2022 wereld­wijd toe­gang tot inter­net ≈ 67%.
 • 80% van de mensen in ontwik­kel­de landen hebben toegang tot internet.
 • < 50% van de mensen in ontwikke­lings­landen heeft toegang tot internet.

Deze toename in toegang tot inter­net en het gebruik ervan, heeft natuur­lijk geleid tot de explosie van infor­matie-bronnen.

Toegang tot internet in Nederland

 • 1995 – 1%.
 • 2000 – 30%.
 • 2012 – 91,5%.
 • 2022 – 96,8% mensen heeft toegang tot ‘vast’ inter­net. Dit bete­kent dat bijna ieder­een in Nederland thuis toegang heeft tot inter­net.

Bronnen
Onder andere: Dutchcowboys, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), InternetVergelijk.nl, PALA en Telecommunication Union (ITU).

Nauwkeurigheid cijfers in dit artikel

Het is belangrijk om op te merken dat zo goed als alle cijfers in dit blog­artikel afkomstig zijn van schat­tingen naar aanleiding van diverse en uit­een­lopende onder­zoeken. Deze hebben we soms moe­ten verta­len om ze verge­lijk­baar te maken. Het zijn daar­door dus bena­de­ringen van de werke­lijkheid.

Daarnaast kunnen de cijfers varië­ren door de manier waar­op ze zijn gemeten en de afhanke­lijk­heid van de indivi­duele omstan­dig­heden. Hier­bij spelen ver­schil­lende facto­ren een grote rol. Dat zijn facto­ren als de omge­ving waar­in we ons bevinden, de acti­vi­teiten die we onder­nemen en de media die we gebruiken.

De cijfers in dit arti­kel zeggen dus niets over de speci­fieke omstan­dig­heden en het gedrag van elk indi­vidu, en dus ook niet over hoe we de infor­matie-overload van minuut tot minuut ervaren.

De cijfers in dit artikel zijn slechts bedoeld ter illus­tratie van de gigan­tische groei aan infor­matie. We vonden name­lijk soms meer­dere zeer uit­een­lopende cijfers. Daar­uit heb­ben we voor de lees­baar­heid een keuze moeten maken, ze beide vermeld of voor een gemid­delde gekozen.

Wij raden dus ook niet aan om de genoemde cijfers zomaar over te nemen. Indien dat van toe­pas­sing is, raden we wel aan om zelf grondig onderzoek te doen.

 

Gebruik social media

Gebruik social media wereldwijd

 • 2019 – 3,5 miljard mensen ≈ 45%.
 • 2020 – 3,7 miljard mensen ≈ 40%
 • 2021 – 4,2 miljard mensen ≈ 53%.
 • 2022 – 4.7 miljard mensen ≈ 59%.

Gebruik social media Nederland

 • 2019 – 13,3 miljoen mensen ≈ 77%.
 • 2020 – 13,7 miljard mensen ≈ 79%
 • 2021 – 13,7 miljoen mensen ≈ 76%.
 • 2022 – 13,5 miljoen mensen ≈ 77%.
 • begin 2023 – 14,1 miljoen, maar huidige inwoner­tal is op dit moment niet goed te achter­halen.

Gemiddeld spendeerden we begin 2023 114 minuten per dag op of aan social media. Deze tijd is fors gegroeid en was in 2020 nog 98 minuten per dag. Wellicht komt dit door de explo­sie aan reels en shorts; een van de belang­rijkste trends dit jaar.

Bronnen
Onder andere: Afix, Newcom, Statista, We Are Social en Websiterating.nl.

 

Informatie die op ons afkomt

Aantal logo’s per minuut en per dag

 • 16 logo’s per minuut in een stede­­lijke omgeving.
 • 100 logo’s per minuut in de moderne wereld.
 • 500 tot 5.000 per dag.

Veel logo’s zijn voor ons op de achter­grond aan­we­zig en/of zijn sub­tiel geïnte­greerd in andere afbeel­dingen of video’s.

Veel logo’s kunnen worden gezien als achtergrondruis; ze worden niet bewust waargenomen en dus vrijwel niet verwerkt.

Uit onderzoek van 2018 door Signs.com bleek dat de gemiddelde persoon ongeveer 16 logo’s per minuut ziet áls hij door een stede­lijke omge­ving loopt. Volgens een artikel in The Guardian zouden we zo’n 100 logo’s per minuut zien in de moderne wereld. De vraag hierbij is dan wel: wat verstonden ze bij The Guardian onder moderne wereld?

Bronnen
Onder andere: Signs.com, maar die bestaat inmiddels niet meer, en The Guardian.

Wat is ‘de moderne wereld’?

The Guardian verwees in het artikel in 2017 met ‘moderne wereld’ naar de heden­daagse samen­leving. Dit is de samen­leving met een con­stan­te verbin­ding via techno­logie. De moderne wereld omvat onder meer het inter­net, social media, mobiele appa­raten en andere digitale techno­logieën.

Dit zijn techno­logieën die ons dage­lijks leven ingrij­pend hebben veran­derd versus 30 á 40 jaar daar­voor. Dit is dus de wereld van nu met een over­vloed aan infor­matie.

Het artikel besprak hoe deze over­load ons vermogen om infor­matie te verwer­ken beïn­vloedt. Het bena­drukte ook de over­wel­digende hoe­veel­heid logo’s die we tegen­komen als onder­deel van deze infor­matie-overload.


Aantal advertenties per dag

 • Jaren 70 – 500 tot 1.600.
 • 2007 – < 5.000.
 • 2014 – 3.000 – 5.000.
 • 2016 – 4.000 – 10.000.
 • 2021 – 6.000 – 10.000.

Als we alle vormen van reclame bij elkaar optel­len, dan zie je in meer­dere onder­zoeken dat we in 2014 gemid­deld 4.000 adver­ten­ties per dag zagen.

We spreken dan over adver­ten­ties in gedrukte en online media, waar­onder waar­schijn­lijk ook die op bill­boards, abri’s, trams en derge­lijke en van com­mer­cials op radio en tv. Vrijwel alle adver­ten­ties bevat­ten logo’s.

Maar wat nu zo bijzonder is, is dat markt­onder­zoeks­bureau Yanke­lovich al in 2007 met soort­gelijke cijfers naar buiten kwam. Het bureau schatte het aantal adver­ten­ties per dag voor de gemid­delde con­su­ment toen ook al op ‘tot 5.000’.

Dit ging om een enquête onder 4.110 mensen, waar­van de helft toen al zei dat reclame ‘uit de hand liep’.

Bronnen
Onder andere: Fast Company, Red Crow Marketing, Media Dynamics, Inc, MediaPost en marktonderzoeksbureau Yankelovich (bestaat inmiddels ook niet meer).

Met dank aan Google AdWords

In 2000 lanceerde Google Google AdWords (tegen­woordig: Google Ads). Sinds­dien heeft digitale marke­ting – en dan met name online adver­tis­ing – een vogel­vlucht on steroids gemaakt. In 19 jaar tijd heeft dit adver­tentie-model steeds meer omge­zet en gene­reerde in 2019 meer dan $ 134 miljard.

Volgens Alphabet’s Q4 2021 earnings report, waren Google’s adver­tentie-inkom­sten dat jaar alleen al in het 4e kwar­taal goed voor $ 56,9 miljard. Dit was een stijging van 31% verge­le­ken met dezelf­de peri­o­de in 2020. Maar pas op, want dit gaat niet alleen over Google Ads en omvat dus ook inkom­sten uit onder andere YouTube, Google Marketing Platform en AdMob.

In 2022 gene­reerde het bedrijf volgens FourWeekMBA meer dan $ 282 miljard aan inkom­sten, waar­van meer dan $ 62 miljard via adver­ten­ties in de zoek­machine en dus via Google Ads. De adver­ten­ties op YouTube brach­ten nog eens meer dan $ 29 miljard op.


Advertenties en andere merksignalen per dag

 • 6.000 – 10.000 adver­ten­ties en merk­bood­schappen per dag, máár…

Vaak wordt gezegd dat de gemid­del­de persoon wordt bloot­gesteld aan zo’n 6.000 tot 10.000 adver­ten­ties en merk­bood­schappen per dag. Of dat ook werkelijk zo is, viel te lezen in een artikel ‘How Many Ads Do We See Each Day?’ gepubliceerd door Forbes in 2013. Helaas is het artikel nu niet meer toegankelijk.

Hoe vaak moest je rond 2010 een advertentie plaatsen?

Wist je dat in 2010 een adver­ten­tie gemid­deld 9 x moest worden geplaatst, voor­dat een groot deel van de doel­groep(en) deze had opgemerkt?

En helaas was en is ‘opmer­ken’ niet genoeg. Mensen moes­ten de adver­ten­tie gemid­deld 3 x zien voor­dat ze wisten waar het over ging. Dat waren door de bank geno­men 12 óf 27 plaat­singen, afhanke­lijk van hoe je dit inter­pre­teert en de bere­ke­ning vervol­gens maakt.

Bronnen
Onder andere: The Advertising Handbook, Jonathan Hardy, Iain Macrury en Helen Powell


Krantenpagina’s en kranten per dag

 • 500 krantenpagina’s;
 • 100, 175 of 5.000 tot 25.000 kranten per dag.

Zoals we in de intro al schreven, worden we dage­lijks gebom­bar­deerd met het equi­va­lent van 500 kranten­pagina’s. Uitgaande van een gemid­delde krant met 30 á 40 pagina’s, zou dat grof­weg 14 kran­ten per dag zijn, maar een andere bron spreekt zelfs van 176 kran­ten per dag.

Ook zou de totale infor­­ma­tie om te reke­nen zijn tot 5.000 tot 25.000 kran­ten per dag! Wij zien door de bomen het bos niet meer. Jij wel?

Het is wel belang­rijk om hier­bij te bese­ffen dat een krant lezen een zeer gestruc­tu­reer­de manier is om infor­matie te verwer­ken. Daaren­tegen is alle infor­matie die we via immens veel andere – en dan met name digitale kana­len – ontvangen, veel minder geor­dend en dus al snel over­weldigend.


E‑mails per dag

 • 2015 – 205 miljard wereldwijd.
 • 2022 – 333 miljard wereldwijd.

Bronnen
Onder andere: Statista en The Radicati Group.


Woorden per dag

 • 2019 – > 100.000 woorden per persoon, om precie­zer te zijn: rond de 105.000 in 2019. Dit komt neer op circa 500 kranten­pagina’s per dag.
 • Consumptie – 53.000 (36.000 woor­den al lezende en 17.000 woor­den al luis­terende).
 • Productie – 25.600 (9.600 woor­den al schrij­ven­de en 16.000 woor­den al sprekende).

Bronnen
Onder andere: Business Insider, Forbes, Scientific American en The Guardian.

 

Informatie die we zelf produceren

Als we het hebben over de hoe­veel­heid infor­matie die we zelf pro­du­ceren, moet je niet verge­ten dat ook die hoe­veel­heid sterk varieert per individu. Inte­res­ses, beroep, per­soon­lijke voor­keu­ren en dage­lijkse acti­vi­tei­ten spelen hier­bij een rol.

Maar laten we eens kijken naar schat­tingen en onder­zoeken die ons een goed beeld geven van wat we dage­lijks gemid­deld aan infor­­matie produceren, want we zijn niet alleen slacht­offer, maar ook dader!


Chat-apps

 • 3.600 woorden per persoon per dag;
 • 300.000.000.000 woorden gezamen­lijk per dag alleen via Facebook Messenger.

Tieners en jong­vol­was­se­nen in de leef­tijd van 15 tot 24 jaar verstu­ren per dag gemid­deld 120 berich­ten via chat-apps in 2021. Dit komt neer op onge­veer 3.600 woor­den per dag. Dit komt neer op een gemid­del­de van 30 woor­den per bericht.

Facebook schatte in 2020 dat via Facebook Messenger meer dan 10 miljard berich­ten per dag worden verwerkt. Dit omvat verschil­len­de soor­ten berich­ten, waar­onder tekst, afbeel­dingen en video’s. Zet je dat af tegen­over 30 woor­den per bericht, dan produ­ce­ren we via deze weg dage­lijks geza­men­lijk 300 miljard woor­den… en dat is dus alléén via Messenger.

Bronnen
Onder andere: Ericsson ConsumerLab en Facebook.


Social media

 • 10 posts per dag op social media per tiener tussen de 13 en 17 jaar.

Wie actief is op social media, spuwt al snel dage­lijks tien­tal­len tot hon­der­den woorden eruit. Ook foto’s en video’s worden gepro­du­ceerd en gedeeld en dat valt alle­maal onder ‘posts’ en ‘infor­matie’.

Bronnen
Onder andere: Common Sense Media (2021).


E-mails

 • 5.160 tot 150.000 woorden per kantoor-mede­werker per dag.

We haten ze, maar we kunnen (nog) niet zonder. We schrijven ze en beantwoorden ze. Kantoor-mede­werkers produ­ce­ren gemid­deld per persoon rond de 120 e‑mails. Serieus!

Het aantal woorden dat een gemid­del­de e‑mail bevat is niet goed te achter­halen. Dat hangt ook enorm af van de aard van de e‑mail. Een onder­zoek uit 2013 komt na een ana­lyse van 5 miljoen e‑mails met zo’n 50 tot 125 woorden per e‑mail.

Een andere studie (2017) analy­seer­de meer dan 2 miljoen e‑mails en komt vervol­gens aan een gemid­del­de lengte van rond de 43 woorden.

Bronnen
Onder andere: Hubspot, The Radicati Group en University of Southern California.


En verder?

We schrijven met onze toet­sen­bor­den wat af. Als het gaat om werk en studie pro­du­ce­ren we per persoon per dag al snel tien­tal­len tot hon­der­den pagina’s aan woor­den. Met bloggen produ­ce­ren we per dag honder­den tot duizen­den woor­den per persoon. En wie graag schrijft of aante­ke­ningen maakt, mag daar­bij tiental­len tot honderden woorden optellen.

 

Onze dagelijkse productie en consumptie in bytes

De kop klinkt je wellicht wat vreemd in de oren. Wat bedoe­len wij of wordt er bedoeld met ‘Onze dage­lijkse con­sump­tie in bytes’? Het antwoord kun je lezen in de volgende box.

Wat voor soort data produceren wij?

We spreken hier nu over gege­vens die zijn gegenereerd door mensen zelf. We doen dat onder andere via social media, sen­so­ren als voor de digi­tale warmte­regeling, slimme apparaten, bedrijfs­appli­caties en meer.

Zonder dat we het doorhebben zijn we ‘part of the problem’. Het blijft toch een soort vraag en antwoord.


Terabytes per dag

 • 2008 – De gemiddelde Amerikaan kwam aan 0,034 tera­bytes (34 gigabytes); een stijging van 350% ten opzichte van 1980.
 • 2009 – 2,2 – 3,6 miljoen.
 • 2018 – 47,2 miljoen tera­bytes, maar een ander onder­zoek (Forbes) kwam uit op 34 gigabytes, wat over­een­komt met ongeveer 176 kran­ten per dag.
 • 2020 – 162 – 176 miljoen.
 • 2025 – > 463 miljoen* en dat zou 10 x zo veel zijn als in 2016.

Met andere woorden:

 • 2009 – 2,5 biljoen floppy-disks.
 • 2020 – 90% van alle gegevens die tot dan waren gepro­du­ceerd.
 • 2025 – Ongeveer 213 miljoen dvd’s aan infor­matie* en dat zou 10 x zo veel zijn als in 2016.

Een ruime verdubbeling in 10 jaar – Een ander rapport uit 2020 conclu­deerde dat het data-volume op de werk­plek in de 5 jaar daar­voor met 65% was gegroeid. Ze voor­spel­den dat dit volume tegen 2025 met nog eens 50% zou zijn toege­nomen.

Noot!

Zoals we al schreven in het voorwoord, kan er een verschil zijn tussen verwer­ken van infor­matie en het consu­me­ren van infor­matie, maar dat hoeft niet door­dat de termen niet door iedere partij voor hetzelfde worden gebruikt.

* Experts verwachten dat we tegen 2025 elke dag meer dan 463 miljoen tera­bytes zullen produ­ceren en dat zou 10 x zo veel zijn als in 2016. Voor 2025 wordt 479 miljoen tera­bytes verwacht.

Bronnen
Onder andere: Accenture, Cisco, Domo, Forbes, IBM, McKinsey & Company, Statista, Seagate, Science en World Economic Forum.

Waarom consumeren mensen informatie in de vorm van bytes?

De kop klonk je zojuist dus wellicht wat vreemd in de oren. Wat bedoe­len wij of wordt er bedoeld met ‘Onze dage­lijkse con­sump­tie in bytes’?

Spreek je over infor­matie-overload, dan mag je ook – of met name – denken aan de explo­sie van digitale gege­vens die bestaat mede of dank­zij de toename van de beschik­baar­heid van het inter­net. Met infor­matie kan hier­door dus ook data wor­den bedoeld.

Je hebt het dan wel over digitale infor­matie, maar daar draait dit hele arti­kel voor het groot­ste deel ook om. Die digi­tale infor­matie moet ook worden opge­sla­gen. Wellicht ben je bekend met dat alle digi­tale infor­matie is opge­bouwd uit nullen en enen?

Nullen en enen

Nullen en enen worden gebruikt om infor­matie te code­ren en vervol­gens op te kun­nen slaan en bijvoorbeeld te verzen­den. Deze nullen en enen noem je bits. 8 bits vormen samen een byte. Bytes zijn dus digi­tale eenhe­den voor infor­matie of data, net als liters dat zijn voor vloeistof.

Een enkele byte kan een enkel teken in een tekst­bestand opslaan. Hoe meer letter­tekens, hoe meer nullen en enen er nodig zijn om een tekst op te slaan. Grotere een­he­den worden uitge­drukt in kilo­bytes (KB), mega­bytes (MB), giga­bytes (GB), tera­bytes (TB), et cetera.

Wat is het voordeel?

Door de infor­matie in bytes om te rekenen zou het beter te meten en te verge­lij­ken zijn. En daar­door zou de werke­lijke over­load aan infor­matie waar­mee we dage­lijks te maken hebben, voor ons gemakke­lijker te begrij­pen zijn. Wij zetten onze vraag­tekens bij deze stel­ling, want hoe zie jij een tera­byte voor je?

Kilo-, mega-, tera-, giga- en zettabytes, hoe zit dat?

term afk. in bytes
1 byteB1 bytes
1 kilobyteKB1.024 bytes
1 megabyteMB1.048.576 bytes
1 gigabyteGB1.073.741.824 bytes
1 terabyteTB1.099.511.627.776 bytes
1 petabytePB1.125.899.906.842.624 bytes
1 exabyteEB1.152.921.504.606.846.976 bytes
1 zettabyteZB1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
1 yottabyteYB1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes

LET OP!  Er is een verschil in het gebruik van de eenheden

Informatie indelen in bytes is een binaire manier van inde­len (2 tot de macht van…). Dit hoef je niet te begrij­pen om dit arti­kel te begrij­pen, maar besef wel dat het hier­bij om een­he­den van 1.024 en dus niet van 1.000 gaat.

Om het nog wat ingewik­kel­der te maken, wordt in marke­ting bij bytes ‘ook’ de deci­male nota­tie gebruikt. Bij marke­ting wordt vaak van 1.000 uitge­gaan. 1 KB is dan gelijk aan 1.000 bytes in plaats van aan 1.024 bytes.

Om verwarring te voor­komen, is het belang­rijk duide­lijk te zijn over welke nota­tie er wordt gebruikt. Zeker als je infor­matie verge­lijkt of uit­wis­selt. Wij houden het hier op 1.024, maar wat onze bron­nen gebruikten, is vaak niet duide­lijk. Hier­door kunnen verge­lij­kingen soms wat scheef gaan. Niet veel, maar toch. Mocht het zo zijn? Dan hier­bij onze excuses daarvoor.

 

Waarschuwingen WHO

In 2018 waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de nega­tieve gevol­gen van te veel scherm­tijd en infor­matie-over­belas­ting. Vooral voor kinderen zou dit niet goed zijn.

Om een gezonde levens­stijl te behou­den advi­seert WHO om een even­wicht te vinden tussen het gebruik van digi­tale appa­ra­ten en andere acti­vi­tei­ten. Vooral voor kinderen zou dit belang­rijk zijn.

Daarnaast is het volgens de WHO belang­rijk om zelf welover­wo­gen beslis­singen te kunnen nemen, je niet te laten beïn­vloe­den door onjuiste of mislei­den­de infor­­ma­tie. We moe­ten zelf kritisch zijn over de infor­matie die we ontvan­gen en de betrouw­baarheid en bron ervan te eva­lu­e­ren.

 

Bronnen

 

 

Conclusie
Dit gaat nog wel even zo door

De explosie aan data en daar­mee ook aan wat er aan infor­matie dage­lijks over ons heen komt, is de laat­ste decen­nia flink toege­no­men. Dit is vooral te danken aan de intro­­duc­­tie en het gebruik van het inter­net en smart­phones.

De vaart is er voorlopig ook nog lang niet uit. We willen immers meer en meer en het liefst zoals we het zelf graag zien. Hier­mee plavei­en we ook het pad voor een toe­komst met gene­ra­tieve kunst­­matige intelli­gentie (AI).

AI zou je vrij kunnen vertalen als ‘infor­matie die geheel zelfstandig nog meer informatie produ­ceert’.

Met behulp van AI worden merken ook steeds beter in staat om hun doel­groep(en) te berei­ken. Ze worden door AI gehol­pen om potentiële klanten die content te leve­ren die deze mensen op dat moment willen consumeren. Deze infor­matie wordt dus verfijnd per moment en type ontvanger en bete­kent nog meer data!

We wachten de toekomst graag af, want als ieder merk dit gaat toe­pas­sen, blijft het bereiken van de doel­groep(en) gewoon moei­lijk. Maar dat we middels AI steeds meer inzich­ten zullen krijgen in de poten­tiële klant, dat staat buiten kijf.


Risico’s van de infor­matie-overload

De cijfers lieten ons ook zien dat er echt veel infor­matie op ons afkomt. Dit kan leiden tot gevoe­lens van over­wel­di­ging en stress. Ieder­een moet leren daar bewust mee om te gaan, en dat is niet voor ieder­een even gemakkelijk.

 

Onze toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Inmid­dels zijn we wel alweer dik over de helft, maar geluk­kig nog lang niet uitge­ke­ken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We gaan nog op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk ook nog langs plek­ken met volop Inspiratie.

Máár eerst gaan we iets héél bijzon­ders bezich­tigen. We gaan name­lijk iets bekij­ken wat krach­tiger dan het logo is of kan zijn. Wat dat is? Daar is geen (vaste) naam voor, maar het is wel super super super inte­res­sant! Dus zorg ervoor dat je dit niet mist!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het beeld­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home